LEZEN  KijkenLuisterenDownloaden

Hele conferentie

watch
Download
close

Downloaden

 

Tekst

LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zaterdagmorgenbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

O, vast als een rotssteen Mormoons Tabernakelkoor   
Press Forward, Saints Mormoons Tabernakelkoor   
Leid, vriend’lijk Licht Mormoons Tabernakelkoor   
Welkom op de conferentie President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

De prijs — en de zegeningen — van het discipelschap Ouderling Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

De vreugdevolle last van het discipelschap Ouderling Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Christus de Verlosser Ouderling Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Choose the Right Aanwezigen   
Bescherming tegen pornografie — een gezin waarin Christus centraal staat Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Geestelijke wervelwinden Ouderling Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

A New Commandment I Give unto You Mormoons Tabernakelkoor   
Een kostbaar erfgoed van hoop President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Come, O Thou King of Kings Mormoons Tabernakelkoor   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zaterdagmiddagbijeenkomst

 listen 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Glorie zij God de Heer Gemengd koor van het instituut voor godsdienstonderwijs in Orem   
I Lived in Heaven Gemengd koor van het instituut voor godsdienstonderwijs in Orem   
De steunverlening aan kerkfunctionarissen Gepresenteerd door president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Rapport van de afdeling verificatie, 2013 Gepresenteerd door Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Statistisch rapport 2013 Gepresenteerd door Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Toon uw geloof Ouderling Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

‘Ik heb u een voorbeeld gegeven’ Ouderling Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

We Thank Thee, O God, for a Prophet [Wij danken U, Heer, voor profeten, lofzang 17] Aanwezigen   
‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren’ Ouderling Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Laten we niet het verkeerde pad nemen Ouderling Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Wat vind jij? Ouderling W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Wortels en takken Ouderling Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Hoog op der bergen kruin Gemengd koor van het instituut voor godsdienstonderwijs in Orem   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Priesterschapsbijeenkomst

 listen 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Saints, Behold How Great Jehovah Priesterschapskoor van de Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesterschapskoor van de Brigham Young University - Idaho   
De sleutels en het gezag van het priesterschap Ouderling Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Wat voor mannen? Ouderling Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

De keuzegeneratie Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Rejoice, the Lord Is King! [Verblijd u in de Heer!, lofzang 42] Aanwezigen   
Slaapt u door de herstelling heen? President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

De priesterschapsman President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Wees sterk en moedig President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Abide with Me! Priesterschapskoor van de Brigham Young University - Idaho   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zondagmorgenbijeenkomst

 listen 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Come, We That Love the Lord Mormoons Tabernakelkoor   
On This Day of Joy and Gladness Mormoons Tabernakelkoor   
Let Us All Press On Mormoons Tabernakelkoor   
Dankbaar onder alle omstandigheden President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Vervolg geven Ouderling M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

‘Vrees niet, Ik ben met u’ Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Leer mij wand'len in 't licht van de Heer Aanwezigen   
Jouw vier minuten Bisschop Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Hun lasten met gemak dragen Ouderling David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

A Child’s Prayer Mormoons Tabernakelkoor   
Liefde — de kern van het evangelie President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Guide Us, O Thou Great Jehovah Mormoons Tabernakelkoor   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zondagmiddagbijeenkomst

 listen 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Sweet Is the Work [Uw dienst is zoet, lofzang 103] Mormoons Tabernakelkoor   
I Stand All Amazed Mormoons Tabernakelkoor   
Het getuigenis President Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Wees trouw aan het geloof Ouderling William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Gehoorzaamheid door getrouwheid Ouderling L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Hark, All Ye Nations! Aanwezigen   
De profeet Joseph Smith Ouderling Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Waar uw schat is Ouderling Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Als u in wijsheid te kort schiet Ouderling Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

De opstanding van Jezus Christus Ouderling D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Tot we elkaar weerzien President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Come, Let Us Anew Mormoons Tabernakelkoor   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

General Women's Meeting

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Hark, All Ye Nations! Aanwezigen   
Daughters in His Kingdom Gemengd jeugdwerk-, jongevrouwen- en ZHV-koor uit ringen in Utah   
Verbonden naleven beschermt ons, bereidt ons voor en geeft ons kracht Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Videopresentatie: Ik ben een kind van God De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Zusterschap: we hebben elkaar hard nodig! Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Videopresentatie: Wandel in zijn licht De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Gevraagd: uw handen en uw hart om het werk te bespoedigen Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Lofzangenmedley: Lord, I Would Follow Thee — Love One Another Gemengd jeugdwerk-, jongevrouwen- en ZHV-koor uit ringen in Utah   
Dochters in het verbond President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Let Us All Press On Gemengd jeugdwerk-, jongevrouwen- en ZHV-koor uit ringen in Utah