FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

watch
Download
close

Sii mai

 

Anotusi

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Faavae Malosi Aufaipese a le Tapeneko   
Le Au Paia Uunai i Luma Aufaipese a le Tapeneko   
Lead, Kindly Light Aufaipese a le Tapeneko   
Susu Maia i le Konafesi Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O Le Tau—ma Faamanuiaga—o le Avea ma Soo Saunia e Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O Le Avega Faafiafiaina o le Avea ma Soo Saunia e Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O Keriso le Togiola Saunia e Elder Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Choose the Right Faapotopotoga   
Puipuiga mai Ponokalafi—o se Aiga e Taulai atu ia Keriso Saunia e Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O Asiosio Faaleagaga Saunia e Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O Le Poloaiga Fou Ou Te Tuu Atu ia te Outou Aufaipese a le Tapeneko   
O Se Tofi o le Faamoemoe e Le Mafaatauina Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Come, O Thou King of Kings Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Mamalu i le Atua Aufaipese Tuufaatasi mai le Inisitituti o Mataupu Faalelotu a Orem   
Sa Ou Ola i le Lagi Aufaipese Tuufaatasi mai le Inisitituti o Mataupu Faalelotu a Orem   
O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Fofogaina e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Lipoti a le Matagaluega Suetusi a le Ekalesia, 2013 Fofogaina e Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Lipoti Faafuainumera, 2013 Fofogaina e Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Ia Faaali Atu Lou Faatuatua Saunia e Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

“Ua Ou Avatu le Faaa’oa’o ia te Outou” Saunia e Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Ia Viia Oe, Le Atua Faapotopotoga   
“Afai Tou Te Alofa Mai ia te Au, Ia Outou Tausi Mai i Au Poloaiga” Saunia e Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Aua Ne’i o Tatou Ui i le Auala Sese Saunia e Elder Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O Le A Sou Manatu? Saunia e Elder W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O A’a ma Lala Saunia e Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

I Luga o Mauga Aufaipese Tuufaatasi mai le Inisitituti o Mataupu Faalelotu a Orem   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga a le Au Perisitua

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Saints, Behold How Great Jehovah Aufaipese a le Au Perisitua mai le Iunivesite o Polika Iaga - Idaho   
Secret Prayer Aufaipese a le Au Perisitua mai le Iunivesite o Polika Iaga - Idaho   
O Ki ma le Pule o le Perisitua Saunia e Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O A Ituaiga o Tagata? Saunia e Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O Le Tupulaga o Filifiliga Saunia e Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Fiafia, o le Alii o le Tupu! Faapotopotoga   
O E Moe i Lenei Taimi o le Toefuataiga? Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O Le Alii Perisitua Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Ia Faamalosi ma Loto Tele Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Abide with Me! Aufaipese a le Au Perisitua mai le Iunivesite o Polika Iaga - Idaho   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Come, We That Love the Lord Aufaipese a le Tapeneko   
On This Day of Joy and Gladness Aufaipese a le Tapeneko   
Faamalosi ia i le Galuega Nei Aufaipese a le Tapeneko   
Ia Lotofaafetai i Soo Se Tulaga Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Toe Tulitatao Saunia e Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

“Aua Le Fefe; Ou Te Ia Te Oe” Saunia e Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Aoao Mai Ia Ou Ui i le Malamalama Faapotopotoga   
O Lau Fa Minute Saunia e Bishop Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Tauave ma le Faigofie a Latou Avega Saunia e Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

A Child’s Prayer Aufaipese a le Tapeneko   
Alofa-o le Ute o le Talalelei Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Ieova e, ia Tautai Pea i Matou Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Atua Malie Lau Galuega Aufaipese a le Tapeneko   
I Stand All Amazed Aufaipese a le Tapeneko   
O Le Molimau Saunia e Peresitene Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Ia Tutumau i Faatuatuaga Saunia e Elder William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Usiusitai e ala i lo Tatou Faatuatua Saunia e Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Faalogo, Nuu Uma! Faapotopotoga   
O Le Perofeta o Iosefa Samita Saunia e Elder Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O Le Mea Ua I Ai Lo Outou Oa Saunia e Elder Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Ae Afai Ua Leai Se Poto i So Outou Saunia e Elder Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O Le Toetu o Iesu Keriso Saunia e Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Seia Tatou Toe Feiloai Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Come, Let Us Anew Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a Tamaitai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faalogo, Nuu Uma! Faapotopotoga   
O Afafine i Lo’u Malo Aufaipese Tuufaatasi a le Peraimeri, Tamaitai Talavou, ma le Aualofa mai siteki i le Wasatch Front   
O Le Tausiga o Feagaiga e Puipuia ai i Tatou, Saunia ai i Tatou, ma Faamalosia ai i Tatou Saunia e Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Aoaoga mai le Vitio: O Au o se Atalii o le Atalii Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Usoga: Oka, so Tatou Manaomiaina o le Tasi ma le Isi Saunia e Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Aoaoga mai le Vitio: Walk in His Light Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Manaomia: Lima ma Loto e Faanatinati le Galuega Saunia e Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Pese Suifefiloi: Fa’aola e ia ‘Ou Alofa—Ia Fealofani Aufaipese Tuufaatasi a le Peraimeri, Tamaitai Talavou, ma le Aualofa mai siteki i le Wasatch Front   
O Afafine i le Feagaiga Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Faamalosi ia i le Galuega Nei Aufaipese Tuufaatasi a le Peraimeri, Tamaitai Talavou, ma le Aualofa mai siteki i le Wasatch Front