LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

watch
Download
close

Shkarko

 

Teksti

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

How Firm a Foundation Kori Mormon i Tabernakullit   
Press Forward, Saints [Ecni Përpara, Shenjtorë] Kori Mormon i Tabernakullit   
Lead, Kindly Light Kori Mormon i Tabernakullit   
Mirësevini në Konferencë Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Çmimi – dhe Bekimet – e të Qenit Dishepull Nga Xhefri R. Holland, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Barra e Gëzueshme e Dishepullimit Nga Plaku Ronald A. Rasband, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Krishti, Shëlbuesi Nga Plaku Karlos H. Amado, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Choose the Right Salla   
Mbrojtja nga Pornografia – një Shtëpi e Përqendruar te Krishti Nga Linda S. Rivs, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Vorbullat e Erërave Shpirtërore Nga Plaku Nil L. Andersen, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

A New Commandment I Give unto You Kori Mormon i Tabernakullit   
Një Trashëgimi e Paçmueshme e Shpresës Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Come, O Thou King of Kings Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Glory to God on High Kor i bashkuar nga Instituti i Fesë i Oremit   
I Lived in Heaven Kor i bashkuar nga Instituti i Fesë i Oremit   
Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Paraqitur nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Raporti i Departamentit të Kontrollit Financiar të Kishës, 2013 Paraqitur nga Kevin R. Xhergensen, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Raporti Statistikor, 2013 Paraqitur nga Bruk P. Hejls, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Lëreni Besimin Tuaj të Dalë në Pah Nga Plaku Rasëll M. Nelson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

“Ju Kam Dhënë Shëmbullin” Nga Plaku Riçard G. Skot, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Të Falemi, Zot, për Profetin Salla   
“Nëse Më Doni, Zbatoni Urdhërimet e Mia” Nga Plaku Robert D. Hejls, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Le të Mos Marrim Udhën e Gabuar Nga Plaku Klaudio D. Zivic, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Çfarë Po Mendon Ti? Nga Plaku W. Krejg Zuik, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Rrënjët dhe Degët Nga Plaku Kuentin L. Kuk, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Lart në Majën e Malit Kor i bashkuar nga Instituti i Fesë i Oremit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Priftërisë

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Saints, Behold How Great Jehovah Kori i priftërisë nga Universiteti “Brigam Jang ” - Ajdaho   
Secret Prayer Kori i priftërisë nga Universiteti “Brigam Jang ” - Ajdaho   
Çelësat dhe Autoriteti i Priftërisë Nga Plaku Dallin H. Ouks, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Çfarë Lloj Njerëzish? Nga Plaku Donald L. Hallstrom, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Brezi i Zgjedhjeve Nga Rendëll L. Rid, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Rejoice, the Lord Is King! [Gëzohuni, Zoti Është Mbret!] Salla   
A Po Flini Gjatë Rivendosjes? Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Burri i Priftërisë Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Ji i Fortë dhe Guximtar Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Abide with Me! Kori i priftërisë nga Universiteti “Brigam Jang ” - Ajdaho   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Come, We That Love the Lord Kori Mormon i Tabernakullit   
On This Day of Joy and Gladness [Në K’të Dit’ Hareje, G’zimi] Kori Mormon i Tabernakullit   
Punës Le t’i Vihemi Kori Mormon i Tabernakullit   
Mirënjohës në të Gjitha Rrethanat Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Ndjekja e Ecurisë Nga Plaku M. Rasëll Ballard, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

“Mos Ki Frikë, Sepse Unë Jam me Ty” Nga Xhin A. Stivens, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Teach Me to Walk in the Light Salla   
Katër Minutat Tuaja Nga Peshkopi Geri E. Stivenson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Duronin Barrët e Tyre me Lehtësi Nga Plaku Dejvid A. Bednar, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

A Child’s Prayer Kori Mormon i Tabernakullit   
Dashuria – Thelbi i Ungjillit Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Guide Us, O Thou Great Jehovah [Na Drejto, O Jehova i Madh] Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

E Ëmbël Është Puna Kori Mormon i Tabernakullit   
I Stand All Amazed Kori Mormon i Tabernakullit   
Dëshmia Nga Presidenti Bojd K. Paker, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Jeto i Vërtetë ndaj Besimit Nga Plaku Uilliam R. Uolker, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Bindje nëpërmjet Besnikërisë Sonë Nga Plaku L. Tom Peri, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Hark, All Ye Nations! [Dëgjoni, të Gjithë Ju Kombe!] Salla   
Profeti Jozef Smith Nga Plaku Lorens E. Korbrixh, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Ku Është Thesari Juaj Nga Plaku Majkëll Xhon U. Teh, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Në Qoftë Se Ju Mungon Urtia Nga Plaku Markos A. Aidukaitis, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Ringjallja e Jezu Krishtit Nga Plaku D. Tod Kristoferson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Kur Prapë të Takohemi Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Come, Let Us Anew Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

General Women's Meeting

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Hark, All Ye Nations! [Dëgjoni, të Gjithë Ju Kombe!] Salla   
Daughters in His Kingdom Kor i bashkuar i Fillores, Të Rejave dhe Shoqatës së Ndihmës nga kunjet në Uasaç Front.   
Mbajtja e Besëlidhjeve Na Mbron, Na Përgatit dhe Na Fuqizon Nga Rozmari M. Uiksom, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Paraqitje me Material Filmik: Fëmijë i Perëndisë Jam Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Motëria: O, Sa Nevojë Kemi për Njëra-Tjetrën! Nga Boni L. Oskarson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Paraqitje me Material Filmik: Ecni në Dritën e Tij Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Kërkohen: Duar dhe Zemra për Përshpejtimin e Punës Nga Linda K. Barton, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Potpuri Himnesh: Lord, I Would Follow Thee – Love One Another Kor i bashkuar i Fillores, Të Rejave dhe Shoqatës së Ndihmës nga kunjet në Uasaç Front.   
Bija në Besëlidhje Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Teksti

Punës Le t’i Vihemi Kor i bashkuar i Fillores, Të Rejave dhe Shoqatës së Ndihmës nga kunjet në Uasaç Front.