SOMA  TazamaSikilizaPakua

Mkutano Mzima

watch
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumamosi Asubuhi

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

How Firm a Foundation Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Press Forward, Saints Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Lead, Kindly Light Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Karibu kwenye Mkutano Mkuu Na Rais Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Gharama---na Baraka---za Ufuasi Na Mzee Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mzigo wa Furaha wa Ufuasi Na Mzee Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kristo aliye Mkombozi Na Mzee Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Choose the Right Mkusanyiko   
Ulinzi kutokana na Ponografia—Nyumba Yenye Kiini cha Kristo Na Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Vimbunga vya Kiroho Na Mzee Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

A New Commandment I Give unto You Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Urithi wa Tumaini wa Thamani Mno Na Rais Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come, O Thou King of Kings Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumamosi Mchana

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Glory to God on High Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Uidhinishaji wa Maofisa wa Kanisa Inawasilishwa na Rais Dieter F. Uchtdolf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ripoti ya Idara ya Kanisa ya Ukaguzi wa Hesabu, 2013 Kevin R. Jergensen watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ripoti ya Takwimu, 2013 Brook P. Hales watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Let Your Faith Show Mzee Russell M. Nelson watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

“Nimewapa Kielelezo” Na Mzee Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

We Thank Thee, O God, for a Prophet Mkusanyiko   
“If Ye Love Me, Keep My Commandments” Mzee Robert D. Hales watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Let’s Not Take the Wrong Way Elder Claudio D. Zivic watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Unafikiria Nini? Na Mzee W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mizizi na Matawi Na Mzee Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

High on the Mountain Top Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Ukuhani

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Funguo na Mamlaka ya Ukuhani Na Mzee Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Watu wa aina gani? NA Mzee Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kizazi Kiteule. Na Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Rejoice, the Lord Is King! Mkusanyiko   
Unalala Wakati wote wa Urejesho? Rais Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mtu wa Ukuhani Na Raisi Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Uwe Hodari na Moyo wa Ushujaa Na Rais Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumapili Asubuhi

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come, We That Love the Lord Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
On This Day of Joy and Gladness Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Let Us All Press On Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Shukrani katika Hali Yoyote. Na Rais Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kufuatilia Na Mzee M. . Russel Ballard watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

“Usiogope; Maana Mimi ni Pamoja Nawe’ Na Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Teach Me to Walk in the Light Mkusanyiko   
Dakika Zako Nne Na Askofu Gary E E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Wabebe Mizigo Yao kwa Urahisi Na Mzee David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

A Child's Prayer Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Upendo---Asili ya Injili Na Rais Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Guide Us, O Thou Great Jehovah Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumapili Mchana

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Sweet Is the Work Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
I Stand All Amazed Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Shahidi Na Rais Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ishi Mkweli kwa Imani N Mzee William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Utiifu kupitia Uaminifu Wetu Na Mzee L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Hark, All Ye Nations! Mkusanyiko   
Nabii Joseph Smith Na Mzee Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

“Pale Hazina Yenu Ilipo …” Na Mzee Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kama Mnapungukiwa na Hekima Na Mzee Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ufufuo wa Yesu Kristo Na Mzee D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mpaka Tutapokutana Tena Na Rais Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come, Let Us Anew Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Mkutano Mkuu wa Kinamama

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Hark, All Ye Nations! Mkusanyiko   
Mabinti katika Ufalme Wake Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Kuweka Maagano Hutulinda, Hutuandaa, na Hutupa Nguvu Na Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Video Presentation: I Am a Child of God Kanisa La Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Udada: Ee, Ni kwa Jinsi Gani Tunahitajiana Na Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Video Presentation: Walk in His Light Kanisa La Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Inahitajika: Mikono na Mioyo ya Kuharakisha Kazi Na Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Mabinti katika Agano Na Rais Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Let Us All Press On Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front