TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Te amuiraa taatoa

watch
Download
close

Faauta uira mai

 

Parau papa‘i

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auê te Paari Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Haere Tatou ma te Faaroo Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Aratai Mai, E Tena Tiarama Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Manava i te amuiraa nei Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te hoo, e te mau haamaitairaa, no te ti‘araa pĭpĭ Na Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te hopoi‘a oaoa no te tiʻaraa pĭpĭ Na Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te Mesia te Taraehara Na Elder Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Choose the Right Amuiraa   
Paruru ia tatou i te hoho‘a faufau—te hoê utuafare haamauhia i ni‘a i te Mesia Na Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te mau puahiohio pae varua Na Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

A New Commandment I Give unto You Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
E tuhaa aiʻa faito ore no te tia‘iraa Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Come, O Thou King of Kings Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E Arue Tatou Nei Te pŭpŭ himene amui no te Institut no Orem Utah   
Je vivais dans les cieux Te pŭpŭ himene amui no te Institut no Orem Utah   
Patururaa i te mau ti‘a faatere o te Ekalesia Vauvauhia e te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Parau faaite a te tuhaa faatere hi‘opo‘a faufaa a te ekalesia, matahiti 2013 Vauvauhia mai e Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Parau faataaraa, matahiti 2013 Vauvauhia e Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Ia itehia to outou faaroo Na Elder Russel M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

«Ua horoa’tu na hoi au i te [hi‘oraa] na outou» Na Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Mauruuru Matou, E te Atua Amuiraa   
«Ua hinaaro outou ia’u ra, e haapa‘o i ta’u parau» Na Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Eiaha na tatou e haere i te eʻa hape Na Elder Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Eaha ta oe e mana‘o nei? Na Elder W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te mau aʻa e te mau amaa Na Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

E te Mau Nunaa e Te pŭpŭ himene amui no te Institut no Orem Utah   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa a te Autahu‘araa

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Saints, Behold How Great Jehovah Te pŭpŭ himene autahu‘araa no te Fare Haapiiraa Teitei no Brigham Young-Idaho   
Secret Prayer Te pŭpŭ himene autahu‘araa no te Fare Haapiiraa Teitei no Brigham Young-Idaho   
Te mau taviri e te mana o te autahu‘araa Na Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Eaha to outou huru? Na Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te uʻi maʻiti Na Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

A Oaoa na, e Arii te Fatu! Amuiraa   
Te taoto ra anei outou i roto i te Faaho‘i-faahou-raa mai? Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te taata no te autahu‘araa Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

E faaetaeta, e ia itoito roa Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Abide with Me! Te pŭpŭ himene autahu‘araa no te Fare Haapiiraa Teitei no Brigham Young-Idaho   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Come, We That Love the Lord Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
On This Day of Joy and Gladness Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Ara Mai Tatou Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Ia mauruuru i roto i te mau huru atoa o te oraraa Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Hi‘opo‘araa i te nuuraa o te ohipa Na Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

«Eiaha e mataʻu tei pihaʻi iho atoa iho vau ia oe» Na Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Haapii Ia’u ia Ite i te Maitai Amuiraa   
Ta outou na minuti e maha Na te episekopo Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Faaoromai i te mau ati ma te paruparu ore Na Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

La prière d’un enfant Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te here—te mana‘o tumu o te evanelia Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Aratai mai e Iehova Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Aue te Oaoa e Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
I Stand All Amazed Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te ite Na te peresideni Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Ia ora ma te mau maite i te faaroo Na Elder William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Haapa‘o na roto i to tatou faaroo rahi Na Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te Mau Nunaa ! Amuiraa   
Te peropheta Iosepha Semita Na Elder Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te vahi hoʻi i vaiihohia’i ta outou taoʻa ra Na Elder Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te ere ra outou i te ite Na Elder Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te Ti‘a-faahou-raa o Iesu Mesia Na Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Tae atu i te taime e farerei faahou ai tatou Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Come, Let Us Anew Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Putuputuraa rahi a te mau vahine

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Mau Nunaa ! Amuiraa   
Daughters in His Kingdom [E mau tamarii tamahine i roto i To’na Basileia] Te pŭpŭ himene amui Paraimere, Feia Apî Tamahine e te Sotaiete Tauturu no te mau tĭtĭ no Wasatch Front   
Na te haapa‘oraa i te mau faaueraa e paruru ia tatou, e faaineine ia tatou e e haapuai ia tatou Na Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Faanahoraa video : E tamarii au na te Atua Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Autuahineraa: E hinaaro mau tatou i te tahi e te tahi Na Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Faanahoraa video : Haere na roto i To’na maramarama Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Titauhia: Te rima e te aau no te haapeepee i te ohipa Na Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Pehe rau : Pee Au ia Oe—A Here Outou Mai Ta’u i Here. Te pŭpŭ himene amui Paraimere, Feia Apî Tamahine e te Sotaiete Tauturu no te mau tĭtĭ no Wasatch Front   
Mau tamahine i roto i te fafauraa Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Ara Mai Tatou Te pŭpŭ himene amui Paraimere, Feia Apî Tamahine e te Sotaiete Tauturu no te mau tĭtĭ no Wasatch Front