OKU  İzleDİNLEİNDİR

Tüm Konferans

OKU  İzleDİNLEİNDİR

Cumartesi Sabahı Oturumu

  
Ne Kadar Güçlü Bir Temel Mormon Tabernacle Korosu  
Press Forward, Saints Mormon Tabernacle Korosu  
Yol Gösteren Işık Mormon Tabernacle Korosu  
Konferansa Hoş Geldiniz Başkan Thomas S. Monson   
Öğrenciliğin Bedeli—ve Nimetleri— Yaşlı Jeffrey R. Holland   
Öğrenciliğin Sevindirici Yükü Yaşlı Ronald A. Rasband   
Fidye ile Kurtaran Mesih Yaşlı Carlos H. Amado   
Choose the Right Topluluk  
Pornografiden Korunma—Mesih’e Odaklı Bir Ev Linda S. Reeves   
Ruhsal Kasırgalar Yaşlı Neil L. Andersen   
Size Yeni Bir Emir Veriyorum Mormon Tabernacle Korosu  
Umudun Paha Biçilmez Bir Mirası Başkan Henry B. Eyring   
Come, O Thou King of Kings Mormon Tabernacle Korosu  
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

  
Yücelik Göklerdeki Tanrı’ya Orem Din Enstitüsü’nden Karma Koro  
Ben Cennet’te Yaşadım Orem Din Enstitüsü’nden Karma Koro  
Kilise Yetkililerinin Desteklenmesi Başkan Dieter F. Uchtdorf   
2013 Kilise Mali Denetleme Departmanı Raporu Kevin R. Jergensen   
2013 İstatistik Raporu Brook P. Hales   
İmanınız Göstersin Yaşlı Russell M. Nelson   
“Size Örnek Oldum” Yaşlı Richard G. Scott   
Tanrım Sana Gönderdiğin Peygamber İçin Teşekkür Ediyoruz Topluluk  
“Beni Seviyorsanız, Buyruklarımı Yerine Getirin” Yaşlı Robert D. Hales   
Yanlış Yola Sapmayalım Elder Claudio D. Zivic   
Ne Düşünüyorsun? Elder W. Craig Zwick   
Kökler ve Dallar Yaşlı Quentin L. Cook   
Dağın Tepesinde Yükseklerde Orem Din Enstitüsü’nden Karma Koro  
OKU  İzleDİNLEYazdırİNDİR

Rahiplik Oturumu

 listen 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Azizler, Yehova’nın Yüceliğini Görün Brigham Young Üniversitesi - Idaho’dan Rahiplik Korosu   
Secret Prayer Brigham Young Üniversitesi - Idaho’dan Rahiplik Korosu   
Rahipliğin Anahtarları ve Yetkisi Yaşlı Dallin H. Oaks watchlisten 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Nasıl İnsanlar Olmalısınız? Yaşlı Donald L. Hallstrom watchlisten 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Seçilmiş Nesil Randall L. Ridd watchlisten 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Sevinin, Rab Kral’dır! Topluluk   
İade Ediliş İşinde Uyuyor musun? Başkan Dieter F. Uchtdorf watchlisten 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Rahiplik Adamı Başkan Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Güçlü ve Yürekli Olun Başkan Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Abide with Me! Brigham Young Üniversitesi - Idaho’dan Rahiplik Korosu   
OKU  İzleDİNLEYazdırİNDİR

Pazar Sabahı Oturumu

 listen 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Come, We That Love the Lord Mormon Tabernacle Korosu   
On This Day of Joy and Gladness Mormon Tabernacle Korosu   
Hep Birlikte İlerleyelim Mormon Tabernacle Korosu   
Her Şartta Minnettar Olmak Başkan Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Takip Etmek Yaşlı M. Russel Ballard watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

“Korkma; Ben Seninleyim” Jean A. Stevens watchlisten 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Bana Işıkta Yürümeyi Öğret Topluluk   
Sizin Dört Dakikanız Gözetmen Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Yüklerini Kolayca Taşıdılar Yaşlı David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Bir Çocuğun Duası Mormon Tabernacle Korosu   
Sevgi – Sevindirici Haberin Özü Başkan Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Bize Rehberlik Et, Ey Büyük Yehova Mormon Tabernacle Korosu   
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Pazar Öğleden Sonra Oturumu

  
Sweet Is the Work Mormon Tabernacle Korosu  
I Stand All Amazed Mormon Tabernacle Korosu  
Tanık Başkan Boyd K. Packer   
İnancımıza Sadık Kalmak Yaşlı William R. Walker   
Bağlılığımızla Gelen İtaat Yaşlı L. Tom Perry   
Dinleyin Bütün Uluslar! Topluluk  
Peygamber Joseph Smith Elder Lawrence E. Corbridge   
Hazineniz Neredeyse Elder Michael John U. Teh   
Bilgelikte Eksiğiniz Varsa Elder Marcos A. Aidukaitis   
İsa Mesih’in Dirilişi Yaşlı D. Todd Christofferson   
Tekrar Buluşana Kadar Başkan Thomas S. Monson   
Gelin, Yeniden Başlayalım Mormon Tabernacle Korosu  
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Genel Kadınlar Toplantısı

  
Dinleyin Bütün Uluslar! Topluluk  
Daughters in His Kingdom [Krallığındaki Kızları] Wasatch Front’taki çadır kazıklarından karma İlköğretim, Genç Hanımlar ve Yardımlaşma Cemiyeti Korosu  
Antlaşmalara Sadık Kalmak Bizi Korur, Bizi Hazırlar ve Bizi Güçlendirir Rosemary M. Wixom   
Video Sunumu: Ben Tanrı’nın Bir Çocuğuyum İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Kızkardeşlik: Ah, Birbirimize Ne Kadar Çok İhtiyacımız Var Bonnie L. Oscarson   
Video Sunumu: O’nun Işığında Yürümek İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Aranıyor: İşi Hızlandırmak İçin Gerekli Eller ve Yürekler Linda K. Burton   
İlahi Potpurisi: Rab, Senin İzinden Gideceğim—Birbirinizi Sevin Wasatch Front’taki çadır kazıklarından karma İlköğretim, Genç Hanımlar ve Yardımlaşma Cemiyeti Korosu  
Antlaşma Dahilindeki Kızlar Başkan Henry B. Eyring   
Hep Birlikte İlerleyelim Wasatch Front’taki çadır kazıklarından karma İlköğretim, Genç Hanımlar ve Yardımlaşma Cemiyeti Korosu