LUE  KatseleKuunteleLataa

Koko konferenssi

watch
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen naisten kokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Tänään olenko hyvää mä tehnyt lain” Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

When We Were Strangers Videoesitys watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sikermä kirkon lauluja Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Hän pyytää meitä olemaan Hänen käsinään Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sua kiitän, Herra korkehin Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Mitä meidän pitää tehdä? Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

I Was a Stranger: Love One Another Videoesitys watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Minä olin koditon” Linda K. Burton watchprint
Download
close

Lataa

 

Video

Minua käy sä seuraamaan Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Turvatkaa siihen Henkeen, joka johdattaa tekemään hyvää Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Suo enemmän mulle Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sun kättesi työt niin ihmeiset on Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herran lapset saapukaa Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Mua Jeesus rakastaa Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Missä kaksi tai kolme on koolla Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Lasta opastava lahja Mary R. Durham watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Oon lapsi Jumalan Vanhin Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Secret Prayer Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Missä ovat pappeuden avaimet ja valtuus? Vanhin Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Anteeksiantamuksen parantava voide Vanhin Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Ole nöyrä Vanhin Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

The Lord My Pasture Will Prepare Mormonien tabernaakkelikuoro   
”Jotta – – voisin vetää kaikki ihmiset luokseni” Vanhin Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Come, Thou Fount of Every Blessing Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sing Praise to Him Combined Choir from BYU-Idaho   
Kirkon virkailijoiden hyväksyminen Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kirkon tilintarkastusosaston raportti 2015 Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tilastoraportti 2015 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Israel, Israel, Luoja kutsuu Combined Choir from BYU-Idaho   
Seisomme kirkon johtajien rinnalla Vanhin Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Joka ottaa luokseen heidät, se ottaa luokseen minut” Vanhin Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Me riemuiten ootamme Yleisö   
Pelastamaan: me pystymme siihen Vanhin Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Palautuksen pyhä paikka Vanhin Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Säilyttäkää aina syntienne anteeksianto Vanhin David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Perheneuvostot Vanhin M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen pappeuskokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nyt kunniaa vain laulakaa Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Oi Jeesuksen laupeus Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Pappeuden voiman hinta Presidentti Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Parhaat johtajat ovat parhaita seuraajia Stephen W. Owen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Kuningas kuningasten” Yleisö   
Niiden ylistykseksi, jotka pelastavat Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Iankaikkiset perheet Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Pyhä luottamustehtävä Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On Vapahtaja Israelin Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Let Zion in Her Beauty Rise Mormonien tabernaakkelikuoro   
Nyt aamu koittaa armainen Mormonien tabernaakkelikuoro   
Noudatan Jumalan suunnitelmaa Mormonien tabernaakkelikuoro   
Valinnat Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Polkus tasaiseksi käy Mormonien tabernaakkelikuoro   
Uskonko minä? Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Rauhan kaava Piispa W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On Herra Kuningas! Yleisö   
Isät Vanhin D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Näe itsesi temppelissä Vanhin Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Press Forward, Saints Mormonien tabernaakkelikuoro   
Hän nostaa teidät hartioilleen ja kantaa teidät kotiin Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kalliomme, Vapahtaja Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kiitos nyt Herran Mormonien tabernaakkelikuoro   
For I Am Called by Thy Name Mormonien tabernaakkelikuoro   
Pyhä Henki Vanhin Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Muistaa Hänet aina Vanhin Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Suoja myrskyltä Vanhin Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Johda meitä, Jehovamme” Yleisö   
Kaikessa on vastakohtaisuutta Vanhin Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jumalisuuden voima Vanhin Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kuolemaa ei enää ole Vanhin Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nyt aamu jo koittaa Nyt aamu jo koittaa   
Huomenna Herra tekee teidän keskellänne ihmetekoja Vanhin Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting