ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

watch
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Phụ Nữ Trung Ương

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hỡi Các Con Cái của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Liên Khúc Thánh Ca Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Khám Phá Thiên Tính ở Trong Lòng Bài của Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

As Zion’s Youth in Latter Days Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Người Mẹ ở Israel Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Xứng Đáng với Các Phước Lành Đã Được Hứa của Chúng Ta Bài của Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Các Chị Em ở Si Ôn Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chúng Ta Ở Đây để Phục Vụ một Mục Tiêu Ngay Chính Bài của Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Con Yêu Dấu, Chúa Ở Bên Con Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Một Mùa Hè với Bà Dì Rose Bài của Chủ TịchDieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Go Forth With Faith Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Press Forward, Saints Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Guide Us, O Thou Great Jehovah Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I Know That My Savior Loves Me Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Phúc Âm Rất Có Lợi Ích! Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Thượng Đế Đang Lèo Lái Giáo Hội Bài của Anh Cả M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Niềm Vui của Việc Sống một Cuộc Sống Tập Trung vào Đấng Ky Tô Bài của Anh Cả Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hiến Dâng Lòng Mình lên Thượng Đế Bài của Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Còn Thiếu Chi cho Tôi Nữa? Bài của Anh Cả Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Lời Êm Ái của Thượng Đế Bài Anh Cả Francisco J. Viñas watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Precious Savior, Dear Redeemer Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ngăn Nắp và Biết Cách Tổ Chức Giỏi theo Kiểu Bristol: Xứng Đáng Đi Đền Thờ—trong Lúc Hạnh Phúc lẫn Lúc Khổ Sở Bài của Anh Cả Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cùng Lại Nhau Đây, Hỡi Các Thánh Hữu Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Beautiful Savior Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Do Chủ Tịch Henry B. Eyring đệ trình watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Liên Khúc Thánh Ca Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đối Phó với Những Thử Thách trong Thế Giới Ngày Nay Bài của Anh Cả Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đó Là Mẹ Ngươi! Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đi Cùng Với Ta Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Không Bao Giờ Là Quá Sớm và Không Bao Giờ Là Quá Muộn Bài của Anh Cả Bradley D. Foster watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Bị Thử Thách và Cám Dỗ—nhưng Được Giúp Đỡ Bài của Anh Cả Hugo Montoya watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chọn Theo Ánh Sáng Bài của Anh Cả Vern P. Stanfill watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Tìm đến Ngài thì Sẽ Nhận Được Câu Trả Lời Bài của Anh Cả James B. Martino watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Được Củng Cố bởi Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô Bài của Anh Cả Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I Feel My Savior’s Love Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Chức Tư Tế Trung Ương

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Let Zion in Her Beauty Rise Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Jesus, the Very Thought of Thee Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đức Tin Không Đến Một Cách Tình Cờ mà là Do Chúng Ta Chọn Bài của Anh Cả Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Bước Kế Tiếp của Các Anh Em Bài của Anh Cả Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Praise to the Lord, the Almighty Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đừng Sợ, Chỉ Tin Mà Thôi Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Các Anh Em Không Đơn Độc trong Công Việc của Ngài Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Lord, I Would Follow Thee Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tuân Giữ Các Giáo Lệnh Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Arise, O God, and Shine Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

If the Savior Stood Beside Me Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Làm Gương và Làm Một Ánh Sáng Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Lòng Cảm Kích Vô Cùng Bài của Anh Cả Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Các Lẽ Thật Minh Bạch Quý Báu Bài của Anh Cả Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Xuyên Qua Góc Nhìn của Thượng Đế Bài của Anh Cả Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững Vàng Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Một Lời Khẩn Nài cùng Các Chị Em Phụ Nữ Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Thổi Vang Tiếng Kèn Đồng Bài của Anh Cả Gregory A. Schwitzer watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Rằng Họ Luôn Luôn Tưởng Nhớ tới Ngài Bài của Anh Cả Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

“Ánh Thái Dương trong Hồn Tôi,” Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đức Thánh Linh là Bạn Đồng Hành của Các Anh Chị Em Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Thánh Linh của Thượng Đế Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Praise the Lord with Heart and Voice Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Our God Is a God of Love Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tại Sao Giáo Hội Là Cần Thiết Bài của Anh Cả D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Lòng Tôi Không Ngớt Suy Ngẫm về Những Điều Tôi Đã Nghe và Thấy Bài của Devin G. Durrant watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Trạng Thái Đầy Phước Lành và Hạnh Phúc của Những Người Tuân Giữ Các Lệnh Truyền của Thượng Đế Bài của Anh Cả Von G. Keetch watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

“Nếu Ngươi Yêu Mến Ta thì Hãy Tuân Giữ Các Giáo Lệnh của Ta” Bài của Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Rejoice, the Lord Is King! Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nhớ Mình Đã Đặt Lòng Tin Cậy Nơi Ai Bài của Anh Cả Allen D. Haynie watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Mắt để Thấy và Tai để Nghe Bài của Anh Cả Kim B. Clark watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Tiếp Tục Con Đường của Ngươi Bài của Anh Cả Koichi Aoyagi watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Put Your Shoulder to the Wheel Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

“Được Chọn Lựa để Làm Chứng về Danh Ta” Bài của Anh Cả David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Yêu Mến Đồng Loài Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh