BASA  Tan-awPaminawI-download

Tibuok Komperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Kinatibuk-ang Miting sa mga Babaye

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

How Firm a Foundation Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagpuno sa Atong mga Panimalay uban sa Kahayag ug Kamatuoran Ni Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Pamilya Iya sa Dios Ni Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Pamilya Gi-orden sa Dios Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

From Homes of Saints Glad Songs Arise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Tigpanalipod sa Pamahayag bahin sa Pamilya Ni Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Medley sa Himno Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Maghuhupay Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Guide Us, O Thou Great Jehovah Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Glory to God on High Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

“Dili Ba Mao Kini ang Pagpuasa nga Akong Napili?” Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Have I Done Any Good? Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Plano sa Kalipay Ni Presidente Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magdungan Kita’g Saka Ni Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

High on the Mountain Top Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Sambingay sa Magpupugas Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagpili nga Motuo Ni Elder L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come Unto Jesus Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nganong ang Kaminyoon ug Pamilya Importante—Bisan Asa sa Kalibutan By Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Believe in Christ Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Praise to the Lord, the Almighty Hiniusang Choir gikan sa YSA Stakes in Davis and Weber Counties watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan Gipresentar ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Report sa Church Auditing Department, 2014 Gipresentar ni Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Estatistikanhong Report, 2014 Gipresentar ni Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Stand All Amazed Hiniusang Choir gikan sa YSA Stakes in Davis and Weber Counties watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Busa Sila Mihupay sa Ilang mga Kahadlok Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nganong Kaminyoon, Nganong Pamilya Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

We Thank Thee, O God, for a Prophet Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Musika sa Ebanghelyo Ni Elder Wilford W. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw Magpadayon sa Pagpaningkamot Ni Elder Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tinud-anay nga Maayo ug dili Malimbungon Ni Elder Michael T. Ringwood watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Dios Kahayag Ko Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Let Us All Press On Hiniusang Choir gikan sa YSA Stakes in Davis and Weber Counties watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Kinatibuk-ang Miting sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

For the Strength of the Hills Priesthood Choir gikan sa Brigham Young University watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness Priesthood Choir gikan sa Brigham Young University watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Labing Maayong Henerasyon sa mga Young Adult Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Oo, Kita Makahimo ug Modaug Gayud! Ni Elder Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagka-amahan—Atong Mahangturon nga Destinasyon Ni Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hark, All Ye Nations! Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sa Pagkahimong Matuod Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Priesthood ug ang Personal nga Pag-ampo Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Priesthood—usa ka Sagrado nga Gasa Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Master, the Tempest Is Raging Priesthood Choir gikan sa Brigham Young University watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King! Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

He Is Risen Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Consider the Lilies Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang mga Panalangin sa Templo Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Naglig-on sa Pagtuo Ni Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagtinguha sa Ginoo Ni Elder José A. Teixeira watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Know That My Redeemer Lives Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Katingalahan Pa Ba Gihapon Kini alang Kaninyo? Ni Bishop Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nagpaabut sa Anak nga Nawala Ni Elder Brent H. Nielson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Asa ang Hustisya, Gugma, ug Kalooy Mag-abut Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Jesus Has Risen Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Gasa sa Grasya Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Christ the Lord Is Risen Today Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

My Redeemer Lives Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

He Sent His Son Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagpreserbar sa Kabubut-on, Pagpanalipod sa Kagawasan sa Relihiyon Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagpabilin diha sa Ebanghelyo Ni Elder Kevin W. Pearson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Mahangturong Panglantaw sa Ebanghelyo Ni Elder Rafael E. Pino watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Paanhia ang Imong Gingharian Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kon Kamo ang Mahimong Responsable Ni Elder Jorge F. Zeballos watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tell Me the Stories of Jesus Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagmabungahon, Pagsanay, ug Pagbaton og Gahum sa Yuta Ni Elder Joseph W. Sitati watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Igpapahulay usa ka Kahimut-an Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Lord, I Would Follow Thee Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio