BASA  Tan-awPaminawI-download

Tibuok Komperensya

watch
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

General Women's Session

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Ye Children of the Lord Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Medley sa Himno Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagdiskubre sa Pagkadiosnon nga Anaa Kanato Ni Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

As Zion’s Youth in Latter Days Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mother in Israel Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Angayan sa Gisaad Kanato nga mga Panalangin Ni Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sisters in Zion Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ania sa Pagserbisyo sa usa ka Matarung nga Katuyoan Ni Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Dearest Children, God Is Near You Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Usa ka Summer uban ni Tiya Rose Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Go Forth with Faith Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Press Forward, Saints Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Guide Us, O Thou Great Jehovah Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Know That My Savior Loves Me Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nakabenepisyo Kaayo Kini! Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Dios ang Nagtimon Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Kalipay sa Pagpakabuhi nga Nakasentro kang Kristo Ni Elder Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

We Thank Thee, O God, for a Prophet Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagtugyan sa Atong Kasingkasing ngadto sa Dios Ni Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Unsa Pa May Akong Kulang? Ni Elder Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Makapahimuot nga Pulong sa Dios Ni Elder Francisco J. Viñas watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Precious Savior, Dear Redeemer Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sama sa Barko ug Sama sa Bristol: Pagpakatakus sa Templo—sa Maayo ug sa Lisud nga mga Panahon Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Come, Ye Saints Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Beautiful Savior Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan Gipresentar ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Medley sa Himno Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagdawat ug Pagbuntog sa mga Hagit sa Kalibutan Karon Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tan-awa ang Imong Inahan Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Follow Me Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Walay Sayo ra Gayud Kaayo ug Walay Ulahi na Gayud Kaayo Ni Elder Robert D. Foster watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sulayan ug Tintalon—apan Tabangan Ni Elder Hugo Montoya watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pilia ang Kahayag Ni Elder Vern P. Stanfill watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Dangup ngadto Kaniya ug ang mga Tubag Moabut Ni Elder James B. Martino watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nalig-on pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Feel My Savior's Love Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Kinatibuk-ang Miting sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty Rise Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Jesus, the Very Thought of Thee Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Pagtuo Dili pinaagi sa Sulagma, apan pinaagi sa Pagpili Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Inyong Sunod nga Lakang Ni Elder Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Praise to the Lord, the Almighty Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ayaw Kahadlok, Sumalig Ka Lamang Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Wala Kamo Mag-inusara sa Buluhaton Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Lord, I Would Follow Thee Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sunda ang Kasugoan Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Arise, O God, and Shine Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Redeemer of Israel Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

If the Savior Stood Beside Me Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagpakita og Ehemplo ug Kahayag Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ako Nahingangha, Nahibulong Ni Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Yano ug Bililhon nga mga Kamatuoran Ni Elder Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pinaagi sa Panan-aw sa Dios Ni Elder Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

How Firm a Foundation Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Usa ka Hangyo ngadto sa Akong mga Sister Ni Presidente Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Patinguga na ang Clarion nga Trumpeta Ni Elder Gregory A. Schwitzer watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nga Sila sa Kanunay Mohinumdom Kaniya Ni Elder Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

There Is Sunshine in My Soul Today Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Espiritu Santo isip Inyong Kauban Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

The Spirit of God Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Praise the Lord with Heart and Voice Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Our God Is a God of Love Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nganong Anaa ang Simbahan Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Akong Kasingkasing Namalandong Kanila sa Kanunay Ni Devin G. Durrant watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Bulahan ug Malipayon Kadtong Nagtuman sa mga Sugo sa Dios Ni Elder Von G. Keetch watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

“Kon Nahigugma Kamo Kanako, Inyong Pagatumanon ang Akong mga Sugo” Ni Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King! Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Paghinumdom kang Kinsa Kita Mosalig Ni Elder Allen D. Haynie watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mata nga Makakita ug Dalunggan nga Makabati Ni Elder Kim B. Clark watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Padayon sa Imong Pamaagi Ni Elder Koichi Aoyagi watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Put Your Shoulder to the Wheel Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

“Gipili nga Magpamatuod sa Akong Ngalan” Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Love One Another Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio