BASA  Tan-awPaminawI-download

Tibuok Komperensya

watch
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

General Women’s Session

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Have I Done Any Good? Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

When We Were Strangers Pasundayag sa Video watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Medley sa Himno Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kita Iyang Gihangyo nga Mahimong Iyang mga Kamot Ni Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sweet Is the Work Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Unsay Atong Buhaton? Ni Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Was a Stranger: Love One Another Pasundayag sa Video watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

“Nadumuluong Ako” Ni Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Follow Me Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Salig Niana nga Espiritu nga Naggiya sa Paghimo og Maayo Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

More Holiness Give Me Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

How Wondrous and Great Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Ye Children of the Lord Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Feel My Savior's Love Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Diin Duha o Tulo Nagpundok Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Makagiya nga Gasa alang sa Usa ka Bata Ni Mary R. Durham watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ako Anak sa Dios Ni Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Secret Prayer Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Asa ang mga Yawe ug Awtoridad sa Priesthood? Ni Elder Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Makaalim nga Haplas sa Pagpasaylo Ni Elder Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magpaubos Ka Ni Elder Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

The Lord My Pasture Will Prepare Mormon Tabernacle Choir   
“Nga Ako Unta Makadala sa Tanan nga mga Tawo ngari Kanako” Ni Elder Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Thou Fount of Every Blessing Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sing Praise to Him Combined Choir from BYU-Idaho   
Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan Gipresentar ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Report sa Church Auditing Department, 2015 Gipresentar ni Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Estatistikanhong Report, 2015 Gipresentar ni Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Israel, Israel, God Is Calling Combined Choir from BYU-Idaho   
Nagbarug uban sa mga Lider sa Simbahan Ni Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

“Bisan Kinsa nga Magadawat Kanila, Magadawat Kanako” Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Now Let Us Rejoice Kongregasyon   
Motabang sa Pagluwas: Mahimo Nato Kini Ni Elder Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Sagradong Dapit sa Pagpahiuli Ni Elder Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kanunay nga Magbaton og Kapasayloan sa Inyong mga Sala Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Family Council Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Kinatibuk-ang Sesyon sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

In Hymns of Praise Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Ako Nahingangha, Nahibulong Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Ang Bugti sa Gahum sa Priesthood Ni Presidente Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Labing Bantugan nga mga Lider Mao ang Labing Bantugan nga mga Sumusunod Ni Stephen W. Owen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings Kongregasyon   
Agig Pagdayeg Niadtong Miluwas Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mahangturong mga Pamilya Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Usa ka Sagradong Responsibilidad Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Redeemer of Israel Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty Rise Mormon Tabernacle Choir   
The Morning Breaks Mormon Tabernacle Choir   
Sundon Ko ang Plano sa Dios Mormon Tabernacle Choir   
Mga Pagpili Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

You Can Make the Pathway Bright Mormon Tabernacle Choir   
Mituo ba Ako? Ni Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Usa ka Sumbanan alang sa Kalinaw Ni Bishop W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King! Kongregasyon   
Mga Amahan Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hunahunaa ang Inyong Kaugalingon nga anaa sa Templo Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Press Forward, Saints Mormon Tabernacle Choir   
Pas-anon Ka Niya sa Iyang Abaga ug Dad-on Pauli Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Thou Rock of Our Salvation Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Praise to the Lord, the Almighty Mormon Tabernacle Choir   
For I Am Called by Thy Name Mormon Tabernacle Choir   
Ang Espiritu Santo Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kanunay nga Mohinumdom Kaniya Ni Elder Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kapasilungan Gikan sa Unos Ni Elder Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Guide Us, O Thou Great Jehovah Kongregasyon   
Oposisyon sa Tanang mga Butang Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Gahum sa Pagkadiosnon Ni Elder Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ug Wala Nay Kamatayon Ni Elder Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

The Day Dawn Is Breaking The Day Dawn Is Breaking   
Ugma ang Ginoo Mobuhat og Katingalahan diha Kaninyo Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting