អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

watch
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

គ្រឹះ​ដ៏​មាំមួន ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
Press Forward, Saints ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
Lead, Kindly Light ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
សូម​ស្វាគមន៍​មកកាន់​សន្និសីទ ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស  អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ការ​បង់ថ្លៃ--និង​ពរជ័យ​ទាំងឡាយ--នៃភាព​ជា​សិស្ស ដោយ អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

បន្ទុក​ពេញ​ដោយ​ក្ដីអំណរ​នៃ​ភាព​ជា​សិស្ស ដោយ អែលឌើ រ៉ូណល  អេ រ៉ាសបាន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ព្រះគ្រីស្ទ ជា​ព្រះប្រោសលោះ ដោយ​អែលឌើរ ខាឡូស អេច អាម៉ានដូ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Choose the Right ក្រុមជំនុំ   
ការ​ការពារ​ពី​រូប​អាសគ្រាម—ផ្ទះ​ដែល​ផ្ដោត​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ ដោយ​លីនដា អេស រីវស៍​ន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ខ្យល់គួច​ខាង​វិញ្ញាណ ដោយ អែលឌើរ នែល អិល អាន់ឌើរសិន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

A New Commandment I Give unto You ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
កេរដំណែល​នៃ​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​ដ៏​ពុំ​អាច​កាត់​ថ្លៃ​បាន ដោយប្រធាន ហិនរី  ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

 listen 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Glory to God on High Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
ការគាំទ្រដល់អ្នកកាន់តំណែងសាសនាចក្រ បង្ហាញ​ដោយ​ ប្រធាន ឌៀថើរ អេហ្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Audio

របាយការណ៍​ការិយាល័យ​សវនកម្ម​សាសនាចក្រ​ឆ្នាំ 2013 បង្ហាញ​ដោយ ខេវិន  អរ ជើរហ្គែនសិន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

របាយការណ៍ស្ថិតិ​ ឆ្នាំ 2013 បង្ហាញ​ដោយ ប្រ៊ូក ភី ហេលស៍ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ចូរ​បង្ហាញ​សេចក្ដីជំនឿ​អ្នក ដោយ​អែលឌើរ រ័សុល អិម ណិលសុន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

« ត្បិត​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ដំរាប់ទុក​ឲ្យ​អ្នករាល់គ្នា​ហើយ » ដោយ​អែលឌើរ រីឆាដ ជី ស្កត​ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី ក្រុមជំនុំ   
«បើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ ចូរ​កាន់​តាម​បញ្ញត្តិ​របស់​ខ្ញុំ​ចុះ» អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ចូរ​យើង​កុំ​ដើរ​ខុស​ផ្លូវ​ឡើយ ដោយ អែលឌើរ ក្លូឌីអូ ឌី ស្សីវី watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

តើ​អ្នក​គិត​យ៉ា​ងណា? ដោយ​អែលឌើរ ដបុលយូ ហ្គ្រេក ស្វីក watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ឫស និង មែក ដោយ អែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

នៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់ Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព

 listen 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
កូនសោ និង សិទ្ធិ​អំណាច​នៃ​បព្វជិតភាព ដោយ អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

តើ​គួរ​ធ្វើ​ជា​មនុស្ស​បែប​ណា​ទៅ? ដោយ អែលឌើរ ដូណល អិល ហលស្ត្រម watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

The Choice Generation Randall L. Ridd watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King! ក្រុមជំនុំ   
Are You Sleeping through the Restoration? ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

The Priesthood Man ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Be Strong and of a Good Courage ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Come, We That Love the Lord ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន  
On This Day of Joy and Gladness ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន  
ចូរយើងខិតខំទៅ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន  
Grateful in Any Circumstances ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Following Up អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

“Fear Not; I Am with Thee” Jean A. Stevens watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ប្រាប់​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ដើរ​ក្នុង​ពន្លឺ ក្រុមជំនុំ  
Your Four Minutes ដោយ ប៊ីស្សព ហ្គែរី អ៊ី ស្ទីវិនសុន watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Bear Up Their Burdens with Ease អែលឌើរ ដេវីឌ អេ បែដណា watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

A Child's Prayer ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន  
Love—the Essence of the Gospel ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Guide Us, O Thou Great Jehovah ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន  
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

កិច្ចការ​ដ៏​ផ្អែម ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន  
I Stand All Amazed ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន  
The Witness ប្រធាន ប៊យដ៍ ឃេ ផាកកឺ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Live True to the Faith Elder William R. Walker watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Obedience through Our Faithfulness អែលឌើរ អិល ថម ភែរី watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Hark, All Ye Nations! ក្រុមជំនុំ  
The Prophet Joseph Smith Elder Lawrence E. Corbridge watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Where Your Treasure Is Elder Michael John U. Teh watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

If Ye Lack Wisdom Elder Marcos A. Aidukaitis watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

The Resurrection of Jesus Christ អែលឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

លុះត្រាជួបទៀត ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Come, Let Us Anew ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន  
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

General Women's Meeting

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Hark, All Ye Nations! ក្រុមជំនុំ   
Daughters in His Kingdom Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
ការ​រក្សា​សេចក្ដី​សញ្ញា ការពារ​យើង រៀបចំ​យើង ហើយ​ផ្ដល់​អានុភាព​ដល់​យើង ដោយ រ៉ូសម៉ារី  អិម វិកស្សុម watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Video Presentation: I Am a Child of God សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ភាព​ជា​បងស្រី៖ ឱ! យើង​ត្រូវ​ការ​គ្នា​ណាស់ ដោយបូនី  អិល. អូស្ការ​សុន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Video Presentation: Walk in His Light សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ប្រកាស​រក៖ ដៃ និង​ដួងចិត្ត​ដើម្បីជួយ​ពន្លឿន​កិច្ចការ ដោយ លីនដា ខេ ប៊ើរតុន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
បុត្រី​នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​សញ្ញា ប្រធាន ហិនរី  ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ចូរយើងខិតខំទៅ Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front