ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທັງ​ໝົດ

watch
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ພາກ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສະຕີ​ສາມັນ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

How Firm a Foundation ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Filling Our Homes with Light and Truth ແຊໂຣ ເອ ເອສປະລິນ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

The Family Is of God ແຄໂຣ ເອັມ ສະເຕັບເຟັນສ໌ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ຄອບຄົວແມ່ນຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ​ໂດຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

From Homes of Saints Glad Songs Arise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Defenders of the Family Proclamation ບອນ​ນີ ​ແອວ ​ໂອ​ສະກາ​​ສັນ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

​ເພງ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

The Comforter ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາພາກເຊົ້າ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Guide Us, O Thou Great Jehovah ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Glory to God on High ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

“ການ​ຖື​ສິນ​ອົດ​ເຂົ້າ​ແບບ​ທີ່​ເຮົາ​ຕ້ອງການ” ​ໂດຍ ປະທານ​ເຮັນຣີ ບີ ​ໄອຣິງ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Have I Done Any Good? ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ແຜນ​ແຫ່ງ​ຄວາມສຸກ ໂດຍ ປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກ​ເກີ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ເຮົາ​ຈະ​ກ້າວ​ຂຶ້​ນ​ໄປ​ໜ້າ​ດ້ວຍ​ກັນ ໂດຍ ລິນ​ດາ ເຄ ເບີ​ຕັນ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

High on the Mountain Top ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ຄຳ​ອຸປະມາ​ເລື່ອງ​ຜູ້​ຫວ່ານ ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ດາ​ລິນ ເອັຈ ​ໂອກ​ສ໌ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ເຊື່ອ ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ​ແອວ ວິດ​ນີ ຄະ​ເລ​ຕັນ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Come unto Jesus ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ເຫດ​ໃດ​ການ​ແຕ່ງງານ ແລະ ຄອບຄົວ​ຈຶ່ງ​ສຳຄັນ—ໃນ​ທຸກ​ຫົນ​ທຸກ​ແຫ່ງ​ຕະຫລອດ​ທົ່ວ​ໂລກ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ແອວ ທອມ ແພ​ຣີ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

I Believe in Christ ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາ​ພາກບ່າຍ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Praise to the Lord, the Almighty Combined Choir from YSA Stakes in Davis and Weber Counties watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ການສະໜັບສະ​ໜູນ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຊັ້ນຜູ້​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ ສະ​ເໜີ​ໂດຍ​ ປະທານ​​​​​ເດີ​ເດີ ​ແອັຟ ອຸກດອບ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ພະ​ແນກກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ, ປີ 2014 ສະ​ເໜີ​ໂດຍ ແຄ​ວິນ ອາ ​ເຈີ​ເຈັນ​ເຊິນ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ກາ​ນລາຍ​ງານ​ສະຖິຕິ, ປີ 2014 ​ສະ​ເໜີ​ໂດຍ ບຣຸກ ພີ ​​​ແຮວ​ສ໌ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

I Stand All Amazed Combined Choir from YSA Stakes in Davis and Weber Counties watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ສະນັ້ນ​ເຂົາເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ເຊົາ​ຢ້ານ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ເດ​ວິດ ເອ ແບ໊ດ​ນາ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ເຫດ​ຜົນ​ທີ່ເຮົາ​ຄວນ​ແຕ່ງ​ງານ ແລະ ມີ​ຄອບ​ຄົວ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ດີ ທອດ ຄ​ຣິ​ສ​ໂຕ​ເຟີ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

We Thank Thee, O God, for a Prophet ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ເພງ​ຂອງ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ ໂດຍ​ ແອວ​ເດີ ວິ​ວ​ເຝີດ ດັບ​ເບິນ​ຢູ ແອນ​ເດີ​ເຊັນ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ໄພ່​ພົນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ພະຍາຍາມ​ຕໍ່​ໄປ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ແດວ ຈີ ເຣັນ​ລັນ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ດີ​ແທ້​ໆ ​ແລະ ບໍ່​ມີ​ມານ​ຍາ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ​ໄມ​ໂກ ທີ ຣິງວູດ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ພ​ຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​​ເປັ​ນ​ຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ​ຂອງ​ຂ້າ​ພຣະ​ອົງ ​ໂດຍ ແອວ​ເດີ ຄະ​​ເວັນ​ຕິນ ແອວ ຄຸກ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Let Us All Press On Combined Choir from YSA Stakes in Davis and Weber Counties watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

General Priesthood Session

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

For the Strength of the Hills Priesthood Choir from Brigham Young University watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness Priesthood Choir from Brigham Young University watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

The Greatest Generation of Young Adults ແອວເດີ ເອັມ ຣະໂຊ ບາເລີດ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Yes, We Can and Will Win! ແອວເດີ ຢູລິດຊິສ ໂຊອາເຣສ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Fatherhood—Our Eternal Destiny Larry M. Gibson watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Hark, All Ye Nations! ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

On Being Genuine ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Priesthood and Personal Prayer ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

The Priesthood—a Sacred Gift ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Master, the Tempest Is Raging Priesthood Choir from Brigham Young University watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ເຊົ້າ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Rejoice, the Lord Is King! ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

He Is Risen ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Consider the Lilies ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Blessings of the Temple ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Returning to Faith ໂຣສະແມຣີ ເອັມ ວິກຊອມ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Seeking the Lord Elder José A. Teixeira watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

I Know That My Redeemer Lives ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Is It Still Wonderful to You? Bishop Gérald Caussé watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Waiting for the Prodigal Elder Brent H. Nielson watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Where Justice, Love, and Mercy Meet ແອວເດີ ແຈັບຟະຣີ ອາ ຮໍແລນ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Jesus Has Risen ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

The Gift of Grace ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Christ the Lord Is Risen Today ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ບ່າຍ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

My Redeemer Lives ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

He Sent His Son ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Preserving Agency, Protecting Religious Freedom ແອວເດີ ຣໍເບີດ ດີ ແຮວສ໌ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Stay by the Tree Elder Kevin W. Pearson watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

The Eternal Perspective of the Gospel Elder Rafael E. Pino watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Thy Kingdom Come ແອວເດີ ນຽວ ແອວ ແອນເດີເສັນ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

If You Will Be Responsible Elder Jorge F. Zeballos watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Tell Me the Stories of Jesus ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Be Fruitful, Multiply, and Subdue the Earth Elder Joseph W. Sitati watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

The Sabbath Is a Delight ແອວເດີ ຣະໂຊ ເອັມ ແນວສັນ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Lord, I Would Follow Thee ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio