FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

watch
Download
close

Sii mai

 

Anotusi

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

sauniga i le taeao o le aso toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Tafa Ata Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

I Luga o Mauga Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Susū Maia i le Konafesi Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

O Lena Nuu Lelei Naua Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

O Le Mafuaaga mo lo Tatou Faamoemoe Saunia e Peresitene Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

O Fea le Itu o E Faasaga I Ai? Saunia e Elder Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

O Le Faamanatuga—o se Toefaafouina o le Agaga Saunia e Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Ieova e, ia Tautai Pea i Matou faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Laveai i le Lotogatasi Saunia e Elder Chi Hong (Sam) Wong watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Saoloto e Faavavau, e Galue mo i Latou Lava Saunia e Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

A Ou Faalogo ma Lo’u Loto Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Mauaina o se Molimau o le Malamalama ma le Upumoni Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

From All That Dwell below the Skies Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Arise, O God, and Shine Aufaipese Tuufaatasi mai Siteki i Tooele, Grantsville, ma Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Fofogaina e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Ua Ou Iloa Lo’u Faaola Aufaipese Tuufaatasi mai Siteki i Tooele, Grantsville, ma Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Ola Faatasi ma Alolofa atu i Isi e Eseese o Tatou Talitonuga Saunia e Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Iosefa Samita Saunia e Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

O Matua: O Uluai Faiaoga o le Talalelei mo a Latou Fanau Saunia e Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Faaola o Isaraelu faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Faalatalata Atu i le Nofoalii o le Atua ma le Lototele Saunia e Elder Jörg Klebingat watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Ioe, Le Alii e, Ou Te Mulimuli Atu ia te Oe Saunia e Elder Eduardo Gavarret watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Pe Le o i Tatou Uma Ea o Ni Tagata Aisi? Saunia e Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Mauaina o le Filemu Tumau ma le Fausiaina o Aiga e Faavavau Saunia e L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Iesu Se’i E Faatasi Mai Aufaipese Tuufaatasi mai Siteki i Tooele, Grantsville, ma Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

sauniga a le au perisitua

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Rise Up, O Men of God Aufaipese a le Au Perisitua mai le Nofoaga Autu mo le Aoaoina o Faifeautalai i Provo watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Pese Suifefiloi a Faifeautalai Aufaipese a le Au Perisitua mai le Nofoaga Autu mo le Aoaoina o Faifeautalai i Provo watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Filifili ma le Atamai Saunia e Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Ua Ou Iloa Nei Mea Mo Au Lava Ia Saunia e Elder Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

O Le Tulafono o le Anapogi: O Se Tiutetauave Faaletagata Lava Ia e Tausia ai Ē Matitiva ma Ē Le Tagolima Saunia e Epikopo Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Ia Viia Oe, Le Atua faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

“Le Alii e, O Au Ea?” Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

O Le Perisitua Sauniuni Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Taialaina ma le Saogalemu i le Aiga Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Outou Faifeau o Isaraelu Aufaipese a le Au Perisitua mai le Nofoaga Autu mo le Aoaoina o Faifeautalai i Provo watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Sing Praise to Him Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Praise the Lord with Heart and Voice Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Viia le Na Fetaiai ma Ieova Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Faaaliga Faifai Pea Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Lagolagoina o Perofeta Saunia e Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Ola e Tusa ma Upu a Perofeta Saunia e Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

O Mai, Fanau a le Alii faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

O Le Ola e Faavavau—ia Iloa lo Tatou Tama Faalelagi ma Lona Alo, o Iesu Keriso Saunia e Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

O Le Faamanatuga ma le Togiola Saunia e James J. Hamula watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Softly and Tenderly Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Ia Mafaufau i le Ala o Ou Vae Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Le Faavae Malosi Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Lo, the Mighty God Appearing Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Nofo i totonu o le Vaa ma Pipiimau! Saunia e Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Ia Avea le Faaaogaina o le Faatuatua ma Mea E te Faamuamuaina Saunia e Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

O Loo I Ai se Fuafuaga a le Alii mo i Tatou! Saunia e Elder Carlos A. Godoy watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Faitau Ou Manuia faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

O Le Tusi Saunia e Elder Allan F. Packer watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

O A Tatou Galuega o le Auaunaga Patino Saunia e Elder Hugo E. Martinez watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

O Au se Atalii o le Atua Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Aua le Faatauvaaina Mea Paia Saunia e Elder Larry S. Kacher watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

O Mai Ia Ina Matamata Saunia e Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Seia Tatou Toe Feiloai Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Le Perofeta Pele e Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a Tamaitai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Otio

On This Day of Joy and Gladness Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Ou Te Fia Vaai i le Malumalu Korean Children's Choir watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Saunia i se Ala Sa Le’i Iloa Lava Saunia e Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Viiga Suifefiloi Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Afafine o le Feagaiga a le Atua Saunia e Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Polokalama o le Vitio: O Le Malumalu Paia Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Faasoaina Atu o Lou Malamalama Saunia e Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

O Au se Atalii o le Atua faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Ola Fiafia i le Talalelei Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Siona e le Nuu Lelei Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio