TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Te amuiraa taatoa

watch
Download
close

Faauta uira mai

 

Parau papa‘i

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa amuiraa no te po‘ipo‘i mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auê te Paari Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Haere Tatou ma te Faaroo Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Aratai Mai, E Tena Tiarama Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Manava i te amuiraa nei Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Te hoo, e te mau haamaitairaa, no te ti‘araa pĭpĭ Na Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Te hopoi‘a oaoa no te tiʻaraa pĭpĭ Na Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Te Mesia te Taraehara Na Elder Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Choose the Right Amuiraa   
Paruru ia tatou i te hoho‘a faufau—te hoê utuafare haamauhia i ni‘a i te Mesia Na Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Te mau puahiohio pae varua Na Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

A New Commandment I Give unto You Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
E tuhaa aiʻa faito ore no te tia‘iraa Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Come, O Thou King of Kings Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa amuiraa no te avatea mahana maa

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E Arue Tatou Nei Te pŭpŭ himene amui no te Institut no Orem Utah   
Je vivais dans les cieux Te pŭpŭ himene amui no te Institut no Orem Utah   
Patururaa i te mau ti‘a faatere o te Ekalesia Vauvauhia e te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Parau faaite a te tuhaa faatere hi‘opo‘a faufaa a te ekalesia, matahiti 2013 Vauvauhia mai e Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Parau faataaraa, matahiti 2013 Vauvauhia e Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Ia itehia to outou faaroo Na Elder Russel M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

«Ua horoa’tu na hoi au i te [hi‘oraa] na outou» Na Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Mauruuru Matou, E te Atua Amuiraa   
«Ua hinaaro outou ia’u ra, e haapa‘o i ta’u parau» Na Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Eiaha na tatou e haere i te eʻa hape Na Elder Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Eaha ta oe e mana‘o nei? Na Elder W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Te mau aʻa e te mau amaa Na Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

E te Mau Nunaa e Te pŭpŭ himene amui no te Institut no Orem Utah   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa na te Autahu‘araa

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Saints, Behold How Great Jehovah Te pŭpŭ himene autahu‘araa no te Fare Haapiiraa Teitei no Brigham Young-Idaho   
Secret Prayer Te pŭpŭ himene autahu‘araa no te Fare Haapiiraa Teitei no Brigham Young-Idaho   
Te mau taviri e te mana o te autahu‘araa Na Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Eaha to outou huru? Na Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Te uʻi maʻiti Na Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

A Oaoa na, e Arii te Fatu! Amuiraa   
Te taoto ra anei outou i roto i te Faaho‘i-faahou-raa mai? Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Te taata no te autahu‘araa Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

E faaetaeta, e ia itoito roa Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Abide with Me! Te pŭpŭ himene autahu‘araa no te Fare Haapiiraa Teitei no Brigham Young-Idaho   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa amuiraa no te po‘ipo‘i sabati

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Come, We That Love the Lord Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
On This Day of Joy and Gladness Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Ara Mai Tatou Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Ia mauruuru i roto i te mau huru atoa o te oraraa Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Hi‘opo‘araa i te nuuraa o te ohipa Na Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

«Eiaha e mataʻu tei pihaʻi iho atoa iho vau ia oe» Na Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Haapii Ia’u ia Ite i te Maitai Amuiraa   
Ta outou na minuti e maha Na te episekopo Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Faaoromai i te mau ati ma te paruparu ore Na Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

La prière d’un enfant Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te here—te mana‘o tumu o te evanelia Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Aratai mai e Iehova Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa amuiraa no te avatea sabati

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Aue te Oaoa e Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
I Stand All Amazed Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te ite Na te peresideni Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Ia ora ma te mau maite i te faaroo Na Elder William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Haapa‘o na roto i to tatou faaroo rahi Na Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Te Mau Nunaa ! Amuiraa   
Te peropheta Iosepha Semita Na Elder Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Te vahi hoʻi i vaiihohia’i ta outou taoʻa ra Na Elder Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Te ere ra outou i te ite Na Elder Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Te Ti‘a-faahou-raa o Iesu Mesia Na Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Tae atu i te taime e farerei faahou ai tatou Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Come, Let Us Anew Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Putuputuraa rahi a te mau vahine

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Mau Nunaa ! Amuiraa   
Daughters in His Kingdom [E mau tamarii tamahine i roto i To’na Basileia] Te pŭpŭ himene amui Paraimere, Feia Apî Tamahine e te Sotaiete Tauturu no te mau tĭtĭ no Wasatch Front   
Na te haapa‘oraa i te mau faaueraa e paruru ia tatou, e faaineine ia tatou e e haapuai ia tatou Na Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Faanahoraa video : E tamarii au na te Atua Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Autuahineraa: E hinaaro mau tatou i te tahi e te tahi Na Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Faanahoraa video : Haere na roto i To’na maramarama Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Titauhia: Te rima e te aau no te haapeepee i te ohipa Na Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Pehe rau : Pee Au ia Oe—A Here Outou Mai Ta’u i Here. Te pŭpŭ himene amui Paraimere, Feia Apî Tamahine e te Sotaiete Tauturu no te mau tĭtĭ no Wasatch Front   
Mau tamahine i roto i te fafauraa Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Ara Mai Tatou Te pŭpŭ himene amui Paraimere, Feia Apî Tamahine e te Sotaiete Tauturu no te mau tĭtĭ no Wasatch Front