LUE  KatseleKuunteleLataa

Koko konferenssi

watch
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Niin varma on perustus Mormonien tabernaakkelikuoro   
Press Forward, Saints Mormonien tabernaakkelikuoro   
Kirkkahin tähti, aamutähtönen Mormonien tabernaakkelikuoro   
Tervetuloa konferenssiin Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Opetuslapseuden hinta – ja siunaukset Vanhin Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Opetuslapseuden riemullinen taakka Vanhin Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Kristus, Lunastaja Vanhin Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Choose the Right Yleisö   
Kristukseen keskittyvä koti – suoja pornografiaa vastaan Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hengellisiä pyörretuulia Vanhin Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

A New Commandment I Give unto You Mormonien tabernaakkelikuoro   
Korvaamaton toivon perintö Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain iltapäiväkokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kiitetty Jumala! Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Kirkon virkailijoiden hyväksyminen Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Audio

Kirkon tilintarkastusosaston raportti 2013 Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Tilastoraportti 2013 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Antakaa uskonne näkyä Vanhin Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Minä annoin teille esimerkin Vanhin Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Kiitos, Luojamme, profeetasta Yleisö   
”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni” Vanhin Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Älkäämme eksykö väärälle tielle Vanhin Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Mitä sinä ajattelet? Vanhin W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Juuria ja oksia Vanhin Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Laella kukkulan Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Pappeuskokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Pappeuden avaimet ja valtuus Vanhin Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Millaisia miehiä? Vanhin Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Valintojen sukupolvi Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

On Herra Kuningas! Yleisö   
Nukutteko te läpi palautuksen? Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Pappeuden mies Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Olkaa rohkeita ja lujia Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain aamukokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Come, We That Love the Lord Mormonien tabernaakkelikuoro   
On This Day of Joy and Gladness Mormonien tabernaakkelikuoro   
Herran työhön käyn Mormonien tabernaakkelikuoro   
Kiitollinen kaikissa olosuhteissa Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Jatkakaa ponnisteluja Vanhin M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

”Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi” Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Neuvo mua valossa taivaltamaan Yleisö   
Sinun neliminuuttisesi Piispa Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

He kantoivat kuormansa helposti Vanhin David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

A Child's Prayer Mormonien tabernaakkelikuoro   
Rakkaus – evankeliumin ydin Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Johda meitä, Jehovamme Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain iltapäiväkokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sua kiitän, Herra korkehin Mormonien tabernaakkelikuoro   
I Stand All Amazed Mormonien tabernaakkelikuoro   
Todistaja Presidentti Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Eläkää lujina uskossa Vanhin William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Osoitamme uskollisuutemme kuuliaisuudella Vanhin L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Kansat, te kuulkaa Yleisö   
Profeetta Joseph Smith Vanhin Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Missä on aarteesi Vanhin Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Jos teiltä puuttuu viisautta Vanhin Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus Vanhin D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Kunnes kohtaamme jälleen Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Come, Let Us Anew Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen naisten kokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kansat, te kuulkaa Yleisö   
Tyttäriä minun valtakunnassani Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Liittojen pitäminen suojelee meitä, valmistaa meitä ja antaa meille voimaa Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Video Presentation: I Am a Child of God Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Sisaruus: oi, kuinka me tarvitsemmekaan toisiamme Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Video Presentation: Walk in His Light Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Etsitään: käsiä ja sydäntä jouduttamaan työtä Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Tyttäriä liitossa Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Herran työhön käyn Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front