HAMAKY  HijeryHihainoHisintona

Fihaonambe Iray Manontolo

watch
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Asabotsy Maraina

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Fototra Mafy Orina Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Saints, en Avant! Armés de foi en Christ! Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Brillante étoile, étoile du matin Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Tonga soa eto amin’ny Fihaonambe Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ny Sarany efaina—sy ireo Fitahiana azo—amin’ny maha-Mpianatr’i Kristy Nataon’ny Loholona Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ilay Andraikitra Mahafinaritra Iantsorohan’ny Mpianatra Nataon’ny Loholona Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I Kristy ilay Mpanavotra Nataon’ny Loholona Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Choose the Right Ny daholobe   
Fiarovana amin’ny Pôrnôgrafia—Tokantrano Mifantoka amin’i Kristy Nataon’i Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Tadio Ara-panahy Nataon’ny Loholona Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

A New Commandment I Give unto You Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Lovam-panantenana tsy Hay Sandaina Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Gloire au Dieu tout-puissant Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Fanohanana ireo Mpiandraikitra ato amin’ny Fiangonana Natolotry ny Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Tatitry ny Departemantan’ny Fanamarinana ny Fampiasam-bolan’ny Fiangonana taona 2013 Natolotr’i Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Tatitra momba ny Antontan’isa, taona 2013 Natolotr’i Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Avelao ny Finoanareo Hiseho Nataon’ny Loholona Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

“Fianarana no Nomeko Anareo” Nataon’ny Loholona Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Misaotra Anao noho ny Mpaminany Ny daholobe   
“Raha Tia Ahy Hianareo, dia Hitandrina ny Didiko” Nataon’ny Loholona Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Aoka Isika Tsy ho Diso Lalana Nataon’ny Loholona Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Inona no Eritreritrao? Nataon’ny Lohona W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Faka sy Sampana Nataon’ny Loholona Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

An-tendrombohitra Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriamben’ny Fisoronana

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Ny Fanalahidy sy ny Fahefan’ny Fisoronana Nataon’ny Loholona Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Karazana Olona Toa Inona? Nataon’ny Loholona Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ilay Taranaka Nofinidy Nataon’i Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hosanna Au Grand Roi! Ny daholobe   
Sondrian-tory Ve Ianareo mandritra ny Famerenana amin’ny Laoniny? Nataon’ny Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ilay Lehilahy Manana ny Fisoronana Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Mahereza sy Matanjaha Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Alahady Maraina

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Come, We That Love the Lord Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
On This Day of Joy and Gladness Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Ndao Handroso Hatrany Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Mahay Mankasitraka na inona na inona Toe-javatra Misy Nataon’ny Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Manohy ny Fandraisana Andraikitra Nataon’ny Loholona M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

“Aza Matahotra, fa Momba Anao Aho” Nataon’i Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Toroy handeha amin’ny mazava aho Ny daholobe   
Ireo Efatra Minitranareo Nataon’ny Eveka Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Mitondra Mora Foana ny Enta-mavesany Nataon’ny Loholona David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

A Child's Prayer Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Ny Fitiavana—Fitsipika Fototry ny Filazantsara Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Vers Sion, Cité Promise Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Alahady Tolakandro

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Tsara ny asa Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Endrey mahagaga ahy Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Ilay Fijoroana ho Vavolombelona Nataon’ny Filoha Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Aoka Ianao Hiaina ao anatin’ny Fifikirana amin’ny Finoana Nataon’ny Loholona William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Fankatoavana amin’ny alalan’ny Fahatokiantsika Nataon’ny Loholona L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Peuples du Monde, Écoutez Donc! Ny daholobe   
Ny Mpaminany Joseph Smith Nataon’ny Loholona Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Izay Itoeran’ny Harenao Nataon’ ny Loholona Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Raha Tsy Manam-pahendrena Hianareo Nataon’ny Loholona Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ny Fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty Nataon’ny Loholona D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Mandra-pihaonantsika indray Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Come, Let Us Anew Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriamben’ny Vehivavy Maneran-tany

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Peuples du Monde, Écoutez Donc! Ny daholobe   
Daughters in His Kingdom Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Miaro sy Manomana ary Manome Hery antsika ny Fitandremana ireo Fanekempihavanana Nataon’i Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Video Presentation: I Am a Child of God Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Vondron’ny Mpirahavavy: Tena Mila ny Tsirairay Isika Nataon’i Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Video Presentation: Walk in His Light Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Mitady: Tanana sy Fo Vonona Hanafaingana ny Asa Nataon’i Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Zanakavavy ao amin’ny Fanekempihavanana Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ndao Handroso Hatrany Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front