УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Чуулган бүрэн эхээрээ

watch
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

бямба гаргийн өглөөний хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Morning Breaks Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Уулын оргил дээр Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Чуулганд тавтай морилно уу Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Beautiful Zion, Built Above Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Бидний найдварын учир шалтгаан Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Та хаашаа харсан байна вэ? Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ариун ёслол бол бодгалийг шинэчлэгч Шэрил A.Эсплин watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Guide Us, O Thou Great Jehovah Цугларагсад watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Нэгдмэл байж, аврах нь Далын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Үүрд чөлөөт байж, өөрсдийнхөө төлөө үйлд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Би зүрх сэтгэлээрээ сонсох юм бол Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Гэрэл ба үнэний талаарх гэрчлэлийг хүлээн авах нь Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

From All That Dwell below the Skies Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Arise, O God, and Shine Тоойл, Грантсвилл, Стансбури Парк дахь гадасны гишүүдийн нэгдсэн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжүүлэн батлах нь Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Би Гэтэлгэгч амьдыг мэднэ Тоойл, Грантсвилл, Стансбури Парк дахь гадасны гишүүдийн нэгдсэн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Бусдыг хайрлаж, өөр үзэл бодол бүхий хүмүүстэй зэрэгцэн амьдрах нь Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Иосеф Смит Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Эцэг эхчүүд: Хүүхдүүдийнхээ хамгийн чухал багш нар Ням гаргийн ангийн ерөнхий ерөнхийлөгч watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Израилийн Цагаатгагч Цугларагсад watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Бурханы сэнтий рүү дөхөж очихдоо өөртөө итгэлтэй байх нь Далын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

“Тийм ээ, Их Эзэн минь, би Таныг дагах болно” Далын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Бид бүгд гуйлгачид бус уу? Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Үүрдийн амар амгаланг олж, мөнхийн гэр бүлтэй болох нь Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Abide With Me; 'Tis Eventide Тоойл, Грантсвилл, Стансбури Парк дахь гадасны гишүүдийн нэгдсэн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

санваарын хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Rise Up, O Men of God Прово дахь Номлогчийг бэлтгэх төвийн санваарын найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Номлогчдын дууны эвлүүлэг Прово дахь Номлогчийг бэлтгэх төвийн санваарын найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Ухаалаг сонголт хий Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Би өөрөө эдгээр зүйлийг олж мэднэ Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Мацгийн хууль: ядуус хийгээд гачигдагсдыг халамжлах хувь хүний үүрэг хариуцлага Тэргүүлэх бишопын зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Бурхан минь бошиглогч илгээсэн танд талархъя Цугларагсад watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

“Би биш биз дээ, Эзэн минь?” Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Доод санваар Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Гэрийнхээ зүг аюулгүй удирдагдах нь Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ye Elders of Israel Прово дахь Номлогчийг бэлтгэх төвийн санваарын найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Ням гаргийн өглөөний хуралдаан

 listen 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Sing Praise to Him Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Praise the Lord with Heart and Voice Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Тэр хүнийг магтъя Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Илчлэлт үргэлжлэн ирсээр байгаа Хэнри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Бошиглогчдыг дэмжин батлах нь Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Бошиглогчдын үгсийг дагаж амьдарцгаая Залуу эмэгтэйчүүдийн бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Эзэний хүүхдүүд ирцгээгтүн Цугларагсад watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Бидний Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христ хоёрыг мэдэх нь мөнхийн амь мөн Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ариун ёслол ба Цагаатгал Далын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Softly and Tenderly Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Хөлийнхөө доорх замыг хар Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Бат бөх суурь Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Lo, the Mighty God Appearing Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Завиндаа үлдэж, чанга зууран барь! Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Итгэлээ ашиглахыг эн тэргүүнд тавь Арванхоёр Төлөөлөгчийн чуулгын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Их Эзэнд бидэнд зориулсан төлөвлөгөө бий! Далын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Адислал бүрээ тоол Цугларагсад watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Ном Далын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Бидний хувийн тохинуулал Далын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Би Бурханы хүүхэд Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Ариун нандин зүйлүүдэд бүү хөнгөн хуумгай ханд Далын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ир, та нар харна Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Бид дахин уулзах хүртэл Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

We Ever Pray for Thee Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

General Women's Session

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Аудио

On This Day of Joy and Gladness Магна, Хантэр, Тэйлорсвилл дэх гадаснуудын Хүүхдийн хэсэг, Залуу эмэгтэйчүүд, Халамжийн Нийгэмлэгийн нэгдсэн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Би ариун сүм харах дуртай Солонгосыг Хүүхдийн хэсгийн найрал дуу watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Хэзээ ч мэдэгдээгүй тийм маягаар бэлтгэсэн байв Халамжийн Нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Дууллуудын эвлүүлэг Магна, Хантэр, Тэйлорсвилл дэх гадаснуудын Хүүхдийн хэсэг, Залуу эмэгтэйчүүд, Халамжийн Нийгэмлэгийн нэгдсэн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Бурханы гэрээт охид Жийн А.Стивэнс watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Видео танилцуулга Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Өөрийн гэрлээс хуваалцах нь Нийлл Ф.Марриотт watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Би Бурханы хүүхэд Цугларагсад watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Сайн мэдээний дагуу аз жаргалтай амьдрах нь Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty Rise Магна, Хантэр, Тэйлорсвилл дэх гадаснуудын Хүүхдийн хэсэг, Залуу эмэгтэйчүүд, Халамжийн Нийгэмлэгийн нэгдсэн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

    
Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжүүлэн батлах нь Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг   print