LES  Se påLyttLast ned

Hele konferansen

watch
Download
close

Last ned

 

Tekst

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Kvinnenes fellesmøte

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Så sikker en grunnvoll Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

La oss fylle vårt hjem med lys og sannhet Av Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Familien er fra Gud Av Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Familien er forordnet av Gud Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

From Homes of Saints Glad Songs Arise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Familieerklæringens forsvarere Av Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Salmepotpurri Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Trøsteren Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Led oss, o du store Jehova Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Lover den Herre Gud Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

“Er ikke dette den faste jeg finner behag i?” Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Har på jorden jeg gjort noe godt i dag? Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Planen for lykke Av president Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Vi vil stige opp sammen Av Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Høyt oppå fjellets topp Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Lignelsen om såmannen Av eldste Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Velg å tro Av eldste L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Kom kun til Herren Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Hvorfor ekteskap og familie betyr noe – over hele verden Av eldste L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Kristus er meg kjær Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Lover den Herre Blandet kor fra UEV-staver i Davis og Weber county watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer Fremlagt av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Rapport fra Kirkens revisjonsavdeling, 2014 Fremlagt av Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Statistisk rapport, 2014 Fremlagt av Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Jeg står helt forundret Blandet kor fra UEV-staver i Davis og Weber county watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Derfor kuet de sin frykt Av eldste David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hvorfor ekteskap, hvorfor familie Av eldste D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ha takk for profeten du sendte Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Evangeliets musikk Av eldste Wilford W. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Siste-dagers-hellige fortsetter å prøve Av eldste Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Virkelig gode og uten svik Av eldste Michael T. Ringwood watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Min Gud er mitt lys Av eldste Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

La oss stevne frem Blandet kor fra UEV-staver i Davis og Weber county watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

General Priesthood Session

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vær du signet for Sions styrke Prestedømskor fra Brigham Young University watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness Prestedømskor fra Brigham Young University watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Den beste generasjon unge voksne Av eldste M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ja, vi kan og vil vinne! Av eldste Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Farskap – vår evige fremtid Av Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Lytt, lytt, nasjoner! Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Om å være ekte Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Prestedømmet og personlig bønn Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Prestedømmet – en hellig gave Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Mester, se uværet truer Prestedømskor fra Brigham Young University watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Se, Herren konge er Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Jesus Kristus er oppstanden Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Consider the Lilies Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Templets velsignelser Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Vend tilbake til troen Av Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Søk Herren Av eldste José A. Teixeira watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Han lever, min Forløser stor Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Er det fremdeles forunderlig for deg? Av biskop Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Mens vi venter på den fortapte sønn Av eldste Brent H. Nielson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Der rettferd, kjærlighet og barmhjertighet møtes Av eldste Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Jesus har oppstått Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Nådens gave Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Jesus Krist oppstanden er Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Han lever, min Forløser kjær Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Han sendte Sønnen Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

For å bevare handlefriheten, må vi beskytte religionsfriheten Av eldste Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Bli ved treet Av eldste Kevin W. Pearson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Evangeliets evige perspektiv Av eldste Rafael E. Pino watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Du kongers konge, kom Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Komme ditt rike Av eldste Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hvis du vil være ansvarlig Av eldste Jorge F. Zeballos watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Å, la meg høre om Jesus Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Vær fruktbare, bli mange og legg jorden under dere Av eldste Joseph W. Sitati watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Sabbaten er en lyst Av eldste Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

O, må jeg følge deg Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio