LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

watch
Download
close

Shkarko

 

Teksti

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

sesioni i paradites të së shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

The Morning Breaks [Mëngjesi Nis] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Lart në Majën e Malit Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Mirësevini në Konferencë Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Beautiful Zion, Built Above [I Buk’ri Sion, Ngritur Lart] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Arsyeja për Shpresën Tonë Nga Presidenti Bojd K. Paker, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Nga Cili Drejtim i Mbani Sytë? Nga Plaku Lin G. Robins, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Sakramenti – Një Përtëritje për Shpirtin Nga Sheril A. Esplin, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Guide Us, O Thou Great Jehovah [Udh’hiqna, O i Madh Jehova] Salla watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Shpëtoni në Unitet Nga Plaku Çi Hong (Sam) Uong, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Të Lirë Përgjithmonë, që të Veprojnë për Veten e Tyre Nga Plaku D. Tod Kristoferson, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

If I Listen with My Heart [Nëse me Zemër Dëgjoj] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Marrja e një Dëshmie për Dritën dhe të Vërtetën Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

From All That Dwell below the Skies [Nga Çdo Gjë që Është Poshtë Qiellit] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Arise, O God, and Shine [Ngrihu, O Per’ndi, e Shkëlqe] Kor i Bashkuar nga Kunjet në Tuele, Grantsvill dhe Stansbëri Park watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Paraqitur nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

E Di se Rron Shëlbuesi Im Kor i Bashkuar nga Kunjet në Tuele, Grantsvill dhe Stansbëri Park watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Dashuria për të Tjerët dhe të Jetuarit me Ndryshimet Nga Plaku Dallin H. Ouks, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Jozef Smithi Nga Plaku Nil L. Andersen, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Prindërit: Mësuesit Kryesorë të Ungjillit për Fëmijët e Tyre Nga Ted R. Kelister, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Shëlbues i Izraelit Salla watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Qasja te Froni i Perëndisë me Vetëbesim Nga Plaku Jorg Klebingat, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Po, Zot, Unë Do të Të Ndjek Nga Plaku Eduardo Gavaret, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

A Nuk Jemi Ne të Gjithë Lypësa? Nga Plaku Xhefri R. Holland, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Gjetja e Paqes së Qëndrueshme dhe Ndërtimi i Familjeve të Përjetshme Nga Plaku L. Tom Peri, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Abide with Me; 'Tis Eventide [Me Mua Rri; Ësht’ Muzg Tani] Kor i Bashkuar nga Kunjet në Tuele, Grantsvill dhe Stansbëri Park watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

sesioni i priftërisë

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Rise Up, O Men of God [Burra t’Per’ndis’ Ço’uni] Kor i Priftërisë nga Qendra e Trajnimit të Misionarëve në Provo watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Potpuria e Misionarëve Kor i Priftërisë nga Qendra e Trajnimit të Misionarëve në Provo watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Zgjidhni me Mençuri Nga Plaku Kuentin L. Kuk, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

[I] Di Këto Gjëra Vetë Nga Plaku Krejg C. Kristensen, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ligji i Agjërimit: Një Përgjegjësi Vetjake për t’u Kujdesur për të Varfrit dhe Nevojtarët Nga Peshkopi Din M. Dejvis, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Të Falemi, Zot, për Profetin Salla watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

“Mos Jam Unë, Zot?” Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Priftëria Përgatitore Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Të Udhëhequr në Mënyrë të Sigurt Drejt Shtëpisë Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ye Elders of Israel [Ju Pleq t’Izraelit] Kor i Priftërisë nga Qendra e Trajnimit të Misionarëve në Provo watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Sing Praise to Him [Këndojini Lavdi Atij] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Praise the Lord with Heart and Voice [Lëvdoni Zotin me Zemër dhe Zë] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Lavdi Njeriut Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Zbulesa e Vazhdueshme Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Mbështetja e Profetëve Nga Plaku Rasëll M. Nelson, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Jetoni sipas Fjalëve të Profetëve Nga Karol F. Mek-Konki, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Eni, F’mij’ të Zotit Salla watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Jeta e Përjetshme – të Njohim Atin Tonë Qiellor dhe Birin e Tij, Jezu Krishtin Nga Plaku Robert D. Hejls, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Sakramenti dhe Shlyerja Nga Plaku Xhejms J. Hamula, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Softly and Tenderly [Butësisht dhe Qetësisht] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Sheshoje Shtegun e Këmbëve të Tua Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Sa i Fortë një Themel Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Lo, the Mighty God Appearing [Kujdes, Perëndia i Fuqishëm po Shfaqet] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Qëndroni Brenda në Barkë dhe Mbahuni! Nga Plaku M. Rasëll Ballard, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Bëjeni Ushtrimin e Besimit Përparësinë Tuaj Parësore Nga Plaku Riçard G. Skot, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Zoti Ka një Plan për Ne! Nga Plaku Karlos A. Godoi, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Numëro Bekimet Salla watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Libri Nga Plaku Alan F. Paker, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Shërbesat Tona Vetjake Nga Plaku Hugo E. Martinez, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Fëmi i Per’ndis’ Jam Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Mos Luani me Gjëra të Shenjta Nga Plaku Leri S. Keçer, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ejani dhe Shikoni Nga Plaku Dejvid A. Bednar, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Kur Prapë të Takohemi Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

We Ever Pray for Thee [Ne Përher’ Lutemi për Ty] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Përgjithshëm i Grave

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Zëri

On This Day of Joy and Gladness [Në K’të Dit’ Hareje, G’zimi] Kor i bashkuar i Fillores, Të Rejave dhe Shoqatës së Ndihmës nga kunjet në Manja, Hanter dhe Tejlorsvil watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Shum’ Tempullin Dua t’Shoh Kor i Fëmijëve Koreanë watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

[Të] Përgatitur në një Mënyrë që Nuk Ishte Parë Ndonjëherë Nga Linda K. Barton, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Potpuri Himnesh Kor i bashkuar i Fillores, Të Rejave dhe Shoqatës së Ndihmës nga kunjet në Manja, Hanter dhe Tejlorsvil watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Bija të Besëlidhjes së Perëndisë Nga Xhin A. Stivens, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Paraqitje me Material Filmik: Tempulli i Shenjtë Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Shpërndarja e Dritës Suaj Nga Nill F. Mariot, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Fëmi i Per’ndis’ Jam Salla watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Të Jetuarit e Ungjillit Plot Gëzim Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Let Zion in Her Beauty Rise [Sioni n’Bukuri Le t’Ngrihet] Kor i bashkuar i Fillores, Të Rejave dhe Shoqatës së Ndihmës nga kunjet në Manja, Hanter dhe Tejlorsvil watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio