TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Te amuiraa taatoa

watch
Download
close

Faauta uira mai

 

Parau papa‘i

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Hiti Mai Nei te Mahana pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

E te Mau Nunaa e pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Maeva i te amuiraa Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Beautiful Zion, Built Above pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Te tumu no to tatou ti‘aturiraa Na te peresideni Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te fariu tiʻa ra oe i hea ? Na Elder Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te oroʻa moʻa―e faaapîraa no te varua Na Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Aratai mai e Iehova Amuiraa watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Faaora i roto i te tahoê Na Elder Chi Hong (Sam) Wong watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Tiʻamâ e a muri noa’tu, no te haa no ratou iho Na Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te reo o te Faaora ta’u e faaroo pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Te fariiraa i te hoê iteraa papû no te maramarama e te parau mau Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

From All That Dwell below the Skies pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Arise, O God, and Shine Pŭpŭ Himene amui no te mau tĭtĭ no Tooele, Grantsville, e Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Te patururaa i te feia faatere o te Ekalesia Vauvauhia mai e te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ua ite au e te ora nei to‘u Faaora Pŭpŭ Himene amui no te mau tĭtĭ no Tooele, Grantsville, e Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Te hereraa ia vetahi ê e te oraraa i roto i te taa-ê-raa Na Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Iosepha Semita Na Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te mau metua : Te mau orometua haapii evanelia matamua roa no ta ratou mau tamarii Na Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

E te Faaora o Iseraela Amuiraa watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Haafatata i te terono o te Atua ma te ti‘aturi Na Elder Jörg Klebingat watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

E te Fatu, e pee atu vau ia oe Na Elder Eduardo Gavarret watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

E ere anei tatou paatoa e mau taata taoʻa ore ra ? Na Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te iteraa i te hau vai maoro e te paturaa i te mau utuafare mure ore Na Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Abide with Me ; ’Tis Eventide Pŭpŭ Himene amui no te mau tĭtĭ no Tooele, Grantsville, e Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

tuhaa pureraa a te autahu‘araa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Rise Up, O Men of God Pŭpŭ Himene a te Autahu‘araa no te Pû Haapiipiiraa a te mau Misionare no Provo watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Pehe rau a te mau misionare Pŭpŭ Himene a te Autahu‘araa no te Pû Haapiipiiraa a te mau Misionare no Provo watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Ma‘iti ma te paari Na Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

I itea taua mau mea nei ia’u iho Na Elder Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te ture no te haapaeraa maa : E hopoiʻa na te hoê taata no te atuaturaa i te feia veve e tei navaʻi ore Na te episekopo Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Mauruuru Matou, E te Atua Amuiraa watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

« E te Fatu, o vau anei ? » Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te Autahuʻaraa faaineine Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Arata‘ihia i te fare ma te hau Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

E te Mau Tavini o te Atua Pŭpŭ Himene a te Autahu‘araa no te Pû Haapiipiiraa a te mau Misionare no Provo watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Sing Praise to Him pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Arue i te Fatu ma te Aau Himene pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Auê te Taata i Parau ia Iehova pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Heheuraa tamau Na te presideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te patururaa i te mau peropheta Na Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ia ora mai te au i te mau parau a te mau peropheta Na Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Haere Mai e Himene Amuiraa watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Te ora mure ore―ia ite i to tatou Metua i te Ao ra e i Ta’na Tamaiti, Iesu Mesia Na Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te oroʻa moʻa e te Taraehara Na Elder James J. Hamula watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Softly and Tenderly pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Haamana‘o maitai i te e‘a i haerehia e to avae Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Auê te Paari pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Lo, the Mighty God Appearing pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

A faaea i roto i te pahi e a tape‘a maitai ! Na Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

A faariro i te faaohiparaa i te faaroo ei ohipa matamua roa no outou Na Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

E faanahoraa ta te Fatu no tatou ! Na Elder Carlos A. Godoy watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Tai‘o Mai na i to Mau Maitai Amuiraa watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Te buka Na Elder Allan F. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ta tatou iho utuuturaa i te taata Na Elder Hugo E. Martinez watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

E tamarii au na te Atua. pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Eiaha e rave tapetepete i te mau mea mo‘a Na Elder Larry S. Kacher watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Haere mai, a hi‘o Na Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Tae atu i te taime e farerei faahou ai tatou Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

We Ever Pray for Thee pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

General Women's Session

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

On This Day of Joy and Gladness Pŭpŭ himene amui a te Paraimere, te Feia Apî Tamahine e te Sotaiete Tauturu no te mau tĭtĭ no Magna, Hunter e Taylorsville watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Oh, J’aime voir le temple Pŭpŭ himene a te mau tamarii no Korea watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Faaineinehia ma te rave‘a aore i itea na Na Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Pehe rau Pŭpŭ himene amui a te Paraimere, te Feia Apî Tamahine e te Sotaiete Tauturu no te mau tĭtĭ no Magna, Hunter e Taylorsville watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Tamahine rave fafauraa na te Atua Na Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Faaiteraa Video Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Faaʻite i to outou maramarama Na Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

E tamarii au na te Atua. Amuiraa watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Te oraraa i te evanelia ma te oaoa Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Let Zion in Her Beauty Rise Pŭpŭ himene amui a te Paraimere, te Feia Apî Tamahine e te Sotaiete Tauturu no te mau tĭtĭ no Magna, Hunter e Taylorsville watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio