வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

மாநாடு முழுவதும்

watch
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

General Women's Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Have I Done Any Good? Congregation watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

When We Were Strangers Video Presentation watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Hymn Medley Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

He Asks Us to Be His Hands By Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Sweet Is The Work Congregation watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

What Shall We Do? By Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I Was a Stranger: Love One Another Video Presentation watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

“I Was a Stranger” By Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Come, Follow Me Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Trust in That Spirit Which Leadeth to Do Good By President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

More Holiness Give Me Congregation watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Saturday Morning Session

   
How Wondrous and Great Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Come, Ye Children of the Lord Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

I Feel My Savior's Love Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Where Two or Three Are Gathered By President Henry B. Eyring  print
A Child’s Guiding Gift By Mary R. Durham  print
I Am a Child of God By Elder Donald L. Hallstrom  print
Secret Prayer Congregation watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Where Are the Keys and Authority of the Priesthood? By Elder Gary E. Stevenson  print
The Healing Ointment of Forgiveness By Elder Kevin R. Duncan  print
Be Thou Humble By Elder Steven E. Snow  print
The Lord My Pasture Will Prepare Mormon Tabernacle Choir   
“That I Might Draw All Men unto Me” By Elder Dale G. Renlund  print
Come, Thou Fount of Every Blessing Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Saturday Afternoon Session

   
Sing Praise to Him Combined Choir from BYU-Idaho   
The Sustaining of Church Officers Presented by President Dieter F. Uchtdorf  print
Church Auditing Department Report, 2015 Presented by Kevin R. Jergensen  print
Statistical Report, 2015 Presented by Brook P. Hales  print
Israel, Israel, God Is Calling Combined Choir from BYU-Idaho   
Standing with the Leaders of the Church By Elder Ronald A. Rasband  print
“Whoso Receiveth Them, Receiveth Me” By Elder Neil L. Andersen  print
Now Let Us Rejoice Congregation   
To the Rescue: We Can Do It By Elder Mervyn B. Arnold  print
The Sacred Place of Restoration By Elder Jairo Mazzagardi  print
Always Retain a Remission of Your Sins By Elder David A. Bednar  print
Family Councils By Elder M. Russell Ballard  print
I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

General Priesthood Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

In Hymns of Praise Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
I Stand All Amazed Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
The Price of Priesthood Power By President Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Greatest Leaders Are the Greatest Followers By Stephen W. Owen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings Congregation   
In Praise of Those Who Save By President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Eternal Families By President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

A Sacred Trust By President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Redeemer of Israel Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Sunday Morning Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Let Zion in Her Beauty Rise Mormon Tabernacle Choir   
The Morning Breaks Mormon Tabernacle Choir   
I Will Follow God's Plan Mormon Tabernacle Choir   
Choices By President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

You Can Make the Pathway Bright Mormon Tabernacle Choir   
Do I Believe? By Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

A Pattern for Peace By Bishop W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King! Congregation   
Fathers By Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

See Yourself in the Temple By Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Press Forward, Saints Mormon Tabernacle Choir   
He Will Place You on His Shoulders and Carry You Home By President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

O Thou Rock of Our Salvation Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Sunday Afternoon Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Praise to the Lord, the Almighty Mormon Tabernacle Choir   
For I Am Called by Thy Name Mormon Tabernacle Choir   
The Holy Ghost By Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Always Remember Him By Elder Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Refuge from the Storm By Elder Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Guide Us, O Thou Great Jehovah Congregation   
Opposition in All Things By Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Power of Godliness By Elder Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

And There Shall Be No More Death By Elder Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Day Dawn Is Breaking The Day Dawn Is Breaking   
Tomorrow the Lord Will Do Wonders among You By Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting