BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Buong Kumperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

sesyon sa sabado ng umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Umaga Na Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Sa Tuktok ng Bundok Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Pagbati sa Kumperensya Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Kaygandang Sion, Nasa Langit Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Ang Dahilan ng Ating Pag-asa Ni Pangulong Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Saan Kayo Nakatuon? Ni Elder Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ang Sakramento—Isang Pagpapanibago ng Kaluluwa Ni Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Gabayan Kami, O Jehova Kongregasyon watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Tulung-tulong sa Pagsagip Ni Elder Chi Hong (Sam) Wong watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Malaya Magpakailanman, na Kumilos para sa Kanilang Sarili Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Kung Makikinig nang Taos Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Pagtanggap ng Patotoo sa Liwanag at Katotohanan Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

From All That Dwell below the Skies Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Diyos, Magliwanag Pinagsamang Koro mula sa mga Stake sa Tooele, Grantsville, at Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan Inilahad ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Buhay ang Aking Manunubos Pinagsamang Koro mula sa mga Stake sa Tooele, Grantsville, at Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Pagmamahal at Pakikisalamuha sa mga Taong Naiiba Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Joseph Smith Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Mga Magulang: Ang Pangunahing mga Guro ng Ebanghelyo sa Kanilang mga Anak Ni Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Manunubos ng Israel Kongregasyon watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Paglapit sa Luklukan ng Diyos nang May Tiwala Ni Elder Jörg Klebingat watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

“Opo, Panginoon, Kayo’y Laging Susundin” Ni Elder Eduardo Gavarret watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Hindi Ba’t Tayong Lahat ay mga Pulubi? Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Pagkakaroon ng Walang-Hanggang Kapayapaan at Pagbubuo ng mga Walang-Hanggang Pamilya Ni Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Manatili sa ’King Tabi Pinagsamang Koro mula sa mga Stake sa Tooele, Grantsville, at Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

sesyon sa priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Rise Up, O Men of God Priesthood Choir mula sa Provo Missionary Training Center watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Missionary Medley Priesthood Choir mula sa Provo Missionary Training Center watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Pumili nang May Katalinuhan Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Alam Ko ang mga Bagay na Ito sa Aking Sarili Ni Elder Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ang Batas ng Ayuno: Isang Personal na Responsibilidad na Pangalagaan ang mga Maralita at Nangangailangan Ni Bishop Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Salamat, O Diyos, sa Aming Propeta Kongregasyon watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

“Ako Baga, Panginoon?” Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ang Panimulang Priesthood Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ligtas na Nagabayan Pauwi Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Mga Elder ng Israel Priesthood Choir mula sa Provo Missionary Training Center watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sing Praise to Him Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Praise the Lord with Heart and Voice Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Purihin ang Propeta Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Patuloy na Paghahayag Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Pagsang-ayon sa mga Propeta Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Mamuhay Ayon sa mga Salita ng mga Propeta Ni Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

O mga Anak ng Diyos Kongregasyon watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Buhay na Walang Hanggan—ang Makilala ang Ating Ama sa Langit at ang Kanyang Anak na si Jesucristo Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ang Sakramento at ang Pagbabayad-sala Ni Elder James J. Hamula watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Softly and Tenderly Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Papanatagin Mo ang Landas ng Iyong mga Paa Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Saligang Kaytibay Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Lo, the Mighty God Appearing Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Manatili sa Bangka at Kumapit nang Mahigpit! Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Unahin Ninyong Manampalataya Ni Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

May Plano ang Panginoon para sa Atin! Ni Elder Carlos A. Godoy watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Mga Pagpapala ay Bilangin Kongregasyon watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Ang Aklat Ni Elder Allan F. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ang Ating Personal na Paglilingkod Ni Elder Hugo E. Martinez watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ako ay Anak ng Diyos Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Huwag Lapastanganin ang mga Bagay na Banal Ni Elder Larry S. Kacher watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Magsiparito Kayo, at Inyong Makikita Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Hanggang sa Muli Nating Pagkikita Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Para sa Inyo Kami’y Nagdarasal Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

General Women's Session

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Audio

On This Day of Joy and Gladness Pinagsamang Primary, Young Women, at Relief Society Choir mula sa mga stake sa Magna, Hunter, at Taylorsville watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Templo’y Ibig Makita Koro ng mga Batang Koreano watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Inihanda sa Isang Kakaibang Paraan Ni Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Hymn Medley Pinagsamang Primary, Young Women, at Relief Society Choir mula sa mga stake sa Magna, Hunter, at Taylorsville watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Mga Anak na Babae ng Diyos na Nakipagtipan Ni Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Pagtatanghal ng Video Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Pagbabahagi ng Inyong Liwanag Ni Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ako ay Anak ng Diyos Kongregasyon watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Masayang Ipinamumuhay ang Ebanghelyo Ni President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Let Zion in Her Beauty Rise Pinagsamang Primary, Young Women, at Relief Society Choir mula sa mga stake sa Magna, Hunter, at Taylorsville watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio