อ่าน  ชมฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
อ่าน  ชมฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
รีบรุดสิทธิชน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
แสงอันเมตตาโปรดนำ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่ โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ราคา—และพร—ของการเป็นสานุศิษย์ โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ภาระอันเปี่ยมด้วยปีติของการเป็นสานุศิษย์ โดย เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

พระคริสต์พระผู้ไถ่ โดย เอ็ลเดอร์ คาร์ลอส เอช. อามาโด watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Choose the Right ที่ประชุม   
การปกป้องให้พ้นสื่อลามก—บ้านที่มุ่งเน้นพระคริสต์ โดย ลินดา เอส. รีฟส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ลมหมุนทางวิญญาณ โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

A New Commandment I Give unto You คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
มรดกแห่งความหวังอันหาค่ามิได้ โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ชมฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

 listen 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สิริแด่พระเป็นเจ้า Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร นำเสนอโดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรปี 2013 นำเสนอโดย เควิน อาร์. เจอร์เก็นเซ็น watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

รายงานสถิติปี 2013 นำเสนอโดย บรูค พี. เฮลส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ให้ศรัทธาของท่านแสดงออกมา โดยเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

“เพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว” โดยเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา ที่ประชุม   
“ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” โดย เอ็ลเดอร์ โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

อย่าเดินทางผิด โดยเอ็ลเดอร์คลอดิโอ ดี. ซิวิค watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

คุณกำลังคิดอะไรอยู่ โดย เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. เครก ซวิค watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

รากและกิ่ง โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
อ่าน  ชมฟังดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho  
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho  
The Keys and Authority of the Priesthood เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

What Manner of Men? เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

The Choice Generation แรนดอลล์ แอล. ริดด์ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! ที่ประชุม  
Are You Sleeping through the Restoration? ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

The Priesthood Man ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Be Strong and of a Good Courage ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho  
อ่าน  ชมฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Come, We That Love the Lord คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล  
On This Day of Joy and Gladness คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล  
ขอให้เรารุดไป คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล  
Grateful in Any Circumstances ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Following Up เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

“Fear Not; I Am with Thee” จีน เอ. สตีเวนส์ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

สอนฉันเดินในแสง ที่ประชุม  
Your Four Minutes อธิการแกรีย์ อี. สตีเวนสัน watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Bear Up Their Burdens with Ease เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

A Child's Prayer คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล  
Love—the Essence of the Gospel ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล  
อ่าน  ชมฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

แสนหวานงานเลิศ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล  
I Stand All Amazed คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล  
The Witness ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Live True to the Faith เอ็ลเดอร์วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Obedience through Our Faithfulness เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

ทุกชนชาติจงฟัง! ที่ประชุม  
The Prophet Joseph Smith Elder Lawrence E. Corbridge watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Where Your Treasure Is Elder Michael John U. Teh watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

If Ye Lack Wisdom Elder Marcos A. Aidukaitis watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

The Resurrection of Jesus Christ เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

จนกว่าเราจะพบกันอีก ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Come, Let Us Anew คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล  
อ่าน  ชมฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่สตรี

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ทุกชนชาติจงฟัง! ที่ประชุม   
Daughters in His Kingdom [ธิดาในอาณาจักรของพระองค์] Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
การรักษาพันธสัญญาปกป้องเรา เตรียมเรา และให้พลังเรา โดย โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Video Presentation: I Am a Child of God ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Sisterhood: Oh, How We Need Each Other บอนนี่ ออสคาร์สัน watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Video Presentation: Walk in His Light ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Wanted: Hands and Hearts to Hasten the Work ลินดา เค. เบอร์ตัน watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Daughters in the Covenant ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

ขอให้เรารุดไป Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front