อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เนื้อหา

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อรุณรุ่งเริ่ม คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่ โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ไซอันแสนงามเบื้องบน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

เหตุผลเพื่อความหวังของเรา โดยประธาน บอยด์ เค. แพคเกอร์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ท่านหันหน้าไปทางใด โดย เอ็ลเดอร์ลินน์ จี. รอบบินส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ศีลระลึก—การเริ่มใหม่สำหรับจิตวิญญาณ โดยเชอริล เอ. เอสพลิน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นเอกภาพ โดย เอ็ลเดอร์ ชี ฮอง (แซม) วอง watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

เป็นอิสระตลอดกาล เพื่อกระทำด้วยตนเอง โดยเอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

If I Listen with My Heart คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

การได้รับประจักษ์พยานถึงแสงสว่างและความจริง โดยประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

From All That Dwell below the Skies คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Arise, O God, and Shine คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากสเตคในทูเล แกรนส์วิลล์ และสแตนส์เบอรี พาร์ค watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร นำเสนอโดยประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ฉันรู้ว่าพระผู้ไถ่ทรงพระชนม์ คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากสเตคในทูเล แกรนส์วิลล์ และสแตนส์เบอรี พาร์ค watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

รักผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้ที่แตกต่าง โดยเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

โจเซฟ สมิธ โดย เอ็ลเดอร์ นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

บิดามารดา: ครูพระกิตติคุณที่สำคัญที่สุดของลูกๆ โดย แทด อาร์. คอลลิสเตอร์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

การเข้าสู่พระที่นั่งของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความมั่นใจ เอ็ลเดอร์ ยอร์ก เคลบิงกอต watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

พระเจ้า ข้าพระองค์ขอตามพระองค์ โดยเอ็ลเดอร์อีดัวร์โด กาวาร์เร็ท watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

เราทั้งหลายไม่ได้เป็นขอทานหรอกหรือ? โดยเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ค้นหาสันติสุขที่ยั่งยืนและสร้างครอบครัวนิรันดร์ โดย เอ็ลเดอร์ แอล. ทอม เพอร์รีย์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้ คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากสเตคในทูเล แกรนส์วิลล์ และสแตนส์เบอรี พาร์ค watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Rise Up, O Men of God คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตจากศูนย์อบรมผู้สอนศาสนาในโพรโว watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

เพลงเมดเลย์ผู้สอนศาสนา คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตจากศูนย์อบรมผู้สอนศาสนาในโพรโว watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

เลือกอย่างฉลาด โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ข้าพเจ้ารู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตนเอง โดยเอ็ลเดอร์เครก ซี. คริสเต็นเซ็น watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

กฎแห่งการอดอาหาร: ความรับผิดชอบส่วนตัวในการดูแลคนยากจนและคนขัดสน โดย อธิการดีน เอ็ม. เดวีส watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

“องค์พระผู้เป็นเจ้า คือข้าพระองค์หรือ?” โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ฐานะปุโรหิตขั้นเตรียม โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

นำทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

เหล่าเอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตจากศูนย์อบรมผู้สอนศาสนาในโพรโว watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Sing Praise to Him คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Praise the Lord with Heart and Voice คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

สรรเสริญบุรุษ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

การเปิดเผยต่อเนื่อง โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

การสนับสนุนศาสดาพยากรณ์ โดยเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

จงดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ โดย แครอล เอฟ. แมคคองกี watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

ชีวิตนิรันดร์—คือการรู้จักพระบิดาบนสวรรค์ของเราและพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ โดย เอ็ลเดอร์ โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ศีลระลึกและการชดใช้ โดยเอ็ลเดอร์เจมส์ เจ. ฮามูลา watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Softly and Tenderly คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

จงทำหนทางแห่งเท้าของเจ้าให้ราบ โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ฐานมั่นคงหนักหนา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Lo, the Mighty God Appearing คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

อยู่ในเรือและจับให้แน่น! โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ทำให้การใช้ศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

พระเจ้าทรงมีแผนสำหรับเรา! โดย เอ็ลเดอร์ คาร์ลอส เอ. โกดอย watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

นับพระพรท่าน ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

หนังสือ โดย เอ็ลเดอร์อัลลัน เอฟ. แพคเกอร์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

การปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวของเรา โดยเอ็ลเดอร์ฮูโก อี. มาร์ติเนซ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

อย่าล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดย เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ เอส. เคเชอร์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

มาดูเถิด โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

จนกว่าเราจะพบกันอีก โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

เราสวดให้ท่านเสมอ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

General Women's Session

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เสียง

On This Day of Joy and Gladness คณะนักร้องประสานเสียงรวมปฐมวัย เยาวชนหญิง และสมาคมสงเคราะห์จากสเตคในแม็กนา ฮันเตอร์ และเทย์เลอร์สวิลล์ watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

ฉันชอบมองดูพระวิหาร คณะนักร้องประสานเสียงเด็กเกาหลี watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

เตรียมพร้อมในวิธีที่ไม่เคยรู้เห็นกันมา โดย ลินดา เค. เบอร์ตัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

เมดเลย์เพลงสวด คณะนักร้องประสานเสียงรวมปฐมวัย เยาวชนหญิง และสมาคมสงเคราะห์จากสเตคในแม็กนา ฮันเตอร์ และเทย์เลอร์สวิลล์ watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

ธิดาในพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า โดยจีน เอ. สตีเวนส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

การนำเสนอด้วยวีดิทัศน์ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

แบ่งปันความสว่างของท่าน โดยนีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

การดำเนินชีวิตอย่างเบิกบานในพระกิตติคุณ โดยประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Let Zion in Her Beauty Rise คณะนักร้องประสานเสียงรวมปฐมวัย เยาวชนหญิง และสมาคมสงเคราะห์จากสเตคในแม็กนา ฮันเตอร์ และเทย์เลอร์สวิลล์ watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio