LOE  VaataKuulaLaadi alla

Terve konverents

watch
LOE  VaataKuulaPrindiLaadi alla

Naiste üldkoosolek

watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„Have I Done Any Good?” (Kas ma kedagi täna ka aitasin?) Kogudus watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

When We Were Strangers Video watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Kirikulaulude popurrii Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Ta palub meil olla Tema käed Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Sweet Is The Work Kogudus watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Mida me peame tegema? Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

I Was a Stranger: Love One Another Video watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„Ma olin võõras” Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„Come, Follow Me” (Järgnege mulle) Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Usalda Vaimu, mis juhib tegema head President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

More Holiness Give Me (Rohkem pühadust anna mul’) Kogudus watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

LOE  VaataKuulaPrindiLaadi alla

Laupäeva hommikune istung

watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

How Wondrous and Great Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„Tulge, lapsed, Issanda” Mormooni Tabernaaklikoor watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„I Feel My Savior's Love” (Mind Päästja armastab) Mormooni Tabernaaklikoor watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Kus kaks või kolm on kokku tulnud President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Last juhatav and Mary R. Durham watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Olen Jumala laps Vanem Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Secret Prayer Kogudus watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Kus on preesterluse võtmed ja volitus? Vanem Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Andestuse tervendav palsam Vanem Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Ole alandlik Vanem Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

The Lord My Pasture Will Prepare Mormooni Tabernaaklikoor   
„Et ma saaksin siis tõmmata kõik inimesed enda juurde” Vanem Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Come, Thou Fount of Every Blessing Mormooni Tabernaaklikoor   
LOE  VaataKuulaPrindiLaadi alla

Laupäeva pärastlõunane istung

watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„Sing Praise to Him” (Ma tahan laulda Issandal’) Combined Choir from BYU-Idaho   
Kiriku ametnike toetamine President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Kiriku auditiosakonna 2015. a aruanne Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

2015. aasta statistiline aruanne Esitanud Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Iisrael, Iisrael, Jumal kutsub Combined Choir from BYU-Idaho   
Seistes koos Kiriku juhtidega Vanem Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„Kes iganes neid vastu võtab, see võtab mind vastu” Vanem Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Me rõõmu ja joovastust tunneme aina Kogudus   
Päästma! Me suudame seda! Vanem Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Taastamise püha koht Vanem Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Laske oma pattude andekssaamisel kestma jääda Vanem David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Perenõukogud Vanem M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
LOE  VaataKuulaPrindiLaadi alla

Preesterluse üldkoosolek

watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

In Hymns of Praise (Kiidulaulus) Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Oi, Jeesuse halastuses leian varju ma Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Preesterluse väe hind Juhataja Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Parimad juhid on parimad järgijad Stephen W. Owen watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings (Tule sa, oo kuningate kuningas) Kogudus   
Päästjate kiituseks President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Igavesed perekonnad President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Püha usaldus President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„Iisraeli Päästja” Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
LOE  VaataKuulaPrindiLaadi alla

Pühapäeva hommikune istung

watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„Let Zion in Her Beauty Rise” (Las Siion tõuseb kaunina) Mormooni Tabernaaklikoor   
„The Morning Breaks” (Nüüd koidab päev) Mormooni Tabernaaklikoor   
„I Will Follow God’s Plan” (Ma järgin Jumala plaani) Mormooni Tabernaaklikoor   
Valikud President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

You Can Make the Pathway Bright Mormooni Tabernaaklikoor   
Kas ma usun? Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Rahu leidmise kavand Piiskop W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„Rejoice, the Lord Is King” (Sa laula, rõõmusta) Kogudus   
Isad Vanem D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Näe ennast templis Vanem Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„Press Forward, Saints” (Samm edasi) Mormooni Tabernaaklikoor   
Ta paneb sind oma õlgadele ja kannab sind koju President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

O Thou Rock of Our Salvation (Oo Sina, meie Pääste kalju) Mormooni Tabernaaklikoor   
LOE  VaataKuulaPrindiLaadi alla

Pühapäeva pärastlõunane istung

watchlisten 
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„Praise to the Lord, the Almighty” (Au olgu Issandal Kõigeväelisel) Mormooni Tabernaaklikoor   
For I Am Called by Thy Name Mormooni Tabernaaklikoor   
Püha Vaim Vanem Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Pidage Teda alati meeles! Vanem Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Varjupaik tormi eest Vanem Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„Guide Us, O Thou Great Jehovah” (Juhata meid, suur Jehoova) Kogudus   
Kõigis asjades on vastandlikkus Vanem Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Jumalikkuse vägi Vanem Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Ja surma ei ole enam Vanem Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

„The Day Dawn Is Breaking” (Päev koidab) „The Day Dawn Is Breaking” (Päev koidab)   
Homme teeb Jehoova teie keskel imetegusid Vanem Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Laadi alla

 

Video

Audio

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting