LUE  KatseleKuunteleLataa

Koko konferenssi

watch
LUE  KatseleKuunteleLataa

Yleinen naisten kokous

watchlisten
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herran lapset saapukaa Yleisö watchlisten
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sikermä kirkon lauluja Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Discovering the Divinity Within Rosemary M. Wixom watch 
Näin meillä nuorilla Siionin Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Mother in Israel myöhempien aikojen pyhien jeesuksen kristuksen kirkko watch 
Worthy of Our Promised Blessings Linda S. Reeves watch 
Sisters in Zion myöhempien aikojen pyhien jeesuksen kristuksen kirkko watch 
Here to Serve a Righteous Cause Carol F. McConkie watch 
Dearest Children, God Is Near You Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

A Summer with Great-Aunt Rose Presidentti Dieter F. Uchtdorf watch 
Nyt lähde työhön uskossa Yleisö watchlisten
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

LUE  KatseleKuunteleLataa

Lauantain aamukokous

watchlisten
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Press Forward, Saints Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Johda meitä, Jehovamme” Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tiedän, että Vapahtajani rakastaa minua Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

  Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

  Vanhin M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

  Vanhin Richard J. Maynes  listen
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Kiitos, Luojamme, profeetasta” Yleisö watchlisten
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

  Neill F. Marriott   
  Elder Larry R. Lawrence   
  Elder Francisco J. Viñas   
Precious Savior, Dear Redeemer Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

  Vanhin Quentin L. Cook   
Pelvotta käykää Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

LUE  KatseleKuunteleLataa

Lauantain iltapäiväkokous

watch 
Beautiful Savior Primary Choir from Stakes in Riverton
Kirkon virkailijoiden hyväksyminen Presidentti Henry B. Eyring   
Sikermä kirkon lauluja Primary Choir from Stakes in Riverton
  Vanhin Robert D. Hales   
  Vanhin Jeffrey R. Holland   
Minua käy sä seuraamaan Yleisö
  Elder Bradley D. Foster   
  Elder Hugo Montoya   
  Elder Vern P. Stanfill   
  Elder James B. Martino   
  Vanhin Dallin H. Oaks   
I Feel My Savior’s Love Primary Choir from Stakes in Riverton
LUE  KatseleKuunteleLataa

Yleinen pappeuskokous

watch 
Let Zion in Her Beauty Rise Father and Son Choir from Stakes in Orem
Jeesus, Sun nimes kaunoisin Father and Son Choir from Stakes in Orem
  Vanhin Neil L. Andersen   
  Vanhin Randall K. Bennett   
”Kiitos nyt Herran” Yleisö
  Presidentti Dieter F. Uchtdorf   
  Presidentti Henry B. Eyring   
”Sua tahdon seurata” Father and Son Choir from Stakes in Orem
  Presidentti Thomas S. Monson   
We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem