BASA  Tan-awPaminawI-download

Tibuok Komperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

sesyon sa sabado sa buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

The Morning Breaks Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

High on the Mountain Top Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Welcome sa Komperensya Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Beautiful Zion, Built Above Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ang Rason sa Atong Paglaum Ni Presidente Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Hain Ka Nag-atubang? Ni Elder Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ang Sakrament—Pagbag-o sa Kalag Ni Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Guide Us, O Thou Great Jehovah Kongregasyon watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Magkahiusa sa Pagluwas Ni Elder Chi Hong (Sam) Wong watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Gawasnon sa Kahangturan, nga Molihok alang sa Ilang Kaugalingon Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

If I Listen with My Heart Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Pagdawat og usa ka Pagpamatuod sa Kahayag ug Kamatuoran Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

From All That Dwell below the Skies Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Arise, O God, and Shine Hiniusang Choir gikan sa mga Stake sa Tooele, Grantsville, ug Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan Gipresentar ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

I Know That My Redeemer Lives Hiniusang Choir gikan sa mga Stake sa Tooele, Grantsville, ug Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Paghigugma sa Uban ug Pagpakabuhi nga may mga Panaglahi Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Joseph Smith Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Mga Ginikanan: Ang Nag-unang mga Magtutudlo sa Ebanghelyo sa Ilang mga Anak Ni Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Redeemer of Israel Kongregasyon watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Masaligon nga Moduol sa Trono sa Dios Ni Elder Jorg Klebingat watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Oo, Ginoo, Mosunod Ako Kanimo Ni Elder Eduardo Gavarret watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Dili Ba Kitang Tanan Makililimos? Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Pagkaplag og Malungtarong Kalinaw ug Pagtukod og Mahangturong mga Pamilya Ni Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Abide with Me; 'Tis Eventide Hiniusang Choir gikan sa mga Stake sa Tooele, Grantsville, ug Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

sesyon sa priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Rise Up, O Men of God Priesthood Choir gikan sa Provo Missionary Training Center watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Medley sa Missionary Priesthood Choir gikan sa Provo Missionary Training Center watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Maalamong Mopili Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ako Nasayud Niini nga mga Butang sa Akong Kaugalingon Ni Elder Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ang Balaod sa Puasa: Personal nga Responsibilidad sa Pag-atiman sa mga Kabus ug Timawa Ni Bishop Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

We Thank Thee, O God, for a Prophet Kongregasyon watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

“Ako Ba, Ginoo?” Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ang Pagpangandam nga Priesthood Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Gigiyahan aron Luwas nga Makapauli Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ye Elders of Israel Priesthood Choir gikan sa Provo Missionary Training Center watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sing Praise to Him Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Praise the Lord with Heart and Voice Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Praise to the Man Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Padayon nga Pagpadayag Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Pagpaluyo sa mga Propeta Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Pagpuyo sumala sa mga Pulong sa mga Propeta Ni Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Come, Ye Children of the Lord Kongregasyon watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Kinabuhing Dayon—ang Pagkaila sa Atong Langitnong Amahan ug Iyang Anak, si Jesukristo Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ang Sakrament ug ang Pag-ula Ni Elder James J. Hamula watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Softly and Tenderly Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Pamalandonga ang Agianan sa Imong mga Tiil Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

How Firm a Foundation Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Lo, the Mighty God Appearing Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Pabilin sa Sakayan ug Manggunit! Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Himoa ang Paggamit sa Pagtuo nga Inyong Unang Prayoridad Ni Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ang Ginoo Adunay Plano alang Kanato! Ni Elder Carlos A. Godoy watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Count Your Blessings Kongregasyon watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ang Basahon Ni Elder Allan F. Packer watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ang Atong Personal nga mga Pagpangalagad Ni Elder Hugo E. Martinez watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ako Anak sa Dios Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

“Ayaw Pagtiaw-tiaw sa Sagrado nga mga Butang.” Ni Elder Larry S. Kacher watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Dali ug Tan-awa Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Hangtud Kita Magkita Pag-usab Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

We Ever Pray for Thee Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Kinatibuk-ang Miting sa mga Babaye

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Audio

Niining Adlaw sa Kalipay ug Kamaya Hiniusang Choir sa Primary, Young Women, ug Relief Society gikan sa mga stake sa Magna, Hunter, ug Taylorsville watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Gusto Ko nga Makita ang Templo Korean nga Choir sa mga Bata watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Andam sa Pamaagi Nga Wala Pa Gayud Mahibaloi Ni Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Medley sa Himno Hiniusang Choir sa Primary, Young Women, ug Relief Society gikan sa mga stake sa Magna, Hunter, ug Taylorsville watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Anak nga mga Babaye sa Pakigsaad sa Dios Ni Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Pasundayag sa Video: Ang Balaan nga Templo Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Pagpakigbahin sa Inyong Kahayag Ni Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ako Anak sa Dios Kongregasyon watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Pagsunod sa Ebanghelyo nga Malipayon Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Let Zion in Her Beauty Rise Hiniusang Choir sa Primary, Young Women, ug Relief Society gikan sa mga stake sa Magna, Hunter, ug Taylorsville watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio