BASA  Tan-awPaminawI-download

Tibuok Komperensya

watch
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

How Firm a Foundation Mormon Tabernacle Choir   
Press Forward, Saints Mormon Tabernacle Choir   
Lead, Kindly Light Mormon Tabernacle Choir   
Welcome sa Komperensya Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ang Bili-ug mga Panalangin-sa Pagkadisipulo Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ang Makalipay nga Lulan [Palas-anon] sa Pagkadisipulo Ni Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Si Kristo ang Manunubos Ni Elder Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Choose the Right Kongregasyon   
Panalipod gikan sa Pornograpiya-usa ka Panimalay nga Nag-focus kang Kristo Ni Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Espirituhanong mga Alimpulos Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

A New Commandment I Give unto You Mormon Tabernacle Choir   
Usa ka Labing Bililhon nga Kabilin sa Paglaum Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Come, O Thou King of Kings Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Glory to God on High Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan Gipresentar ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Report sa Church Auditing Department, 2013 Gipresentar ni Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Estatistikanhong Report, 2013 Gipresentar ni Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ipakita ang Inyong Pagtuo Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

“Usa Ka Panig-ingnan ang Akong Gihatag Kaninyo” Ni Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

We Thank Thee, O God, for a Prophet Kongregasyon   
“Kon Nahigugma Kamo Kanako, Inyong Pagatumanon ang Akong mga Sugo” Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Dili Kita Mosubay sa Sayop nga Dalan Ni Elder Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Unsay May Imong Gihunahuna? Ni Elder W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Mga Gamut ug mga Sanga Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

High on the Mountain Top Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Ang mga Yawe ug Awtoridad sa Priesthood Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Unsa nga Matang sa mga Tawo? Ni Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ang Pinili nga Henerasyon Ni Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Rejoice, the Lord Is King! Kongregasyon   
Wala Ba Kamo Nalambigit sa Buhat sa Pagpahiuli? Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ang Tawo nga Adunay Priesthood Ni President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Magmakusganon Ka ug Magmaisug Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, We That Love the Lord Mormon Tabernacle Choir   
On This Day of Joy and Gladness Mormon Tabernacle Choir   
Let Us All Press On Mormon Tabernacle Choir   
Mapasalamaton sa Bisan Unsang Kahimtang Ni President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Pag-Follow Up Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

“Ayaw Kahadlok; kay Ania Ako uban Kanimo” Ni Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Teach Me to Walk in the Light Kongregasyon   
Ang Inyong Upat ka Minuto Ni Bishop Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Makadaug sa Ilang mga Alantuson uban sa Kasayon Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

A Child's Prayer Mormon Tabernacle Choir   
Gugma—ang Kahulugan sa Ebanghelyo Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Guide Us, O Thou Great Jehovah Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sweet Is the Work Mormon Tabernacle Choir   
I Stand All Amazed Mormon Tabernacle Choir   
Ang Pagsaksi Ni Presidente Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Pagpuyo nga Matinud-anon sa Tinuohan Ni Elder William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Pagkamasulundon pinaagi sa Atong Pagkamatinud-anon Ni Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Hark, All Ye Nations! Kongregasyon   
Si Propeta Joseph Smith Ni Elder Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Hain Gani ang Imong Bahandi Ni Elder Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Kon Kamo Kulang sa Kaalam Ni Elder Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ang Pagkabanhaw ni Jesukristo Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Hangtud sa Sunod Natong Panagkita Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Come, Let Us Anew Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Kinatibuk-ang Miting sa mga Babaye

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hark, All Ye Nations! Kongregasyon   
Anak nga mga Babaye sa Akong Gingharian: Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Ang Pagtuman sa mga Pakigsaad Moprotekta, Moandam, ug Mohatag og Gahum Kanato Ni Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Video Presentation: I Am a Child of God Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Panag-igsoonay sa Kababayen-an: Nagkinahanglan Gayud Kita sa Usag Usa Ni Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Video Presentation: Walk in His Light Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Gikinahanglan: Mga Kamot ug mga Kasingkasing sa Pagpadali sa Buhat Ni Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Anak nga mga Babaye sa Pakigsaad Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Let Us All Press On Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front