FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

watch
Download
close

Sii mai

 

Anotusi

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

sauniga i le taeao o le aso toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Tafa Ata Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

I Luga o Mauga Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Susū Maia i le Konafesi Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

O Lena Nuu Lelei Naua Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

O Le Mafuaaga mo lo Tatou Faamoemoe Saunia e Peresitene Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

O Fea le Itu o E Faasaga I Ai? Saunia e Elder Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

O Le Faamanatuga—o se Toefaafouina o le Agaga Saunia e Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ieova e, ia Tautai Pea i Matou faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Laveai i le Lotogatasi Saunia e Elder Chi Hong (Sam) Wong watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Saoloto e Faavavau, e Galue mo i Latou Lava Saunia e Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

A Ou Faalogo ma Lo’u Loto Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Mauaina o se Molimau o le Malamalama ma le Upumoni Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

From All That Dwell below the Skies Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Arise, O God, and Shine Aufaipese Tuufaatasi mai Siteki i Tooele, Grantsville, ma Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Fofogaina e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ua Ou Iloa Lo’u Faaola Aufaipese Tuufaatasi mai Siteki i Tooele, Grantsville, ma Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ola Faatasi ma Alolofa atu i Isi e Eseese o Tatou Talitonuga Saunia e Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Iosefa Samita Saunia e Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

O Matua: O Uluai Faiaoga o le Talalelei mo a Latou Fanau Saunia e Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Faaola o Isaraelu faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Faalatalata Atu i le Nofoalii o le Atua ma le Lototele Saunia e Elder Jörg Klebingat watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ioe, Le Alii e, Ou Te Mulimuli Atu ia te Oe Saunia e Elder Eduardo Gavarret watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Pe Le o i Tatou Uma Ea o Ni Tagata Aisi? Saunia e Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Mauaina o le Filemu Tumau ma le Fausiaina o Aiga e Faavavau Saunia e L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Iesu Se’i E Faatasi Mai Aufaipese Tuufaatasi mai Siteki i Tooele, Grantsville, ma Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

sauniga a le au perisitua

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Rise Up, O Men of God Aufaipese a le Au Perisitua mai le Nofoaga Autu mo le Aoaoina o Faifeautalai i Provo watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Pese Suifefiloi a Faifeautalai Aufaipese a le Au Perisitua mai le Nofoaga Autu mo le Aoaoina o Faifeautalai i Provo watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Filifili ma le Atamai Saunia e Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ua Ou Iloa Nei Mea Mo Au Lava Ia Saunia e Elder Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

O Le Tulafono o le Anapogi: O Se Tiutetauave Faaletagata Lava Ia e Tausia ai Ē Matitiva ma Ē Le Tagolima Saunia e Epikopo Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ia Viia Oe, Le Atua faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

“Le Alii e, O Au Ea?” Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

O Le Perisitua Sauniuni Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Taialaina ma le Saogalemu i le Aiga Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Outou Faifeau o Isaraelu Aufaipese a le Au Perisitua mai le Nofoaga Autu mo le Aoaoina o Faifeautalai i Provo watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Sing Praise to Him Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Praise the Lord with Heart and Voice Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Viia le Na Fetaiai ma Ieova Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Faaaliga Faifai Pea Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Lagolagoina o Perofeta Saunia e Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ola e Tusa ma Upu a Perofeta Saunia e Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

O Mai, Fanau a le Alii faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

O Le Ola e Faavavau—ia Iloa lo Tatou Tama Faalelagi ma Lona Alo, o Iesu Keriso Saunia e Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

O Le Faamanatuga ma le Togiola Saunia e James J. Hamula watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Softly and Tenderly Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ia Mafaufau i le Ala o Ou Vae Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Le Faavae Malosi Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Lo, the Mighty God Appearing Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Nofo i totonu o le Vaa ma Pipiimau! Saunia e Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ia Avea le Faaaogaina o le Faatuatua ma Mea E te Faamuamuaina Saunia e Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

O Loo I Ai se Fuafuaga a le Alii mo i Tatou! Saunia e Elder Carlos A. Godoy watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Faitau Ou Manuia faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

O Le Tusi Saunia e Elder Allan F. Packer watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

O A Tatou Galuega o le Auaunaga Patino Saunia e Elder Hugo E. Martinez watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

O Au se Atalii o le Atua Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Aua le Faatauvaaina Mea Paia Saunia e Elder Larry S. Kacher watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

O Mai Ia Ina Matamata Saunia e Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Seia Tatou Toe Feiloai Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Le Perofeta Pele e Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a Tamaitai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Otio

On This Day of Joy and Gladness Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ou Te Fia Vaai i le Malumalu Korean Children's Choir watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Saunia i se Ala Sa Le’i Iloa Lava Saunia e Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Viiga Suifefiloi Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Afafine o le Feagaiga a le Atua Saunia e Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Polokalama o le Vitio: O Le Malumalu Paia Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Faasoaina Atu o Lou Malamalama Saunia e Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

O Au se Atalii o le Atua faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ola Fiafia i le Talalelei Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Siona e le Nuu Lelei Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio