TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Te amuiraa taatoa

watch
Download
close

Faauta uira mai

 

Parau papa‘i

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa rahi a te mau vahine

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auê te Paari Amuiraa watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Faaî i to tatou fare i te maramarama e te parau mau Na Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Na te Atua i haamau i te utuafare Na Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ua haamauhia te utuafare e te Atua Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

E faaroohia te mau himene oaoa Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

E mau tino paruru i te Poro‘i no te Utuafare Na Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Pehe rau Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Te Faaa‘o Na te Peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Aratai mai, e Iehova pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

E Arue Tatou Nei pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

« E ere anei teie i te haapaeraa maa hinaaro na’u ra ? » Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

« Have I Done Any Good ? » pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Te raveʻa oaoa Na te peresideni Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

E taʻuma amui ai Na Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

E te Mau Nunaa e Amuiraa watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Te parabole no te ueue huero Na Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ma‘iti ia ti‘aturi Na Elder L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Haere mai ia Iesu pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

No te aha e mea faufaa te faaipoiporaa e te utuafare―i te mau vahi atoa i te ao nei Na Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Tiaturi Au i te Mesia pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Arue Ia’na te Arii Mana Hope ra Pŭpŭ himene amui a te feia apî paari no te mau tĭtĭ no Davis e Weber Counties watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Te patururaa o te feia faatere o te Ekalesia Vauvauhia e te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Parau faa‘ite a te Tuhaa faatere no te ohipa hi‘opo‘araa a te Ekalesia, no 2014 Vauvauhia e Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Parau faataaraa numera no 2014 Vauvauhia e Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Te Maere Nei Au Pŭpŭ himene amui a te feia apî paari no te mau tĭtĭ no Davis e Weber Counties watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

I faaore ai ratou i to ratou mata‘u Na Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

No te aha te faaipoiporaa, no te aha te utuafare Na Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Mauruuru Matou, E te Atua Amuiraa watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Te pehe o te evanelia Na Elder Wilford W. Andersen watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

E tamau noa te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei i te tamata Na Elder Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Maitai mau e te haavare ore hoʻi Na Elder Michael T. Ringwood watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

O te Fatu ra to’u maramarama Na Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ara Mai Tatou Pŭpŭ himene amui a te feia apî paari no te mau tĭtĭ no Davis e Weber Counties watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa rahi a te Autahu‘araa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

No te Puai o te Mou‘a ra Pŭpŭ himene Autahu‘araa no te Fare Haapiira Teitei no Brigham Young watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

On This Day of Joy and Gladness Pŭpŭ himene Autahu‘araa no te Fare Haapiira Teitei no Brigham Young watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Te u‘i rahi roa a‘e o te feia apî paari Na Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Oia, e nehenehe e e rê ia tatou ! Na Elder Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Tiʻaraa metua tane―to tatou hopearaa mure ore Na Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Te Mau Nunaa ! Amuiraa watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

No niʻa i te riroraa i to tatou huru mau Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Te autahu‘araa e ta oe iho pure Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Te autahuʻaraa―e horoʻa moʻa Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

E Mea Puai te Vero Pŭpŭ himene Autahu‘araa no te Fare Haapiira Teitei no Brigham Young watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A Oaoa na, e Arii te Fatu! pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ua Tia Mai te Fatu pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Consider the Lilies pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Te mau haamaitairaa o te hiero Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Te hoʻiraa i te faaroo Na Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Te imiraa i te Fatu Na Elder José A. Teixeira watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ua ite au e te ora nei to‘u Faaora Amuiraa watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

E mea maere anei â no outou ? Na te episekopo Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Tia‘i i te tamarii puhura Na Elder Brent H. Nielson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

I reira te parau tiʻa, te here e te aroha e farerei ai Na Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Jésus est ressuscité pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Te horoʻa o te aroha mau Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Tia Faahou Mai Iesu pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Ora Nei To‘u Faaora pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Il envoya son Fils Aimé pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Paruru i te ti‘amâraa ia ma‘iti, paruru i te ti‘amâraa pae faaroo Na Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Faaea i piha‘i iho i te tumu raau Na Elder Kevin W. Pearson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Te hiʻo-faaatea-raa mure ore a te evanelia Na Elder Rafael E. Pino watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

A Haere Mai, Te Arii Amuiraa watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ia tae to Oe ra hau Na Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Mai te peu e amo oe i te hopoi‘a Na Elder Jorge F. Zeballos watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Raconte-moi les histoires de Jésus pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ia hotu faarahi, ia rahi roa, e ia haavî i te fenua Na Elder Joseph W. Sitati watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Te Sabati e mahana hinaarohia Na Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Pee Au ia Oe pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio