BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Buong Kumperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Saligang Kaytibay Mormon Tabernacle Choir   
Magpunyagi, mga Banal Mormon Tabernacle Choir   
Liwanag sa Gitna Nitong Dilim Mormon Tabernacle Choir   
Pagbati sa Kumperensya Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ang Halaga—at mga Pagpapala—ng Pagkadisipulo Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ang Masayang Pasanin ng Pagkadisipulo Ni Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Si Cristo ang Manunubos Ni Elder Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Choose the Right Kongregasyon   
Proteksyon Laban sa Pornograpiya—Tahanang Nakatuon kay Cristo Ni Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Mga Espirituwal na Buhawi Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

A New Commandment I Give unto You Mormon Tabernacle Choir   
Isang Walang-Katumbas na Pamana ng Pag-asa Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Come, O Thou King of Kings Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Luwalhati sa Ating Diyos Pinagsamang Koro mula sa Orem Institute of Religion   
Sa Langit Ako’y Nanirahan Pinagsamang Koro mula sa Orem Institute of Religion   
Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan Inilahad ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ulat ng Auditing Department ng Simbahan, 2013 Inilahad ni Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ulat ng Estadistika, 2013 Inilahad ni Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ipakita ang Inyong Pananampalataya Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

“Kayo’y Binigyan Ko ng Halimbawa” Ni Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Salamat, O Diyos, sa Aming Propeta Kongregasyon   
“Kung Ako’y Inyong Iniibig, ay Tutuparin Ninyo ang Aking mga Utos” Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Huwag Nating Tahakin ang Maling Landas By Elder Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ano ba ang Nasa Isip Mo? Ni Elder W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Mga Ugat at mga Sanga Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Sa Tuktok ng Bundok Pinagsamang Koro mula sa Orem Institute of Religion   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir mula sa Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir mula sa Brigham Young University - Idaho   
Ang mga Susi at Awtoridad ng Priesthood Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Anong Uri ng mga Tao? Ni Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ang Piling Henerasyon Ni Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Panginoo’y Hari! Kongregasyon   
Kabahagi Ba Kayo sa Gawain ng Panunumbalik? Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ang Lalaking May Priesthood Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ikaw ay Magpakalakas at Magpakatapang na Mabuti Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Abide with Me! Priesthood Choir mula sa Brigham Young University - Idaho   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, We That Love the Lord Mormon Tabernacle Choir   
On This Day of Joy and Gladness Mormon Tabernacle Choir   
Magpatuloy Tayo Mormon Tabernacle Choir   
Nagpapasalamat Anuman ang Kalagayan Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Pag-Follow Up Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

“Huwag Kang Matakot; Ako’y Sumasaiyo” Ni Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Turuang Lumakad sa Liwanag Kongregasyon   
Ang Inyong Apat na Minuto Ni Bishop Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Mabata Nila ang Kanilang mga Pasanin nang May Kagaanan Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Panalangin ng Isang Bata Mormon Tabernacle Choir   
Pag-ibig—ang Pinakadiwa ng Ebanghelyo Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Gabayan Kami, O Jehova Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Kaylugod ng Gawain Mormon Tabernacle Choir   
I Stand All Amazed Mormon Tabernacle Choir   
Ang Saksi Ni Pangulong Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Mamuhay nang Tapat sa Pananampalataya Ni Elder William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Pagsunod sa Pamamagitan ng Ating Katapatan Ni Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

O, Makinig Lahat ng Bansa! Kongregasyon   
Ang Propetang Joseph Smith Ni Elder Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Kung Saan Naroon ang Iyong Kayamanan Ni Elder Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Kung Kayo ay Nagkukulang ng Karunungan Ni Elder Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ang Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesucristo Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Hanggang sa Muli Nating Pagkikita Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Come, Let Us Anew Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Pangkalahatang Pulong ng Kababaihan

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O, Makinig Lahat ng Bansa! Kongregasyon   
Mga Anak na Babae sa Kanyang Kaharian Pinagsamang Primary, Young Women, at Relief Society Choir mula sa mga stake sa Wasatch Front   
Ang Pagtupad sa mga Tipan ay Nangangalaga, Naghahanda, at Nagpapalakas sa Atin Ni Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Video Presentation: I Am a Child of God Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Kapatiran ng Kababaihan: Ah, Kailangang-Kailangan Natin ang Isa’t Isa Ni Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Video Presentation: Walk in His Light Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Wanted: Mga Kamay at mga Pusong Magpapabilis sa Gawain Ni Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Hymn Medley: Panginoon, Kayo’y Laging Susundin—Mahalin ang Bawat Isa Pinagsamang Primary, Young Women, at Relief Society Choir mula sa mga stake sa Wasatch Front   
Mga Anak na Babae sa Tipan Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Magpatuloy Tayo Pinagsamang Primary, Young Women, at Relief Society Choir mula sa mga stake sa Wasatch Front