ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

watch
Download
close

Tải Xuống

 

Văn Bản

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững Vàng Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Press Forward, Saints Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Sự Sáng Hỡi, Xin Dìu Tôi Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Xin Chào Mừng Các Anh Chị Em đến Tham Dự Đại Hội Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Cái Giá—và Phước Lành—để Làm Môn Đồ Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Gánh Nặng Hân Hoan để Làm Môn Đồ Bài của Anh Cả Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Đấng Cứu Chuộc Ky Tô Bài của Anh Cả Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Choose the Right Giáo Đoàn   
Sự Bảo Vệ Khỏi Hình Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm—Một Mái Gia Đình Tập Trung vào Đấng Ky Tô Bài của Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Những Cơn Gió Lốc Thuộc Linh Bài của Anh Cả Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

A New Commandment I Give unto You Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Một Di Sản Vô Giá về Niềm Hy Vọng Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Come, O Thou King of Kings Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

 listen 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Glory to God on High Ca Đoàn Phối Hợp của Viện Giáo Lý Tôn Giáo Orem   
Ngày Xưa Sống Ở Trên Thiên Thượng Ca Đoàn Phối Hợp của Viện Giáo Lý Tôn Giáo Orem   
Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Do Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf đọc watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Bản Báo Cáo của Sở Kiểm Toán Giáo Hội, Năm 2013 Do Kevin R. Jergensen đọc watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Bản Báo Cáo Thống Kê, Năm 2013 Do Brook P. Hales đọc watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Hãy Cho Thấy Đức Tin của Mình Bài của Anh Cả Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

“Ta đã Làm Gương cho Các Ngươi” Bài của Anh Cả Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri Giáo Đoàn   
“Nếu Các Ngươi Yêu Mến Ta, thì Giữ Gìn Các Điều Răn Ta” Bài của Anh Cả Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Chúng Ta Đừng Đi Sai Đường Bài của Anh Cả Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Em Đang Nghĩ Gì Vậy? Bài của Anh Cảr W. Craig Zwick watchprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Texte

Rễ và Nhánh Bài của Anh Cả Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Cao trên Đỉnh Núi Ca Đoàn Phối Hợp của Viện Giáo Lý Tôn Giáo Orem   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Chức Tư Tế

 listen 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Saints, Behold How Great Jehovah Ca Đoàn Chức Tư Tế từ trường Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Ca Đoàn Chức Tư Tế từ trường Brigham Young University - Idaho   
Các Chìa Khóa và Thẩm Quyền của Chức Tư Tế Bài của Anh Cả Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Các Ngươi Nên Là Những Người Như Thế Nào? Bài của Anh Cả Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Thế Hệ Chọn Lọc Bài của Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Rejoice, the Lord Is King! Giáo Đoàn   
Các Anh Em Có Đang Ngủ suốt Thời Kỳ Phục Hồi Không? Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Người Đàn Ông Mang Chức Tư Tế Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Hãy Vững Lòng Bền Chí Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Abide with Me! Ca Đoàn Chức Tư Tế từ trường Brigham Young University - Idaho   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chúa Nhật

 listen 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Come, We That Love the Lord Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
On This Day of Joy and Gladness Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Nào Cùng Nhau Bước Mạnh Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Biết Ơn trong Mọi Hoàn Cảnh Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Tiếp Tục Theo Dõi Bài của Anh Cả M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

“Đừng Sợ, vì Ta Ở với Ngươi” Bài của Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Dạy Con Bước Đi vào Lẽ Thật Giáo Đoàn   
Bốn Phút của Các Em Bài của Giám Trợ Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Mang Những Gánh Nặng của Họ Một Cách Dễ Dàng Bài của Anh Cả David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

A Child's Prayer Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Tình Yêu Thương—Thực Chất của Phúc Âm Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Guide Us, O Thou Great Jehovah Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chúa Nhật

 listen 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đẹp Thay Công Việc của Chúa Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
I Stand All Amazed Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Nhân Chứng Bài của Chủ Tịch Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Trung Thành cùng Đức Tin Bài của Anh Cả William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Sự Vâng Lời do Lòng Trung Tín của Chúng Ta Bài của Anh Cả L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Hark, All Ye Nations! Giáo Đoàn   
Tiên Tri Joseph Smith Bài của Anh Cả Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Vì Chưng Của Cải Ngươi Ở Đâu Bài của Anh Cả Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Ví Bằng trong Anh Em Có Kẻ Kém Khôn Ngoan Bài của Anh Cả Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô Bài của Anh Cả D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Come, Let Us Anew Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Buổi Họp Chung của Nữ Giới

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hark, All Ye Nations! Giáo Đoàn   
Daughters in His Kingdom [Các Con Gái trong Vương Quốc của Ngài] Ca Đoàn Phối Hợp Hội Thiếu Nhi, Hội Thiếu Nữ, và Hội Phụ Nữ từ các giáo khu ở Wasatch Front   
Việc Tuân Giữ Giao Ước Bảo Vệ Chúng Ta, Chuẩn Bị Chúng Ta, và Làm Cho Chúng Ta Có Khả Năng Bài của Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Phần Trình Bày bằng Video: Tôi Là Con Đức Chúa Cha Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Tình Chị Em Phụ Nữ: Ôi Chúng Ta Cần đến Nhau Biết Bao Bài của Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Phần Trình Bày bằng Video: Bước Đi trong Ánh Sáng của Ngài Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Cần Những Bàn Tay và Tấm Lòng để Gấp Rút Làm Công Việc Cứu Rỗi Bài của Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Liên Khúc Thánh Ca: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Ca Đoàn Phối Hợp Hội Thiếu Nhi, Hội Thiếu Nữ, và Hội Phụ Nữ từ các giáo khu ở Wasatch Front   
Các Con Gái trong Giao Ước Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Texte

Nào Cùng Nhau Bước Mạnh Ca Đoàn Phối Hợp Hội Thiếu Nhi, Hội Thiếu Nữ, và Hội Phụ Nữ từ các giáo khu ở Wasatch Front