WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

`

    
E Butiira te Uea bwa Ti na Buokia ni Karaoa Ana Mwakuri Iroun Cheryl A. Esplin   print
Tera Ae Ti na Karaoia? Iroun Neill F. Marriott   print
“Te Iruwa Ngai” Iroun Linda K. Burton   print
Katikui Ara Onimaki n Tamneina Are E Na Kairiira ni Karaoa ae Raoiroi Iroun Beretitenti Henry B. Eyring   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Moaningabongin te Kaonobong

    
Ike a Bootaki iai Uoman ke Teniman Iroun Beretitenti Henry B. Eyring   print
Te Bwaintangira ni Kairakin te Ataei Iroun Mary R. Durham   print
Bon Ngai natin te Atua Iroun Unimwaane Donald L. Hallstrom   print
A Ngaara Kiingin ao Kariaia ibukin te Nakoanibonga? Iroun Unimwaane Gary E. Stevenson   print
Te Kabira ni Kamaiu ni Kabwaran Buure Iroun Unimwaane Kevin R. Duncan   print
Kam Na Nanorinano Iroun Unimwane Steven E. Snow   print
“N Na Burimaunia Aomata Nakoiu” Iroun Unimwaane Dale G. Renlund   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Bwakantaain te Kaonobong

    
Kamatoakiia Aobitia n te Ekaretia Warekaki iroun Beretitenti Dieter F. Uchtdorf   print
Ana Ribooti te Oteta n Tararua ibukin te Ekaretia, 2015 Karaoaki iroun Kevin R. Jergensen   print
Ribooti iaon Ware, 2015 Warekaki iroun Brook P. Hales   print
Maiu n ti te arona ma taan Kairiiri n te Ekaretia Iroun Unimwaane Ronald A. Rasband   print
“Ane Mwaneia, Ao e Mwaneai Naba” Iroun Unimwaane Neil L. Andersen   print
Nakon te Kamaiu: Ti Kona ni Karaoia Iroun Unimwaane Mervyn B. Arnold   print
Te Tabo ae Tabu ibukin Kaokan te Euangkerio By Elder Jairo Mazzagardi   print
Teimatoa ni Kaawakina Kamaunan Ami Bure Iroun Unimwaane David A. Bednar   print
Marooro n te Utu Iroun Unimwaane M. Russell Ballard   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere n te Nakoanibonga

    
Bwaai aika Riai ni Karekeaki ibukin te Nakoanibonga Iroun Beretitenti Russell M. Nelson   print
Taan Kairiiri Aika Kakannato Bon Taan Ririmwi aika Kakannato Iroun Stephen W. Owen   print
N Taekin Bwaai Aika Raraoi Nakoia Aika Ko Kamanoia Iroun Beretitenti Dieter F. Uchtdorf   print
Utu n Akea Tokina Iroun Beretitenti Henry B. Eyring   print
Te Tibwanga ae Tabu Iroun Beretitenti Thomas S. Monson   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Moaningabongin te Taabati

    
Taian Rinerine Iroun Beretitenti Thomas S. Monson   print
I Kakoaua? Iroun Bonnie L. Oscarson   print
Te Banna ibukin te Rau Iroun Bitiobi W. Christopher Waddell   print
Kaaro Iroun Unimwaane D. Todd Christofferson   print
Iangoia ae Ko mena inanon te Tembora Iroun Unimwaane Quentin L. Cook   print
E na Aonangaiko ao ni Uotiko nakon Mweengam Iroun Beretitenti Dieter F. Uchtdorf   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Bwakantaain te Taabati

    
Te Tamnei ae Raoiroi Iroun Unimwaane Robert D. Hales   print
Ururingnga n Aki Toki Iroun Unimwaane Gerrit W. Gong   print
Katantan man te Angibuaka Iroun Unimwaane Patrick Kearon   print
Iai Kaitaraan Bwaai ni Kabane Iroun Unimwane Dallin H. Oaks   print
Mwaakan Mimitongin te Atua Iroun Unimwaane Kent F. Richards   print
Ao E na Akea Riki te Mate Iroun Unimwaane Paul V. Johnson   print
E na Karaoi Kamimi Iehova Ningabong I buakomi Iroun Unimwaane Jeffrey R. Holland   print