WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Bwakantaain te Kaonobong

    
Kamatoakiia Aobitia n te Ekaretia Warekaki iroun Beretitenti Dieter F. Uchtdorf   print
“Ane Mwaneia, Ao e Mwaneai Naba” Iroun Unimwaane Neil L. Andersen   print
Teimatoa ni Kaawakina Kamaunan Ami Bure Iroun Unimwaane David A. Bednar   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Moaningabongin te Taabati

    
Taian Rinerine Iroun Beretitenti Thomas S. Monson   print
Kaaro Iroun Unimwaane D. Todd Christofferson   print
Iangoia ae Ko mena inanon te Tembora Iroun Unimwaane Quentin L. Cook   print
WAREKIA  MatakuakinnaKakauongoBoretiiaKarekea

Te Tetere ni Bwakantaain te Taabati

    
Te Tamnei ae Raoiroi Iroun Unimwaane Robert D. Hales   print
Ururingnga n Aki Toki Iroun Unimwaane Gerrit W. Gong   print
Katantan man te Angibuaka Iroun Unimwaane Patrick Kearon   print