GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Ọgbakọ Niile

GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Ọgbakọ Zuru-ọha nke Ụmụnwanyị

  
Come, Ye Children of the Lord Otu Nzukọ-nsọ watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Abụ Egwu agwara-ọgwa Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Discovering the Divinity Within Rosemary M. Wixom   
As Zion’s Youth in Latter Days Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Mother in Israel Nzukọ nke Jisọs Kraịst nke Ndi-nsọ Ụbọchi-ikpeazu a   
Worthy of Our Promised Blessings Linda S. Reeves   
Sisters in Zion Nzukọ nke Jisọs Kraịst nke Ndi-nsọ Ụbọchi-ikpeazu a   
Here to Serve a Righteous Cause Carol F. McConkie   
Dearest Children, God Is Near You Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

A Summer with Great-Aunt Rose Onye-isi-Nduzi Dieter F. Uchtdorf   
Go Forth with Faith Otu Nzukọ-nsọ watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Nzukọ nke ụtụtụ Satọde

  
Gaa nụ n’ịhu unu ndi nsọ. Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Duo Anyị, Ọ Jehova Onye Ukwu Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Amara na Onye Nzopụta m huru m n’anya Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

It Works Wonderfully! Onye-isi-Nduzi Dieter F. Uchtdorf   
God Is at the Helm Okenye M. Russell Ballard   
The Joy of Living a Christ-Centered Life Elder Richard J. Maynes   
Anyị N’ekele Gị, O Chineke, maka Onye-amụma Otu Nzukọ-nsọ watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Yielding Our Hearts to God Neill F. Marriott   
What Lack I Yet? Elder Larry R. Lawrence   
The Pleasing Word of God Elder Francisco J. Viñas   
Precious Savior, Dear Redeemer Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Shipshape and Bristol Fashion: Be Temple Worthy—in Good Times and Bad Times Okenye Quentin L. Cook   
Come, Come, Ye Saints Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Nzukọ nke ehihe Satọde

watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Beautiful Savior Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Nkwado nke ndị Isi-ọrụ Nzukọ-nsọ a Onye-isi-Nduzi Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Abụ Egwu agwara-ọgwa Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Meeting the Challenges of Today’s World Okenye Robert D. Hales watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Behold Thy Mother Okenye Jeffrey R. Holland watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Come, Follow Me Otu Nzukọ-nsọ watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

It’s Never Too Early and It’s Never Too Late Elder Bradley D. Foster watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Tested and Tempted—but Helped Elder Hugo Montoya watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Choose the Light Elder Vern P. Stanfill  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Turn to Him and Answers Will Come Elder James B. Martino  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

  Okenye Dallin H. Oaks watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

I Feel My Savior’s Love Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

GỤỌ  LegideGee ntịBudata

General Priesthood Session

  
Let Zion in Her Beauty Rise Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Jesus, the Very Thought of Thee Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Faith Is Not by Chance, but by Choice Okenye Neil L. Andersen   
Your Next Step Elder Randall K. Bennett   
Otito diri Onye-nwe, onye kachasi Ukwuu Otu Nzukọ-nsọ watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

  Onye-isi-Nduzi Dieter F. Uchtdorf   
You Are Not Alone in the Work Onye-isi-Nduzi Henry B. Eyring   
Onye-nwe, A ga m eso Gị Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Rube ịsị nye Ịwu nile Onye Isi Nduzi Thomas S. Monson   
We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Nzukọ nke ụtụtụ Sụnde

watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Arise, O God, and Shine Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Redeemer of Israel Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Ọ bụrụ na Onye-nzopụta guzoro m Na Akụkụ Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

  Onye Isi Nduzi Thomas S. Monson  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

  Elder Ronald A. Rasband watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

  Elder Gary E. Stevenson watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

  Elder Dale G. Renlund  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Dika mmalite kwusiri ike Otu Nzukọ-nsọ watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

  President Russell M. Nelson  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

  Elder Gregory A. Schwitzer watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

  Elder Claudio R. M. Costa watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Ońu nọ m N’obị M Taa Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

  Onye-isi-Nduzi Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

The Spirit of God Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Nzukọ nke ehihe Sọnde

  
Praise the Lord with Heart and Voice Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Our God Is a God of Love Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

  Okenye D. Todd Christofferson   
  Devin G. Durrant   
  Elder Von G. Keetch   
  Carole M. Stephens   
Ńuria, Onye-nwe ahụ Bụ Eze! Otu Nzukọ-nsọ watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

  Elder Allen D. Haynie   
  Elder Kim B. Clark   
  Elder Koichi Aoyagi   
Tinye Ubu-gi na Ọrụ Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

  Okenye David A. Bednar   
Hụrita-nu onwe-unu na-anya Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio