GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Ọgbakọ Niile

GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Ọgbakọ Zuru-ọha nke Ụmụnwanyị

  
Dika mmalite kwusiri ike Otu Nzukọ-nsọ watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Filling Our Homes with Light and Truth Cheryl A. Esplin   
The Family Is of God Carole M. Stephens   
The Family Is Ordained of God Nzukọ nke Jisọs Kraịst nke Ndi-nsọ Ụbọchi-ikpeazu a   
From Homes of Saints Glad Songs Arise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Defenders of the Family Proclamation Bonnie L. Oscarson   
Abụ Egwu agwara-ọgwa Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

The Comforter Onye-isi-Nduzi Henry B. Eyring   
Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Nzukọ nke ụtụtụ Satọde

  
Duo Anyị, Ọ Jehova Onye Ukwu Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Otito diri Chukwu nke Kacha Elu Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

“Is Not This the Fast That I Have Chosen?” Onye-isi-Nduzi Henry B. Eyring   
Have I Done Any Good? Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

The Plan of Happiness Onye-isi-Nduzi Boyd K. Packer   
We’ll Ascend Together Linda K. Burton   
High on the Mountain Top Otu Nzukọ-nsọ watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

The Parable of the Sower Okenye Dallin H. Oaks   
Choose to Believe Elder L. Whitney Clayton   
Come Unto Jesus Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Why Marriage and Family Matter—Everywhere in the World Okenye L. Tom Perry   
I Believe in Christ Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Nzukọ nke ehihe Satọde

watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Otito diri Onye-nwe, onye kachasi Ukwuu Combined Choir from YSA Stakes in Davis and Weber Counties watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Nkwado nke ndị Isi-ọrụ Nzukọ-nsọ a Onye-isi-Nduzi Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Church Auditing Department Report, 2014 Kevin R. Jergensen watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Statistical Report, 2014 Brook P. Hales watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

I Stand All Amazed Combined Choir from YSA Stakes in Davis and Weber Counties watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Therefore They Hushed Their Fears Okenye David A. Bednar watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Why Marriage, Why Family Okenye D. Todd Christofferson watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Anyị N’ekele Gị, O Chineke, maka Onye-amụma Otu Nzukọ-nsọ watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

The Music of the Gospel Elder Wilford W. Andersen watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Latter-day Saints Keep on Trying Elder Dale G. Renlund watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Truly Good and without Guile Elder Michael T. Ringwood watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

The Lord Is My Light Okenye Quentin L. Cook watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Ka Anyị Nile Na-akwagide Combined Choir from YSA Stakes in Davis and Weber Counties watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

GỤỌ  LegideGee ntịBudata

General Priesthood Session

  
For the Strength of the Hills Priesthood Choir from Brigham Young University watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Na Ụbọchi Taa Nke Ońu na Obi Ụtọ Priesthood Choir from Brigham Young University watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

The Greatest Generation of Young Adults Okenye M. Russell Ballard   
Yes, We Can and Will Win! Elder Ulisses Soares   
Fatherhood—Our Eternal Destiny Larry M. Gibson   
Hark, All Ye Nations! Otu Nzukọ-nsọ watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

On Being Genuine Onye-isi-Nduzi Dieter F. Uchtdorf   
Priesthood and Personal Prayer Onye-isi-Nduzi Henry B. Eyring   
The Priesthood—a Sacred Gift Onye Isi Nduzi Thomas S. Monson   
Nna-ukwu, Ebule Mmiri na Atụ Priesthood Choir from Brigham Young University watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Nzukọ nke ụtụtụ Sụnde

  
Ńuria, Onye-nwe ahụ Bụ Eze! Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

He Is Risen Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Consider the Lilies Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Blessings of the Temple Onye Isi Nduzi Thomas S. Monson   
Returning to Faith Rosemary M. Wixom   
Seeking the Lord Elder José A. Teixeira   
I Know That My Redeemer Lives Otu Nzukọ-nsọ watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Is It Still Wonderful to You? Bishop Gérald Caussé   
Waiting for the Prodigal Elder Brent H. Nielson   
Where Justice, Love, and Mercy Meet Okenye Jeffrey R. Holland   
Jesus Has Risen Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

The Gift of Grace Onye-isi-Nduzi Dieter F. Uchtdorf   
Christ the Lord Is Risen Today Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Nzukọ nke ehihe Sọnde

  
My Redeemer Lives Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

He Sent His Son Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Preserving Agency, Protecting Religious Freedom Okenye Robert D. Hales   
Stay by the Tree Elder Kevin W. Pearson   
The Eternal Perspective of the Gospel Elder Rafael E. Pino   
Come, O Thou King of Kings Otu Nzukọ-nsọ watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Thy Kingdom Come Okenye Neil L. Andersen   
If You Will Be Responsible Elder Jorge F. Zeballos   
Tell Me the Stories of Jesus Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Be Fruitful, Multiply, and Subdue the Earth Elder Joseph W. Sitati   
The Sabbath Is a Delight Okenye Russell M. Nelson   
Onye-nwe, A ga m eso Gị Otu Abu Mọmọn Tabernacle watchlisten
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio