BACA  SaksikanDengarkanUnduh

Seluruh Konferensi

watch
BACA  SaksikanDengarkanCetakUnduh

Sesi Wanita Umum

watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Sudahkah Kuberbuat Baik? Jemaat watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

When We Were Strangers Presentasi Video watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Nyanyian pujian Medley Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Dia Meminta Kita untuk Menjadi Tangan-Nya Oleh Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Karya Allah Sungguh Indah Jemaat watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Apakah yang Akan Kita Perbuat? Oleh Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

I Was a Stranger: Love One Another Presentasi Video watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

“Aku Seorang Asing” Oleh Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Ikut Aku Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Percaya kepada Roh Itu yang Menuntun untuk Melakukan yang Baik Oleh Presiden Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

More Holiness Give Me Jemaat watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

BACA  SaksikanDengarkanCetakUnduh

Sesi Sabtu Pagi

watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

How Wondrous and Great Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Marilah Anak Allah Paduan Suara Mormon Tabernakel watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Kurasakan Kasih Juruslamat Paduan Suara Mormon Tabernakel watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Di Mana Dua Atau Tiga Orang Berkumpul Oleh Presiden Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Karunia Pembimbing Anak Oleh Mary R. Durham watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Aku Anak Allah Oleh Penatua Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Secret Prayer Jemaat watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Di Mana Kunci-Kunci dan Wewenang Keimamatan? Oleh Penatua Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Balsam Pengampunan yang Menyembuhkan Oleh Penatua Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Hendaklah Kau Rendah Hati Oleh Penatua Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

The Lord My Pasture Will Prepare Paduan Suara Mormon Tabernakel   
“Agar Aku Boleh Menarik Semua Orang kepada-Ku” Oleh Penatua Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Come, Thou Fount of Every Blessing Paduan Suara Mormon Tabernakel   
BACA  SaksikanDengarkanCetakUnduh

Sesi Sabtu Siang

watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Sing Praise to Him Combined Choir from BYU-Idaho   
Pendukungan Pejabat Gereja Disampaikan oleh Presiden Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Laporan Departemen Audit Gereja, 2015 Disampaikan oleh Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Laporan Statistik, 2015 Disampaikan oleh Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Israel, Israel, Allahmu Memanggil Combined Choir from BYU-Idaho   
Berdiri Bersama Para Pemimpin Gereja Oleh Penatua Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

“Barangsiapa Menyambut Anak Ini, Ia Menyambut Aku” Oleh Penatua Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Marilah Bersuka Jemaat   
Untuk Menyelamatkan: Kita Dapat Melakukannya Oleh Penatua Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Tempat Sakral Pemulihan Oleh Penatua Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Selalu Mempertahankan Pengampunan Dosa-Dosamu Oleh Penatua David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Dewan Keluarga Oleh Penatua M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
BACA  SaksikanDengarkanCetakUnduh

Sesi Imamat Umum

watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

In Hymns of Praise Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Ku Berdiri Kagum Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Persyaratan untuk Layak Menerima Kuasa Imamat Oleh Presiden Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Pemimpin Terbesar Adalah Pengikut Terbesar Oleh Stephen W. Owen watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Datang, Maha Raja Jemaat   
Pujian Terhadap Mereka yang Menyelamatkan Oleh Presiden Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Keluarga Kekal Oleh Presiden Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Tanggung Jawab Sakral Oleh Presiden Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Penebus Israel Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
BACA  SaksikanDengarkanCetakUnduh

Sesi Minggu Pagi

watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty Rise Paduan Suara Mormon Tabernakel   
Pagi Tiba, Gelap Lenyap Paduan Suara Mormon Tabernakel   
Aku Akan Ikut Rencana Allah Paduan Suara Mormon Tabernakel   
Pilihan Oleh Presiden Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Kau Dapat Menerangi Paduan Suara Mormon Tabernakel   
Apakah Saya Percaya? Oleh Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Sebuah Pola bagi Kedamaian Oleh Uskup W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Bersukacitalah, Tuhan Raja! Jemaat   
Para Ayah Oleh Penatua D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Lihatlah Diri Anda Sendiri di Bait Suci Oleh Penatua Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Maju, Orang Suci Paduan Suara Mormon Tabernakel   
Dia Akan Menempatkan Anda di Atas Bahu-Nya dan Membawa Anda Pulang Oleh Presiden Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

O Thou Rock of Our Salvation Paduan Suara Mormon Tabernakel   
BACA  SaksikanDengarkanCetakUnduh

Sesi Minggu Siang

watchlisten 
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Praise to the Lord, the Almighty Paduan Suara Mormon Tabernakel   
For I Am Called by Thy Name Paduan Suara Mormon Tabernakel   
Roh Kudus Oleh Penatua Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Selalu Mengingat-Nya Oleh Penatua Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Perlindungan dari Badai Oleh Penatua Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Pimpin Kami Ya, Yehova Jemaat   
Pertentangan dalam Segala Sesuatu Oleh Penatua Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Kuasa Ke-Allah-an Oleh Penatua Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Dan Maut Tidak Akan Ada Lagi Oleh Penatua Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

The Day Dawn Is Breaking The Day Dawn Is Breaking   
Besok Tuhan Akan Melakukan Perbuatan yang Ajaib di Antara Kamu Oleh Penatua Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Unduh

 

Video

Audio

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting