HAMAKY  HijeryHihainoHisintona

Fihaonambe Iray Manontolo

watch
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Asabotsy Maraina

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Fototra Mafy Orina Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Saints, en Avant! Armés de foi en Christ! Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Brillante étoile, étoile du matin Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Tonga soa ato amin’ny Fihaonambe Filoha Thomas S. Monson watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

The Cost—and Blessings—of Discipleship Loholona Jeffrey R. Holland watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

The Joyful Burden of Discipleship Loholona Ronald A. Rasband watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

I Kristy ilay Mpanavotra Nataon’ny Loholona Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Choose the Right Ny daholobe   
Fiarovana amin’ny Pôrnôgrafia—Tokantrano Mifantoka amin’i Kristy Nataon’i Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Spiritual Whirlwinds Loholona Neil L. Andersen watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

A New Commandment I Give unto You Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
A Priceless Heritage of Hope Filoha Henry B. Eyring watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Gloire au Dieu tout-puissant Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Fanohanana ireo Mpiandraikitra ato amin’ny Fiangonana Natolotry ny Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Tatitry ny Departemanta Fanamarinana ny Fampiasam-bolan’ny Fiangonana, taona 2013 Kevin R. Jergensen watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Tatitra momba ny Antontan’isa, taona 2013 Natolotr’i Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Let Your Faith Show Loholona Russell M. Nelson watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

“I Have Given You an Example” Loholona Richard G. Scott watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Misaotra Anao noho ny Mpaminany Ny daholobe   
“If Ye Love Me, Keep My Commandments” Loholona Robert D. Hales watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Let’s Not Take the Wrong Way Elder Claudio D. Zivic watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

What Do You Think? Elder W. Craig Zwick watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Roots and Branches Loholona Quentin L. Cook watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

An-tendrombohitra Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriamben’ny Fisoronana

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
The Keys and Authority of the Priesthood Loholona Dallin H. Oaks watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

What Manner of Men? Loholona Donald L. Hallstrom watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

The Choice Generation Randall L. Ridd watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Hosanna Au Grand Roi! Ny daholobe   
Sondrian-tory Ve Ianareo mandritra ny Famerenana amin’ny Laoniny? Nataon’ny Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

The Priesthood Man Filoha Henry B. Eyring watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Be Strong and of a Good Courage Filoha Thomas S. Monson watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
HAMAKY  HijeryHihainoHisintona

Fivoriana Alahady Maraina

watchlisten
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Come, We That Love the Lord Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna  
On This Day of Joy and Gladness Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna  
Ndao Handroso Hatrany Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna  
Grateful in Any Circumstances Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Following Up Loholona M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

“Fear Not; I Am with Thee” Jean A. Stevens watchlisten
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Toroy handeha amin’ny mazava aho Ny daholobe  
Your Four Minutes Eveka Gary E. Stevenson watchlisten
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Bear Up Their Burdens with Ease Loholona David A. Bednar watchlisten
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

A Child's Prayer Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna  
Love—the Essence of the Gospel Filoha Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Vers Sion, Cité Promise Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna  
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Alahady Tolakandro

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Tsara ny asa Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Endrey mahagaga ahy Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Ilay Fijoroana ho Vavolombelona Nataon’ny Filoha Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Live True to the Faith Loholona William R. Walker watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Obedience through Our Faithfulness Loholona L. Tom Perry watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Peuples du Monde, Écoutez Donc! Ny daholobe   
The Prophet Joseph Smith Elder Lawrence E. Corbridge watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Where Your Treasure Is Elder Michael John U. Teh watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Raha Tsy Manam-pahendrena Hianareo Nataon’ny Loholona Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

The Resurrection of Jesus Christ Loholona D. Todd Christofferson watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Mandra-pihaonantsika Indray Filoha Thomas S. Monson watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Come, Let Us Anew Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriamben’ny Vehivavy Maneran-tany

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Peuples du Monde, Écoutez Donc! Ny daholobe   
Daughters in His Kingdom Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Miaro sy Manomana ary Manome Hery antsika ny Fitandremana ireo Fanekempihavanana Nataon’i Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Video Presentation: I Am a Child of God Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Vondron’ny Mpirahavavy: Tena Mila ny Tsirairay Isika Nataon’i Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Video Presentation: Walk in His Light Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Mitady: Tanana sy Fo Vonona Hanafaingana ny Asa Nataon’i Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Zanakavavy ao amin’ny Fanekempihavanana Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ndao Handroso Hatrany Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front