HAMAKY  HijeryHihainoHisintona

Fihaonambe Iray Manontolo

watch
Download
close

Hisintona

 

Lahatsoratra

HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

fivoriana sabotsy maraina

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Le jour paraît, chassant la nuit Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

An-tendrombohitra Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Tonga Soa eto amin’ny Fihaonambe Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Beautiful Zion, Built Above Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ny Anton’ny Fanantenantsika Nataon’ny Filoha Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Mitodika Mankaiza Ianao? Nataon’ny Loholona Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Ny Fanasan’ny Tompo—Fanavaozana ho an’ny Fanahy Nataon’i Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Vers Sion, Cité Promise Ny daholobe watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Manavotra ao anatin’ny Firaisankina Nataon’ny Loholona Chi Hong (Sam) Wong watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Afaka Mandrakizay, Hihetsika ho Azy Nataon’ny Loholona D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Raha mihaino amin’ny foko aho Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Mandray Fijoroana ho Vavolombelona momba ny Fahazavana sy ny Fahamarinana Nataon’ny Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

From All That Dwell below the Skies Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Sabotsy Tolakandro

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Arise, O God, and Shine Amboarampeo iraisan’ireo tsatòka any Tooele sy Grantsville ary Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Fanohanana ireo Mpiandraikitra ato amin’ny Fiangonana Atolotry ny Filoha Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Fantatro fa Velona ny Mpanavotra Ahy Amboarampeo iraisan’ireo tsatòka any Tooele sy Grantsville ary Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Fitiavana ny Hafa sy Fiainana ao anatin’ny Fahasamihafana Nataon’ny Loholona Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Joseph Smith Nataon’ny Loholona Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Ray aman-dreny: Mpampianatra Voalohany ny Filazantsara ho an’ny Zanany Nataon’i Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Ry Mpanavotra Ny daholobe watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Manatona ny Seza Fiandriana-n’Andriamanitra Amim-pahatokiana Nataon’ny Loholona Jörg Klebingat watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Eny, Tompo ô, Hanaraka Anao Aho Nataon’ny Loholona Eduardo Gavarret watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Moa Tsy Mpangataka Avokoa Va Isika? Nataon’ny Loholona Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Mitady Fiadanana Maharitra sy Manorina Fianakaviana Mandrakizay Nataon’ny Loholona L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Demeure Auprès de Moi, Seigneur Amboarampeo iraisan’ireo tsatòka any Tooele sy Grantsville ary Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

fivoriamben’ny fisoronana

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Rise Up, O Men of God Amboarampeon’ny fisoronana avy ao amin’ny Foibe Fanofanana Misionera ao Provo watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Tamba-kira amin’ny asa fitoriana Amboarampeon’ny fisoronana avy ao amin’ny Foibe Fanofanana Misionera ao Provo watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Misafidiana Amim-pahendrena Nataon’ny Loholona Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Ny Tenako [dia] Mahafantatra Ireny Zavatra Ireny Nataon’ny Loholona Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Ny Lalàn’ny Fifadian-kanina: Andraikitry ny Tena Manokana mba Hikarakara ny Mahantra sy ny Sahirana Nataon’ny Eveka Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Misaotra Anao noho ny Mpaminany Ny daholobe watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

“Moa izaho va izany, Tompoko?” Nataon’ny Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Ny Fisoronana Fiomanana Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Voatarika ka Tody Soa any An-trano Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Anciens d’Israël Amboarampeon’ny fisoronana avy ao amin’ny Foibe Fanofanana Misionera ao Provo watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Alahady Maraina

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Sing Praise to Him Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Que chacun, de tout son coeur Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Dera ho an’ilay nandre an’i Jehovah Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Fanambarana Mitohy Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Fanohanana ireo Mpaminany Nataon’ny Loholona Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Miaina araka ny Tenin’ireo Mpaminany Nataon’i Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Ndao, ry Zanaky ny Tompo Ny daholobe watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ny Fiainana Mandrakizay—ny Mahafantatra ny Raintsika any an-danitra sy i Jesoa Kristy Zanany Nataon’ny Loholona Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Ny Fanasan’ny Tompo sy ny Sorompanavotana Nataon’ny Loholona James J. Hamula watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Softly and Tenderly Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

[Saino Tsara izay] Alehan’ny Tongotrao Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Fototra Mafy Orina Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Alahady Tolakandro

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Lo, the Mighty God Appearing Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Mijanòna ao anaty Sambo dia Mamikira! Nataon’ny Loholona M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Ataovy Voalohany amin’ny Laharam-pahamehanareo ny Fampiasana Finoana Nataon’ny Loholona Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Manana Drafitra ho Antsika ny Tompo! Nataon’ny Loholona Carlos A. Godoy watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Isao ireo fitahiana Ny daholobe watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ilay Boky Nataon’ny Loholona Allan F. Packer watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Ny Asa Fanompoana Ataon’ny Tenantsika Manokana Nataon’ny Loholona Hugo E. Martinez watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Zanaky ny Ray Aho Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Aza Hamaivanina Ireo Zava-masina Nataon’ny Lohona Larry S. Kacher watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Avia Fa Ho Hitanareo Nataon’ny Loholona David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Mandra-pihaonantsika Indray Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

We Ever Pray for Thee Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivorian’ny Vehivavy Maneran-tany

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

On This Day of Joy and Gladness Amboarampeo itambaran’ny Kilonga sy Zatovovavy ary Fikambanana Ifanampiana avy amin’ny tsatòkan’i Magna sy Hunter ary Taylorsville watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Te Hahita ny Tempoly Aho Amboarampeon’ny Ankizy any Kôrea watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Vita Omana tamin’ny Fomba Izay Tsy Fahita Na Oviana na Oviana Nosoratan’i Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Tamba-kira ahitana fihirana maromaro hiraina misesy Amboarampeo itambaran’ny Kilonga sy Zatovovavy ary Fikambanana Ifanampiana avy amin’ny tsatòkan’i Magna sy Hunter ary Taylorsville watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Zanakavavin’Andriamanitra Nanao Fanekempihavanana Taminy Nataon’i Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Horonan-tsary : Ny Tempoly Masina Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Mizara ny Fahazavanao Nataon’i Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Zanaky ny Ray Aho Ny daholobe watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Miaina ny Filazantsara Amim-pifaliana Nataon’ny Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Testo

Let Zion in Her Beauty Rise Amboarampeo itambaran’ny Kilonga sy Zatovovavy ary Fikambanana Ifanampiana avy amin’ny tsatòkan’i Magna sy Hunter ary Taylorsville watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio