TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Te amuiraa taatoa

watch
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa amuiraa no te po‘ipo‘i mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auê te Paari Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Haere Tatou ma te Faaroo Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Aratai Mai, E Tena Tiarama Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Manava i te amuiraa nei Na te peresideni President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Te hoo, e te mau haamaitairaa, no te ti‘araa pĭpĭ Na Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Te hopoi‘a oaoa no te tiʻaraa pĭpĭ Na Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Te Mesia te Taraehara Na Elder Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Choose the Right Amuiraa   
Paruru ia tatou i te hoho‘a faufau---te hoê utuafare haamauhia i ni‘a i te Mesia Na Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Te mau puahiohio pae varua Na Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

A New Commandment I Give unto You Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
E tuhaa aiʻa faito ore no te tia‘iraa Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa amuiraa no te avatea mahana maa

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E Arue Tatou Nei Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Patururaa i te mau ti‘a faatere o te Ekalesia Vauvauhia e te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Parau faaite a te tuhaa faatere hi‘opo‘a faufaa a te ekalesia, matahiti 2013 Vauvauhia mai e Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Parau faataaraa, matahiti 2013 Vauvauhia e Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ia itehia to outou faaroo Na Elder Russel M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

«Ua horoa’tu na hoi au i te [hi‘oraa] na outou» Na Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Mauruuru Matou, E te Atua Amuiraa   
«Ua hinaaro outou ia’u ra, e haapa‘o i ta’u parau» Na Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Eiaha na tatou e haere i te eʻa hape Na Elder Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Eaha ta oe e mana‘o nei? Na Elder W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Te mau aʻa e te mau amaa Na Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

E te Mau Nunaa e Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa na te Autahu‘araa

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Te mau taviri e te mana o te autahu‘araa Na Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Eaha to outou huru? Na Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Te uʻi maʻiti Na Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

A Oaoa na, e Arii te Fatu! Amuiraa   
Te taoto ra anei outou i roto i te Faaho‘i-faahou-raa mai? Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Te taata no te autahu‘araa Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

E faaetaeta, e ia itoito roa Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa amuiraa no te po‘ipo‘i sabati

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Come, We That Love the Lord Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
On This Day of Joy and Gladness Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Ara Mai Tatou Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Ia mauruuru i roto i te mau huru atoa o te oraraa Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Hi‘opo‘araa i te nuuraa o te ohipa Na Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

«Eiaha e mataʻu tei pihaʻi iho atoa iho vau ia oe» Na Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Haapii Ia’u ia Ite i te Maitai Amuiraa   
Ta outou na minuti e maha Na te episekopo Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Faaoromai i te mau ati ma te paruparu ore Na Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

A Child's Prayer Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te here—te mana‘o tumu o te evanelia Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Aratai mai e Iehova Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa amuiraa no te avatea sabati

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Aue te Oaoa e Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
I Stand All Amazed Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te ite Na te peresideni Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ia ora ma te mau maite i te faaroo Na Elder William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Haapa‘o na roto i to tatou faaroo rahi Na Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Te Mau Nunaa ! Amuiraa   
Te peropheta Iosepha Semita Na Elder Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Te vahi hoʻi i vaiihohia’i ta outou taoʻa ra Na Elder Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Te ere ra outou i te ite Na Elder Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Te Ti‘a-faahou-raa o Iesu Mesia Na Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Tae atu i te taime e farerei faahou ai tatou Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Come, Let Us Anew Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Putuputuraa rahi a te mau vahine

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Mau Nunaa ! Amuiraa   
Daughters in His Kingdom [E mau tamarii tamahine i roto i To’na Basileia] Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Na te haapa‘oraa i te mau faaueraa e paruru ia tatou, e faaineine ia tatou e e haapuai ia tatou Na Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Video Presentation: I Am a Child of God Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Autuahineraa: E hinaaro mau tatou i te tahi e te tahi Na Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Video Presentation: Walk in His Light Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Titauhia: Te rima e te aau no te haapeepee i te ohipa Na Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Mau tamahine i roto i te fafauraa Na te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ara Mai Tatou Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front