อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เนื้อหา

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคการประชุมใหญ่สตรี

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ทำให้บ้านของเราเต็มไปด้วยแสงสว่างและความจริง โดย เชอริล เอ. เอสพลิน watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ครอบครัวมาจากพระผู้เป็นเจ้า โดย แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ครอบครัวได้รับการแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

From Homes of Saints Glad Songs Arise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ผู้ปกป้องถ้อยแถลงครอบครัว โดย บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

เมดเลย์เพลงสวด Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

พระผู้ปลอบโยน โดยประธาน เฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

สิริแด่พระเป็นเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

“เราเลือกการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือ?” โดยประธาน เฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ฉันทำความดีบ้างหรือไม่? คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

แผนแห่งความสุข โดยประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

เราจะขึ้นไปด้วยกัน โดย ลินดา เค. เบอร์ตัน watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

อุปมา​เรื่อง​ผู้‍หว่าน​พืช โดยเอ็ลเดอร์ ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

เลือกที่จะเชื่อ โดย เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

มาหาพระเยซู คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

เหตุใดการแต่งงานและครอบครัวจึงเป็นสาระสำคัญ—ทุกแห่งทั่วโลก โดยเอ็ลเดอร์ แอล. ทอม เพอร์รีย์ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ฉันเชื่อในพระคริสต์ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สรรเสริญพระเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากสเตคหนุ่มสาวโสดในเดวิสเคาน์ตี้และวีเบอร์เคาน์ตี้ watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร นำเสนอโดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรปี 2014 นำเสนอโดย เควิน อาร์. เจอร์เก็นเซ็น watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

รายงานสถิติปี 2014 นำเสนอโดย บรูค พี. เฮลส์ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ฉันเฝ้าพิศวง คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากสเตคหนุ่มสาวโสดในเดวิสเคาน์ตี้และวีเบอร์เคาน์ตี้ watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ฉะนั้นพวกเขาจึงข่มความกลัว โดยเอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

เหตุผลที่แต่งงาน เหตุผลที่มีครอบครัว โดยเอ็ลเดอร์ ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

เสียงดนตรีของพระกิตติคุณ โดย เอ็ลเดอร์ วิลฟอร์ด ดับเบิลยู. แอนเดอร์เซ็น watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายพยายามต่อไป โดย เอ็ลเดอร์ เดล จี. เรนลันด์ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

คนที่ดีจริงและปราศจากมารยา โดยเอ็ลเดอร์ไมเคิล ที. ริงก์วูด watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

พระเจ้าเป็นแสงฉัน โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ขอให้เรารุดไป คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากสเตคหนุ่มสาวโสดในเดวิสเคาน์ตี้และวีเบอร์เคาน์ตี้ watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคการประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิต

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพราะพลังเทือกเขา คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

คนหนุ่มสาวรุ่นเยี่ยมยอด โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ใช่ เราชนะได้และจะชนะ! โดย เอ็ลเดอร์อูลิส์เสส ซวาเรส watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ความเป็นบิดา—จุดหมายนิรันดร์ของเรา โดย แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ทุกชนชาติจงฟัง! ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

การเป็นคนจริงใจ โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ฐานะปุโรหิตและการสวดอ้อนวอนส่วนตัว โดยประธาน เฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ฐานะปุโรหิต—ของประทานอันศักดิ์สิทธิ์ โดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

อาจารย์พายุกำลังโหมหนัก คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

พระองค์ทรงฟื้น คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Consider the Lilies คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

พรของพระวิหาร โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

การกลับคืนสู่ศรัทธา โดย โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

แสวงหาพระเจ้า โดยเอ็ลเดอร์ โฮเซ เอ. เทียเซียรา watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ฉันรู้ว่าพระผู้ไถ่ทรงพระชนม์ ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

สิ่งนี้ยังน่าพิศวงสำหรับท่านหรือไม่ โดย อธิการเจราลด์ คอสเซ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

การรอคอยบุตรที่หายไป โดย เอ็ลเดอร์ เบร็นท์ เอช. นีลสัน watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ซึ่งความเที่ยงธรรมความรักเมตตาประสาน โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

พระเยซูทรงฟื้น คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ของประทานแห่งพระคุณ โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

พระคริสต์เจ้าคืนชีพวันนี้ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ไถ่ฉันทรงพระชนม์ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

พระองค์ทรงส่งพระบุตร คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ธำรงค์ไว้ซึ่งสิทธิ์เสรี ปกป้องอิสรภาพด้านศาสนา โดยเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

จงอยู่ใกล้ต้นไม้แห่งชีวิต โดย เอ็ลเดอร์ เควิน ดับเบิลยู. เพียร์สัน watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

มุมมองนิรันดร์ของพระกิตติคุณ โดยเอ็ลเดอร์ ราฟาเอล อี. พิโน watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

มาเถิดเจ้าแห่งราชา ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ถ้าลูกจะรับผิดชอบ โดย เอ็ลเดอร์ ฮอร์เก เอฟ. เซบาโยส watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

เล่าเรื่องพระเยซูให้ฉันฟังที คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

จงอุดมสมบูรณ์, ขยายเผ่าพันธุ์, และทำให้แผ่นดินโลกศิโรราบ โดย เอ็ลเดอร์ โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาติ watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

สะบาโตคือวันปีติยินดี โดยเอ็ลเดอร์ รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

พระเจ้าขอข้าตามพระองค์ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio