อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคการประชุมใหญ่สตรี

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา ที่ประชุม watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Filling Our Homes with Light and Truth เชอริล เอ. เอสพลิน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Family Is of God แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ครอบครัวได้รับการแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

From Homes of Saints Glad Songs Arise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Defenders of the Proclamation บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เมดเลย์เพลงสวด Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Comforter ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง