LAU   Mamata Fakafanongo Download

Konifelenisí Kotoa

watch
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Kāinga Kuo Langa ha Tuʻunga Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Tau Laka Atu he Tui Kia Kalaisí Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Kosipelí ko e Maama Leleí Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Talitali Lelei Koe ki he Konifelenisí Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ko e Mahuʻinga-mo e Tāpuaki-ʻo e Tuʻunga Faka-ākongá Fai ʻe ʻEletā Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ko e Kavenga Fakafiefia ʻo e Tuʻunga Faka-ākongá Fai ʻe ʻEletā Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Kalaisi ko e Huhuʻí Fai ʻe ʻEletā Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Choose the Right Haʻofangá   
Maluʻi mei he Ponokalafí—ko ha ʻApi ʻOku Fakatefito ʻia Kalaisi Fai ʻe Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ngaahi Faingataʻa Fakalaumālié Fai ʻe ʻEletā Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

A New Commandment I Give unto You Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko ha Tukufakahoko Mahuʻinga ʻo e ʻAmanaki Leleí Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kolōlia ki he ʻOtuá Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Ko Hono Hikinimaʻi e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Lipooti ʻa e Potungāue ʻAotita ʻa e Siasí, 2013 Fai ʻe Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Lipooti Fakasitetisitiká, 2013 Fakahoko ʻe Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Tuku Ke Hā Hoʻomou Tuí Fai ʻe ʻEletā Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

“Kuó u Tuku Kiate Kimoutolu ʻa e Fakatātā” Fai ʻe ʻEletā Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Fakamālō ki he ʻOtua Haʻofangá   
“Kapau ʻOku Mou ʻOfa ʻIate Au, Fai ʻEku Ngaahi Fekaú” Fai ʻe ʻEletā Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ʻOua Naʻa Tau ʻAlu ʻi ha Hala Kehe Fai ʻe ʻEletā Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ko e Hā Hoʻo Fakakaukaú? Fai ʻe ‘Eletā W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ngaahi Aká mo e Vaʻá Fai ʻe ʻEletā Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Vakai ʻe Kāingá Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lakanga Fakataulaʻeikí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
The Keys and Authority of the Priesthood ʻEletā Dallin H. Oaks watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ko e hā ʻa e anga ʻoku tāú? Fai ʻe ʻEletā Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ko e Toʻu Tangata Filí Fai ʻe Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Fiefia, ko e ʻEikí ko e Tuʻi! Haʻofangá   
ʻOkú Ke Mohe Nai Lolotonga Hono Fakafoki Mai ʻo e Ongoongoleleí? Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ko e Tangata Lakanga Fakataulaʻeikí Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ke ke Mālohi Peá ke Lototoʻa Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Come, We That Love the Lord Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
On This Day of Joy and Gladness Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Tuku ke Tau Fai Mālohi Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Toe Vakaiʻi Fai ʻe ʻEletā M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

“ʻOua ʻe Manavahē; He ʻOku ou ʻIate Koe” Fai ‘e Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Akoʻi Au ke u ʻEva he Māmá Haʻofangá   
Ko Hoʻo Miniti ʻe Faá Fai ʻe Pīsope Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ke Nau Lava ‘o Fua Faingofua ‘Enau Kavengá Fai ʻe ʻEletā David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

A Child's Prayer Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
ʻOfá-ko e ʻElito ʻo e Ongoongoleleí Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

ʻE Sihova Haofaki Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE ʻOtua Ko Homau Tuʻi Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
I Stand All Amazed Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko e Fakamoʻoní Fai ʻe Palesiteni Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Tauhi Maʻu ʻa e Tuí Fai ʻe ʻEletā William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Talangofua ʻo Fakafou Heʻetau Faivelengá Fai ʻe ʻEletā L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ke Fiefia ʻa Māmani Haʻofangá   
Ko e Palōfita ko Siosefa Sāmitá Fai ʻe ʻEletā Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Potu ʻOku ʻi Ai Hoʻomou Koloá Fai ʻe ʻEletā Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Kapau ʻOkú ke Masiva Poto Fai ʻe ʻEletā Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Ko e Toetuʻu ʻa Sīsū Kalaisí Fai ʻe ʻEletā D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Kae ʻOua ke Tau Toe Fakataha Mai Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Come, Let Us Anew Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha lahi ʻa e Kakai Fefiné

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke Fiefia ʻa Māmani Haʻofangá   
Ngaahi ʻŌfefine ʻi Hono Puleʻangá Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
ʻOku Maluʻi, Teuteuʻi mo Fakamālohia Kitautolu Heʻetau Tauhi e Ngaahi Fuakavá Fai ʻe Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Video Presentation: I Am a Child of God Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Feohi Fakatokouá: ʻOku Tau Fie maʻu Moʻoni e Niʻihi Kehé Fai ʻe Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Video Presentation: Walk in His Light Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní watchlisten 
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Fie maʻu Tokoni: Ha Nima mo ha Loto ke Fakavaveʻi e Ngāué Faiʻe Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Ngaahi ʻOfefine ʻi he Fuakava Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Scarica

 

Video

Audio

Tuku ke Tau Fai Mālohi Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front