អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

watch
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ស្ត្រី​ទូទៅ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

តើ​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ល្អ​ឬ​ទេ ? ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

When We Were Strangers ការធ្វើបទបង្ហាញតាមវីដេអូ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ទំនុក​តម្កើង​ចម្រុះ Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ទ្រង់​ស្នើ​ឲ្យ​យើង​ធ្វើ​ជា​ព្រះហស្ត​របស់​ទ្រង់ ដោយ ឆារិល  អេ អេសព្លីន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

កិច្ចការ​ដ៏​ផ្អែម ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

តើ​យើង​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច ? ដោយ នីល  អែហ្វ. ម៉ារ៉ត watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

I Was a Stranger: Love One Another ការធ្វើបទបង្ហាញតាមវីដេអូ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

« យើង​ជា​អ្នក​ដទៃ » ដោយ លីនដា ខេ. ប៊ើរតុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​មក​តាម​ខ្ញុំ Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​ដាក់​ទី​ទុកចិត្ត​របស់​អ្នក​ទៅ​នឹង​ព្រះវិញ្ញាណ​នោះ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ធ្វើ​ល្អ ដោយ​ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

More Holiness Give Me ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ពេល​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

How Wondrous and Great Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

មក​កូន​ចៅ​នៃ​ព្រះអម្ចាស់ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

« ខ្ញុំ​ស្គាល់​ក្ដី​ស្នេហ៍​ព្រះសង្គ្រោះ » ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

កន្លែង​ណា​ដែល​មាន​២ ឬ ៣​នាក់ ប្រជុំ​ជា​មួយ​គ្នា ដោយ​ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អំណោយទាន​ដឹកនាំ​កុមារ ដោយ ម៉ារី អ័រ ឌើរហាំ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ខ្ញុំ ជា កូនរបស់ព្រះ ដោយ អែលឌើរ ដូណល អិល ហលស្ត្រម watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Secret Prayer ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

តើកូនសោ និង សិទ្ធិអំណាចនៃបព្វជិតភាពនៅឯណា ? ដោយ អែលឌើរ ហ្គែរី អ៊ី ស្ទីវ៉ែនសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ថ្នាំលាបព្យាបាលរបួសដែលជាការអត់ទោស ដោយ អែលឌើរ ខេវិន អ័រ ដាន់ខិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរបន្ទាបខ្លួន ដោយអែលឌើរ ស្ទីវីន អ៊ី ស្នូ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Lord My Pasture Will Prepare ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
« ប្រយោជន៍​ឲ្យ​យើង​អាច​ទាញ​នាំ​គ្រប់​មនុស្ស​ទាំង​អស់​ឲ្យ​មក​រក​យើង » ដោយ​អែលឌើរ ឌេល ជី រេនឡាន់ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Come, Thou Fount of Every Blessing ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Sing Praise to Him Combined Choir from BYU-Idaho   
ការ​គាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ក្នុង​សាសនាចក្រ បង្ហាញ​ដោយ​ប្រធាន ឌៀថើរ អេហ្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

របាយការណ៍​ការិយាល័យ​សវនកម្ម​សាសនាចក្រ​ឆ្នាំ ២០១៥ បង្ហាញ​ដោយ ខេវិន  អរ ជើរហ្គែនសិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ឆ្នាំ ២០១៥ រាយការណ៍​ដោយ ប្រ៊ូក ភី ហេលស៍ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អ៊ីស្រាអែល​អើយ​ព្រះ​កំពុង​ហៅ Combined Choir from BYU-Idaho   
ឈរ​យ៉ាង​រឹងមាំ​ជាមួយ​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​សាសនាចក្រ ដោយ អែលឌើ រ៉ូណល  អេ រ៉ាសបាន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

« អ្នក​ណា​ដែល​ទទួល​ពួកគេ នោះ​ឈ្មោះ​ថា​ទទួល​ខ្ញុំ​ហើយ » ដោយ អែលឌើរ នែល អិល អាន់ឌើរសិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​យើង​អរ​សប្បាយ ក្រុម​ជំនុំ   
ចេញ​ទៅ​ជួយ​សង្គ្រោះ ៖ យើង​អាច​ធ្វើ​វា​បាន ដោយ អែលឌើរ មើរវីន  ប៊ី អាណុល watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

កន្លែង​ដ៏​ពិសិដ្ឋ​នៃ​ការស្តារឡើង​វិញ ដោយ​អែលឌើរ ចៃរ៉ូ ម៉ាស្សាហ្គាឌី watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

បាន​ទទួល​ការ​ផ្ដាច់​បាប​ទាំងឡាយ​របស់​បងប្អូន​ជានិច្ច ដោយ អែលឌើរ ដាវីឌ  អេ បែដណា watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ក្រុមប្រឹក្សា​គ្រួសារ ដោយ​អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព​ទូទៅ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

In Hymns of Praise Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
ខ្ញុំ​ឆ្ងល់​យ៉ាង​អស្ចារ្យ Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
តម្លៃ​នៃ​អំណាច​បព្វជិតភាព ដោយ ប្រធាន រ័សុល  អិម ណិលសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អ្នក​ដឹកនាំ​ដ៏​ឆ្នើម​គឺ​ជា​អ្នក​ដើរតាម​ដ៏​ល្អ​បំផុត ដោយ ស្ទេផាន ដ័បុលយូ អូវិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

សូម​យាង ឱ​ស្តេច​នៃ​ស្តេច ! ក្រុម​ជំនុំ   
ពោល​ពាក្យ​សរសើរ​ដល់​អ្នក​ទាំងឡាយ​ដែល​ការពារ ដោយ ប្រធាន ឌៀថើរ  អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

គ្រួសារ​អស់កល្ប​ជានិច្ច ដោយ ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ទំនុកចិត្ត​ដ៏​ពិសិដ្ឋ​មួយ ដោយ ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន​ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះអង្គ​ប្រោស​លោះ​នៃ​អ៊ីស្រាអែល Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Let Zion​ in Her Beauty Rise ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
The Morning Breaks ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើតាម​ផែនការ​ព្រះ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
ការ​ជ្រើសរើស ដោយ ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

You Can Make the Pathway Bright ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
តើ​ខ្ញុំ​ជឿ​ឬ​ទេ ? ដោយ បូនី អិល. អូស្កាសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

លំនាំ​សម្រាប់​ភាព​សុខសាន្ដ ដោយ​ប៊ីស្សព ដ័បុលយូ គ្រីស្តូហ្វឺរ វ័ដិល watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

រីករាយ​ដ្បិត​ទ្រង់​ជា​ស្តេច ! ក្រុម​ជំនុំ   
ឪពុក ដោយ អែល​ឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​ស្រមៃ​ថា​អ្នក​នៅក្នុង​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ ដោយ អែលឌើរ ឃ្វីនធិន អិល. ឃុក watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ពួក​បរិសុទ្ធ​ឆ្ពោះ​ទៅ​មុខ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
ទ្រង់​នឹង​លើក​អ្នក​ដាក់​លើ​ស្មា​ទ្រង់ ហើយ​នាំ​អ្នក​ទៅ​ផ្ទះ ដោយ ប្រធាន ឌៀថើរ  អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

O Thou Rock of Our Salvation ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ថ្វាយ​ពរ​ព្រះ​អម្ចាស់​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
For I Am Called by Thy Name ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ដោយ អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចង​ចាំ​ទ្រង់​ជានិច្ច ដោយ​អែលឌើរ ហ្គែរីឌ ដបុលយូ ហ្គង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ទីជ្រកកោនពីព្យុះសង្ឃរា ដោយ អែលឌើរ ផាទ្រីក ខៀរ៉ុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ឱ ! សូម​នាំ​យើង​ព្រះយេហូវ៉ា ក្រុម​ជំនុំ   
ការផ្ទុយចំពោះរឿងគ្រប់យ៉ាង ដោយ អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អំណាច​នៃ​ព្រះ ដោយ​អែលឌើរ ខិនថ៍ អែហ្វ. រីឆាត watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ហើយគ្មានសេចក្តីស្លាប់ណាទៀតឡើយ ដោយអែលឌើរ ផល វី. ចនសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Day Dawn Is Breaking The Day Dawn Is Breaking   
ថ្ងៃស្អែកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងពួកឯង ដោយ អែលឌើរ ជែហ្វ្រី  អ័រ ហូឡិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting