BASA  Tan-awPaminawI-download

Tibuok Komperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

How Firm a Foundation Mormon Tabernacle Choir   
Press Forward, Saints Mormon Tabernacle Choir   
Lead, Kindly Light Mormon Tabernacle Choir   
Welcome sa Komperensya Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Ang Bili-ug mga Panalangin-sa Pagkadisipulo Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Ang Makalipay nga Lulan [Palas-anon] sa Pagkadisipulo Ni Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Si Kristo ang Manunubos Ni Elder Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Choose the Right Kongregasyon   
Panalipod gikan sa Pornograpiya-usa ka Panimalay nga Nag-focus kang Kristo Ni Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Espirituhanong mga Alimpulos Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

A New Commandment I Give unto You Mormon Tabernacle Choir   
Usa ka Labing Bililhon nga Kabilin sa Paglaum Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Come, O Thou King of Kings Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Glory to God on High Ang Hiniusang Choir gikan sa Orem Institutes of Religion.   
I Lived in Heaven Ang Hiniusang Choir gikan sa Orem Institutes of Religion.   
Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan Gipresentar ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Report sa Church Auditing Department, 2013 Gipresentar ni Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Estatistikanhong Report, 2013 Gipresentar ni Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Ipakita ang Inyong Pagtuo Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

“Usa Ka Panig-ingnan ang Akong Gihatag Kaninyo” Ni Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

We Thank Thee, O God, for a Prophet Kongregasyon   
“Kon Nahigugma Kamo Kanako, Inyong Pagatumanon ang Akong mga Sugo” Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Dili Kita Mosubay sa Sayop nga Dalan Ni Elder Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Unsay May Imong Gihunahuna? Ni Elder W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Mga Gamut ug mga Sanga Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

High on the Mountain Top Ang Hiniusang Choir gikan sa Orem Institutes of Religion.   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Saints, Behold How Great Jehovah Ang Priesthood Choir gikan sa Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Ang Priesthood Choir gikan sa Brigham Young University - Idaho   
Ang mga Yawe ug Awtoridad sa Priesthood Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Unsa nga Matang sa mga Tawo? Ni Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Ang Pinili nga Henerasyon Ni Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Rejoice, the Lord Is King! Kongregasyon   
Wala Ba Kamo Nalambigit sa Buhat sa Pagpahiuli? Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Ang Tawo nga Adunay Priesthood Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Magmakusganon Ka ug Magmaisug Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Abide with Me! Ang Priesthood Choir gikan sa Brigham Young University - Idaho   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, We That Love the Lord Mormon Tabernacle Choir   
On This Day of Joy and Gladness Mormon Tabernacle Choir   
Let Us All Press On Mormon Tabernacle Choir   
Mapasalamaton sa Bisan Unsang Kahimtang Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Pag-Follow Up Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

“Ayaw Kahadlok; kay Ania Ako uban Kanimo” Ni Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Teach Me to Walk in the Light Kongregasyon   
Ang Inyong Upat ka Minuto Ni Bishop Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Makadaug sa Ilang mga Alantuson uban sa Kasayon Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

A Child's Prayer Mormon Tabernacle Choir   
Gugma—ang Kahulugan sa Ebanghelyo Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Guide Us, O Thou Great Jehovah Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sweet Is the Work Mormon Tabernacle Choir   
I Stand All Amazed Mormon Tabernacle Choir   
Ang Pagsaksi Ni Presidente Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Pagpuyo nga Matinud-anon sa Tinuohan Ni Elder William R. Walker watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Pagkamasulundon pinaagi sa Atong Pagkamatinud-anon Ni Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Hark, All Ye Nations! Kongregasyon   
Si Propeta Joseph Smith Ni Elder Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Hain Gani ang Imong Bahandi Ni Elder Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Kon Kamo Kulang sa Kaalam Ni Elder Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Ang Pagkabanhaw ni Jesukristo Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Hangtud sa Sunod Natong Panagkita Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Come, Let Us Anew Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Kinatibuk-ang Miting sa mga Babaye

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hark, All Ye Nations! Kongregasyon   
Anak nga mga Babaye sa Akong Gingharian: Hiniusang Choir sa Primary, Young Women, ug Relief Society gikan sa mga stake sa Wasatch Front   
Ang Pagtuman sa mga Pakigsaad Moprotekta, Moandam, ug Mohatag og Gahum Kanato Ni Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Pasundayag sa Video: I Am a Child of God Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Panag-igsoonay sa Kababayen-an: Nagkinahanglan Gayud Kita sa Usag Usa Ni Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Pasundayag sa Video: Lakaw diha sa Kahayag Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Gikinahanglan: Mga Kamot ug mga Kasingkasing sa Pagpadali sa Buhat Ni Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Hiniusang Choir sa Primary, Young Women, ug Relief Society gikan sa mga stake sa Wasatch Front   
Anak nga mga Babaye sa Pakigsaad Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Let Us All Press On Hiniusang Choir sa Primary, Young Women, ug Relief Society gikan sa mga stake sa Wasatch Front