FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

watch
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga i le Taeao o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Faavae Malosi Aufaipese a le Tapeneko   
Le Au Paia Uunai i Luma Aufaipese a le Tapeneko   
Lead, Kindly Light Aufaipese a le Tapeneko   
Susu Maia i le Konafesi Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

O Le Tau—ma Faamanuiaga—o le Avea ma Soo Saunia e Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

O Le Avega Faafiafiaina o le Avea ma Soo Saunia e Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

O Keriso le Togiola Saunia e Elder Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Choose the Right Faapotopotoga   
Puipuiga mai Ponokalafi—o se Aiga e Taulai atu ia Keriso Saunia e Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

O Asiosio Faaleagaga Saunia e Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

A New Commandment I Give unto You Aufaipese a le Tapeneko   
O Se Tofi o le Faamoemoe e Le Mafaatauina Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Come, O Thou King of Kings Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga i le Afiafi o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Mamalu i le Atua Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Fofogaina e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Lipoti a le Matagaluega Suetusi a le Ekalesia, 2013 Fofogaina e Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Lipoti Faafuainumera, 2013 Fofogaina e Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ia Faaali Atu Lou Faatuatua Saunia e Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

“Ua Ou Avatu le Faaa’oa’o ia te Outou” Saunia e Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ia Viia Oe, Le Atua Faapotopotoga   
“Afai Tou Te Alofa Mai ia te Au, Ia Outou Tausi Mai i Au Poloaiga” Saunia e Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Aua Ne’i o Tatou Ui i le Auala Sese Saunia e Elder Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

O Le A Sou Manatu? Saunia e Elder W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

O A’a ma Lala Saunia e Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

I Luga o Mauga Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga a le Au Perisitua

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
O Ki ma le Pule o le Perisitua Saunia e Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

O A Ituaiga o Tagata? Saunia e Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

O Le Tupulaga o Filifiliga Saunia e Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Fiafia, o le Alii o le Tupu! Faapotopotoga   
O E Moe i Lenei Taimi o le Toefuataiga? Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

O Le Alii Perisitua Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ia Faamalosi ma Loto Tele Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga i le Taeao o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Come, We That Love the Lord Aufaipese a le Tapeneko   
On This Day of Joy and Gladness Aufaipese a le Tapeneko   
Faamalosi ia i le Galuega Nei Aufaipese a le Tapeneko   
Ia Lotofaafetai i Soo Se Tulaga Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Toe Tulitatao Saunia e Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

“Aua Le Fefe; Ou Te Ia Te Oe” Saunia e Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Aoao Mai Ia Ou Ui i le Malamalama Faapotopotoga   
O Lau Fa Minute Saunia e Bishop Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Tauave ma le Faigofie a Latou Avega Saunia e Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

A Child's Prayer Aufaipese a le Tapeneko   
Alofa-o le Ute o le Talalelei Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ieova e, ia Tautai Pea i Matou Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga i le Afiafi o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Atua Malie Lau Galuega Aufaipese a le Tapeneko   
I Stand All Amazed Aufaipese a le Tapeneko   
O Le Molimau Saunia e Peresitene Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ia Tutumau i Faatuatuaga Saunia e Elder William  R. Walker watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Usiusitai e ala i lo Tatou Faatuatua Saunia e Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Faalogo, Nuu Uma! Faapotopotoga   
O Le Perofeta o Iosefa Samita Saunia e Elder Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

O Le Mea Ua I Ai Lo Outou Oa Saunia e Elder Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ae Afai Ua Leai Se Poto i So Outou Saunia e Elder Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

O Le Toetu o Iesu Keriso Saunia e Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Seia Tatou Toe Feiloai Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Come, Let Us Anew Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a Tamaitai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faalogo, Nuu Uma! Faapotopotoga   
O Afafine i Lo’u Malo Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
O Le Tausiga o Feagaiga e Puipuia ai i Tatou, Saunia ai i Tatou, ma Faamalosia ai i Tatou Saunia e Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Video Presentation: I Am a Child of God Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Le Usoga: Oka, so Tatou Manaomiaina o le Tasi ma le Isi Saunia e Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Video Presentation: Walk in His Light Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Manaomia: Lima ma Loto e Faanatinati le Galuega Saunia e Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
O Afafine i le Feagaiga Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Faamalosi ia i le Galuega Nei Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front