LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

watch
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

How Firm a Foundation Kori Mormon i Tabernakullit   
Press Forward, Saints [Ecni Përpara, Shenjtorë] Kori Mormon i Tabernakullit   
Lead, Kindly Light Kori Mormon i Tabernakullit   
Mirësevini në Konferencë Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Çmimi – dhe Bekimet – e të Qenit Dishepull Nga Xhefri R. Holland, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Barra e Gëzueshme e Dishepullimit Nga Plaku Ronald A. Rasband, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Krishti, Shëlbuesi Nga Plaku Karlos H. Amado, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Choose the Right Salla   
Mbrojtja nga Pornografia – një Shtëpi e Përqendruar te Krishti Nga Linda S. Rivs, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Vorbullat e Erërave Shpirtërore Nga Plaku Nil L. Andersen, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

A New Commandment I Give unto You Kori Mormon i Tabernakullit   
Një Trashëgimi e Paçmueshme e Shpresës Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Come, O Thou King of Kings Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Glory to God on High Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Paraqitur nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Raporti i Departamentit të Kontrollit Financiar të Kishës, 2013 Paraqitur nga Kevin R. Xhergensen, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Raporti Statistikor, 2013 Paraqitur nga Bruk P. Hejls, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Lëreni Besimin Tuaj të Dalë në Pah Nga Plaku Rasëll M. Nelson, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

“Ju Kam Dhënë Shëmbullin” Nga Plaku Riçard G. Skot, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Të Falemi, Zot, për Profetin Salla   
“Nëse Më Doni, Zbatoni Urdhërimet e Mia” Nga Plaku Robert D. Hejls, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Le të Mos Marrim Udhën e Gabuar Nga Plaku Klaudio D. Zivic, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Çfarë Po Mendon Ti? Nga Plaku W. Krejg Zuik, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Rrënjët dhe Degët Nga Plaku Kuentin L. Kuk, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Lart në Majën e Malit Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Priftërisë

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Çelësat dhe Autoriteti i Priftërisë Nga Plaku Dallin H. Ouks, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Çfarë Lloj Njerëzish? Nga Plaku Donald L. Hallstrom, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Brezi i Zgjedhjeve Nga Rendëll L. Rid, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Rejoice, the Lord Is King! [Gëzohuni, Zoti Është Mbret!] Salla   
A Po Flini Gjatë Rivendosjes? Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Burri i Priftërisë Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ji i Fortë dhe Guximtar Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Come, We That Love the Lord Kori Mormon i Tabernakullit   
On This Day of Joy and Gladness [Në K’të Dit’ Hareje, G’zimi] Kori Mormon i Tabernakullit   
Punës Le t’i Vihemi Kori Mormon i Tabernakullit   
Mirënjohës në të Gjitha Rrethanat Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ndjekja e Ecurisë Nga Plaku M. Rasëll Ballard, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

“Mos Ki Frikë, Sepse Unë Jam me Ty” Nga Xhin A. Stivens, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Teach Me to Walk in the Light Salla   
Katër Minutat Tuaja Nga Peshkopi Geri E. Stivenson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Duronin Barrët e Tyre me Lehtësi Nga Plaku Dejvid A. Bednar, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

A Child's Prayer Kori Mormon i Tabernakullit   
Dashuria – Thelbi i Ungjillit Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Guide Us, O Thou Great Jehovah [Na Drejto, O Jehova i Madh] Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

E Ëmbël Është Puna Kori Mormon i Tabernakullit   
I Stand All Amazed Kori Mormon i Tabernakullit   
Dëshmia Nga Presidenti Bojd K. Paker, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Jeto i Vërtetë ndaj Besimit Nga Plaku Uilliam R. Uolker, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Bindje nëpërmjet Besnikërisë Sonë Nga Plaku L. Tom Peri, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Hark, All Ye Nations! [Dëgjoni, të Gjithë Ju Kombe!] Salla   
Profeti Jozef Smith Nga Plaku Lorens E. Korbrixh, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ku Është Thesari Juaj Nga Plaku Majkëll Xhon U. Teh, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Në Qoftë Se Ju Mungon Urtia Nga Plaku Markos A. Aidukaitis, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ringjallja e Jezu Krishtit Nga Plaku D. Tod Kristoferson, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Kur Prapë të Takohemi Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Come, Let Us Anew Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

General Women's Meeting

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Hark, All Ye Nations! [Dëgjoni, të Gjithë Ju Kombe!] Salla   
Daughters in His Kingdom Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Mbajtja e Besëlidhjeve Na Mbron, Na Përgatit dhe Na Fuqizon Nga Rozmari M. Uiksom, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Video Presentation: I Am a Child of God Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Motëria: O, Sa Nevojë Kemi për Njëra-Tjetrën! Nga Boni L. Oskarson, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Video Presentation: Walk in His Light Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Kërkohen: Duar dhe Zemra për Përshpejtimin e Punës Nga Linda K. Barton, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Bija në Besëlidhje Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Punës Le t’i Vihemi Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front