BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Buong Kumperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Pangkalahatang Pulong ng Kababaihan

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Saligang Kaytibay Kongregasyon watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Punuin ang Ating mga Tahanan ng Liwanag at Katotohanan Ni Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ang Pamilya ay sa Diyos Ni Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ang Mag-anak ay Inorden ng Diyos Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Mula sa Tahanan ng mga Banal ay Umuusbong ang Masasayang Awitin Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Mga Tagapagtanggol ng Pagpapahayag ukol sa Mag-anak Ni Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Hymn Medley Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ang Mang-aaliw Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Gabayan Kami, O Jehova Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Luwalhati sa Ating Diyos Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

“Hindi Baga Ito ang Ayuno na Aking Pinili?” Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ako Ba’y May Kabutihang Nagawa? Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ang Plano ng Kaligayahan Ni Pangulong Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Magkasama Tayong Aangat Ni Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Sa Tuktok ng Bundok Kongregasyon watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ang Talinghaga ng Manghahasik Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Piliing Maniwala Ni Elder L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Magsipaglapit kay Jesucristo Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Bakit Mahalaga ang Kasal at Pamilya—sa Lahat ng Dako ng Mundo Ni Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ako’y Naniniwala Kay Cristo Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Praise to the Lord, the Almighty Combined Choir mula sa mga YSA Stake sa Davis at Weber Counties watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan Inilahad ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ulat ng Auditing Department ng Simbahan, 2014 Inilahad ni Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ulat sa Estadistika, 2014 Inilahad ni Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ako ay Namangha Combined Choir mula sa mga YSA Stake sa Davis at Weber Counties watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Anupa’t Nabawasan ang Kanilang Pagkatakot Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Bakit Dapat Mag-asawa at Bumuo ng Pamilya Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Salamat, O Diyos, sa Aming Propeta Kongregasyon watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ang Musika ng Ebanghelyo Ni Elder Wilford W. Andersen watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Patuloy na Nagsisikap ang mga Banal sa mga Huling Araw Ni Elder Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Tunay na Mabuti at Hindi Mapagkunwari Ni Elder Michael T. Ringwood watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Tanglaw Ko ang Diyos Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Magpatuloy Tayo Combined Choir mula sa mga YSA Stake sa Davis at Weber Counties watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Pangkalahatang Sesyon ng Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sa Tatag N’yaring Kabundukan Priesthood Choir mula sa Brigham Young University watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

On This Day of Joy and Gladness Priesthood Choir mula sa Brigham Young University watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ang Pinakadakilang Henerasyon ng mga Young Adult Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Oo, Kaya at Mapagtatagumpayan Natin! Ni Elder Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Pagiging Ama—ang Ating Walang-Hanggang Tadhana Ni Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

O, Makinig Lahat ng Bansa! Kongregasyon watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Sa Pagiging Tapat Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Priesthood at Personal na Panalangin Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ang Priesthood—Isang Sagradong Kaloob Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Guro, Bagyo’y Nagngangalit Priesthood Choir mula sa Brigham Young University watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panginoo’y Hari! Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Siya’y Nabuhay Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Consider the Lilies Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Mga Pagpapala ng Templo Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Pagbalik sa Pananampalataya Ni Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Paghahanap sa Panginoon Ni Elder José A. Teixeira watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Alam Kong Buhay ang Aking Manunubos Kongregasyon watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Kamangha-mangha pa rin ba Ito sa Inyo? Ni Bishop Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Naghihintay sa Alibughang Anak Ni Elder Brent H. Nielson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Kapag ang Katarungan, Pag-ibig, at Awa ay Nagtugma Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Si Jesus ay Nagbangon Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ang Kaloob na Biyaya Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Si Cristo Ngayo’y Nabuhay Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Manunubos Ko’y Buhay Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Isinugo, Kanyang Anak Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Pangangalaga sa Kalayaan, Pagprotekta sa Kalayaang Pangrelihiyon Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Manatili sa Punungkahoy Ni Elder Kevin W. Pearson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ang Walang-Hanggang Pananaw ng Ebanghelyo Ni Elder Rafael E. Pino watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Halina, Hari ng Lahat Kongregasyon watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Dumating Nawa ang Kaharian Mo Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Kung Magiging Responsable Ka Ni Elder Jorge F. Zeballos watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ang mga K’wento kay Jesus Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Maging Mabunga, Magpakarami, at Supilin ang Lupa Ni Elder Joseph W. Sitati watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ang Sabbath ay Kaluguran Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Panginoon, Kayo’y Laging Susundin Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오