ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

watch
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững Vàng Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Press Forward, Saints Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Sự Sáng Hỡi, Xin Dìu Tôi Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Xin Chào Mừng Các Anh Chị Em đến Tham Dự Đại Hội Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

The Cost—and Blessings—of Discipleship Anh Cả Jeffrey R. Holland watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

The Joyful Burden of Discipleship Anh Cả Ronald A. Rasband watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Christ the Redeemer Elder Carlos H. Amado watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Choose the Right Giáo Đoàn   
Protection from Pornography—a Christ-Focused Home Linda S. Reeves watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Spiritual Whirlwinds Anh Cả Neil L. Andersen watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

A New Commandment I Give unto You Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
A Priceless Heritage of Hope Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Come, O Thou King of Kings Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

 listen
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Glory to God on High Combined Choir from the Orem Institute of Religion  
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion  
Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Bản Báo Cáo của Sở Kiểm Toán Giáo Hội, Năm 2013 Kevin R. Jergensen watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Bản Báo Cáo Thống Kê, Năm 2013 Brook P. Hales watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Let Your Faith Show Anh Cả Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

“I Have Given You an Example” Anh Cả Richard G. Scott watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri Giáo Đoàn  
“If Ye Love Me, Keep My Commandments” Anh Cả Robert D. Hales watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Let’s Not Take the Wrong Way Elder Claudio D. Zivic watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

What Do You Think? Elder W. Craig Zwick watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Roots and Branches Anh Cả Quentin L. Cook watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Cao trên Đỉnh Núi Combined Choir from the Orem Institute of Religion  
ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Chức Tư Tế

 listen
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho  
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho  
The Keys and Authority of the Priesthood Anh Cả Dallin H. Oaks watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

What Manner of Men? Anh Cả Donald L. Hallstrom watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

The Choice Generation Randall L. Ridd watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Rejoice, the Lord Is King! Giáo Đoàn  
Are You Sleeping through the Restoration? Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

The Priesthood Man Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Be Strong and of a Good Courage Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho  
ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

 listen
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Come, We That Love the Lord Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle  
On This Day of Joy and Gladness Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle  
Nào Cùng Nhau Bước Mạnh Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle  
Grateful in Any Circumstances Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Following Up Anh Cả M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

“Fear Not; I Am with Thee” Jean A. Stevens watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Dạy Con Bước Đi vào Lẽ Thật Giáo Đoàn  
Your Four Minutes Giám Trợ Gary E. Stevenson watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Bear Up Their Burdens with Ease Anh Cả David A. Bednar watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

A Child's Prayer Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle  
Love—the Essence of the Gospel Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Guide Us, O Thou Great Jehovah Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle  
ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật

 listen
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đẹp Thay Công Việc của Chúa Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle  
I Stand All Amazed Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle  
The Witness Chủ Tịch Boyd K. Packer watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Live True to the Faith Anh Cả William R. Walker watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Obedience through Our Faithfulness Anh Cả L. Tom Perry watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Hark, All Ye Nations! Giáo Đoàn  
The Prophet Joseph Smith Elder Lawrence E. Corbridge watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Where Your Treasure Is Elder Michael John U. Teh watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

If Ye Lack Wisdom Elder Marcos A. Aidukaitis watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

The Resurrection of Jesus Christ Anh Cả D. Todd Christofferson watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Come, Let Us Anew Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle  
ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Buổi Họp Chung của Nữ Giới

watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hark, All Ye Nations! Giáo Đoàn  
Daughters in His Kingdom [Các Con Gái trong Vương Quốc của Ngài] Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front  
Keeping Covenants Protects Us, Prepares Us, and Empowers Us Rosemary M. Wixom watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Video Presentation: I Am a Child of God Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Sisterhood: Oh, How We Need Each Other Bonnie Oscarson watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Video Presentation: Walk in His Light Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Wanted: Hands and Hearts to Hasten the Work Linda K. Burton watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front  
Daughters in the Covenant Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Nào Cùng Nhau Bước Mạnh Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front