ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທັງ​ໝົດ

watch
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ພາກ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສະຕີ​ສາມັນ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Come, Ye Children of the Lord ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

​ເພງ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Discovering the Divinity Within ໂຣສະແມຣີ ເອັມ ວິກຊອມ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

As Zion’s Youth in Latter Days Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Mother in Israel ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Worthy of Our Promised Blessings ລິນດາ ແອັສ ຣະອີບສ໌ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Sisters in Zion ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Here to Serve a Righteous Cause ​ແຄ​ໂຣ ​ແອັຟ ມິກຄອງ​ກີ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Dearest Children, God Is Near You Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

A Summer with Great-Aunt Rose ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Go Forth with Faith ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາພາກເຊົ້າ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Press Forward, Saints ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Guide Us, O Thou Great Jehovah ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I Know That My Savior Loves Me ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

  ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

  ແອວເດີ ເອັມ ຣະໂຊ ບາເລີດ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

  Elder Richard J. Maynes watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

We Thank Thee, O God, for a Prophet ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

  ​ແນວ ​ແອັຟ ​ແມ​ຣິອອດ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

  Elder Larry R. Lawrence watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

  Elder Francisco J. Viñas watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Precious Savior, Dear Redeemer ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

  ແອວເດີ ຄະເວັນຕິນ ແອວ ຄຸກ   
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

Come, Come, Ye Saints ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາ​ພາກບ່າຍ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Beautiful Savior Primary Choir from Stakes in Riverton listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຊັ້ນ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

​ເພງ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

  ແອວເດີ ຣໍເບີດ ດີ ແຮວສ໌  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

  ແອວເດີ ແຈັບຟະຣີ ອາ ຮໍແລນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

Come, Follow Me ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

  Elder Bradley D. Foster  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

  Elder Hugo Montoya  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

  Elder Vern P. Stanfill  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

  Elder James B. Martino  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

  ແອວເດີ ດາລິນ ເອັຈ ໂອກສ໌  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

I Feel My Savior’s Love Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

General Priesthood Session

 listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

Let Zion in Her Beauty Rise Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Jesus, the Very Thought of Thee Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

  ແອວເດີ ນຽວ ແອວ ແອນເດີເສັນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

  Elder Randall K. Bennett  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

Praise to the Lord, the Almighty ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

  ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

  ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

Lord, I Would Follow Thee Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

  ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ