УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Чуулган бүрэн эхээрээ

watch
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бат бөх суурь Цугларагсад watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Гэр орноо гэрэл ба үнэнээр дүүргэх нь Чэрил A.Эсплин watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Family Is of God Карол М.Стэфэнс watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Гэр бүл Бурханаас заяагддаг Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

From Homes of Saints Glad Songs Arise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Гэр бүлийн Тунхгийн хамгаалагчид Бонни Л.Оскарсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Дууллуудын эвлүүлэг Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Тайтгаруулагч Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

бямба гаргийн өглөөний хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Guide Us, O Thou Great Jehovah Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Glory to God on High Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

“Үүний тулд мацаг барилтыг Би сонгосон бус уу?” Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Have I Done Any Good? Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Аз жаргалын төлөвлөгөө Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хамтдаа өсөж хөгжицгөөе Линда К.Бөртон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Уулын оргил дээр Цугларагсад watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Тариачны сургаалт зүйрлэл Ахлагч Даллин Х.Өүкс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Итгэхийг сонго Ахлагч Л. Витни Клэйтон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Come Unto Jesus Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Яагаад гэрлэлт ба гэр бүл дэлхийн хаана ч чухал байдаг вэ Ахлагч Л. Toм Пэрри watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I Believe in Christ Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Praise to the Lord, the Almighty Дэвис болон Вэбэр гүнлэгийн ганц бие залуучуудын гадаснуудын нэгдсэн найрал дуу watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Сүмийн аудитын албаны 2014 оны тайлан Танилцуулсан Кэвин Р.Жергенсэн watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

2014 оны статистикийн тайлан Тэргүүн Зөвлөлийн нарийн бичиг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I Stand All Amazed Дэвис болон Вэбэр гүнлэгийн ганц бие залуучуудын гадаснуудын нэгдсэн найрал дуу watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Тиймийн тул тэд айдсаа дарав Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Why Marriage, Why Family Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бурхан минь бошиглогч илгээсэн танд талархъя Цугларагсад watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Сайн мэдээний хөгжим Ахлагч Вилфорд В.Aндэрсэн watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Latter-day Saints Keep on Trying Ахлагч Дэйл Ж.Рэнланд watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Үнэхээр сайн бөгөөд заль мэхгүй Ахлагч Майкл Т.Рингвүд watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Эзэн бол миний гэрэл Ахлагч Квинтин Л.Күк watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Let Us All Press On Дэвис болон Вэбэр гүнлэгийн ганц бие залуучуудын гадаснуудын нэгдсэн найрал дуу watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

General Priesthood Session

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

For the Strength of the Hills Бригам Янгийн Их Сургуулийн санваартан найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

On This Day of Joy and Gladness Бригам Янгийн Их Сургуулийн санваартан найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Залуучуудын хамгийн агуу үеийнхэн Ахлагч M. Рассэлл Баллард watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Тийм ээ. Бид чадна бас бид ялна! Ахлагч Улиссес Соарес watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Эцэг байх нь—бидний мөнхийн хувь заяа Ларри M.Гибсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Hark, All Ye Nations! Цугларагсад watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Чин үнэнч байх нь Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Санваар ба хувийн залбирал Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Санваар бол ариун нандин бэлэг Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Master, the Tempest Is Raging Бригам Янгийн Их Сургуулийн санваартан найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Ням гаргийн өглөөний хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Rejoice, the Lord Is King! Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Тэр амилсан Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Consider the Lilies Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Ариун сүмийн адислалууд Ерөнхийлөгч Tомас С.Moнсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Итгэлээ сэргээх нь Рөүзмэри М.Виксом watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Их Эзэнийг эрэлхийлэх нь Ахлагч Хосэ A.Tэйксэйра watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би Гэтэлгэгч амьдыг мэднэ Цугларагсад watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Та нарын хувьд сайн мэдээ гайхамшигтай хэвээрээ байна уу? Бишоп Гэралд Кауссэ watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Үрэлгэн хүүг хүлээх нь Брэнт Х.Нийлсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Where Justice, Love, and Mercy Meet Ахлагч Жэффри Р.Холланд watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Jesus Has Risen Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Gift of Grace Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Христ энэ өдөр амилсан Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

My Redeemer Lives Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

He Sent His Son Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Preserving Agency, Protecting Religious Freedom Ахлагч Робэрт Д.Хэйлс watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Stay by the Tree Ахлагч Кэвин В.Пийрсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Eternal Perspective of the Gospel Ахлагч Рафаэл Э.Пино watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Come, O Thou King of Kings Цугларагсад watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Thy Kingdom Come Ахлагч Нийл Л.Андэрсэн watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

If You Will Be Responsible Ахлагч Хорхе Ф.Зэбаллос watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Tell Me the Stories of Jesus Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Be Fruitful, Multiply, and Subdue the Earth Ахлагч Жозеф В.Ситати watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Sabbath Is a Delight Ахлагч Рассэлл М.Нэлсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Lord, I Would Follow Thee Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио