УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Чуулган бүрэн эхээрээ

УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Босоцгоо, Агуу Сионыхон (Arise, O Glorious Zion) Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Би зүрх сэтгэлээрээ сонсох юм бол Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Би гэр орондоо сайн мэдээний гэрлийг авчирна Жийн Б.Бингам watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Эдгээгч Эзэн Кэрол М.Стэфэнс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Сионы эгч нараа, хүч чадалтай байж, өндийн босоцгооё Бонни Л.Оскарсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бат бөх суурь Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Дөрөвдүгээр давхрын сүүлчийн хаалга Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би Гэтэлгэгч амьдыг мэднэ Цугларагсад   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Бямба гаргийн үдээс өмнөх хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Sweet Is the Work Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
With Songs of Praise Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Ай Бурханы маань төлөвлөгөө хэчнээн агуу билээ! Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бурхан минь бошиглогч илгээсэн танд талархъя Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Христийн шашинтны хайр, үйлчлэлийг үзүүлснээр “Ирээд, Намайг дага” Ахлагч Робэрт Д.Хэйлс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бодьгалын чин сэтгэлийн хүсэл Кэрол Ф.Макконки watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Израилийн Цагаатгагч Цугларагсад   
“Сонгогдсон үзмэрчийг тодруулна” Ахлагч Крэг К.Кристэнсэн watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Их Эзэн Есүс Христ бидэнд залбирахыг заадаг Ахлагч Хуан А.Юсэда watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би хангалттай сайн байна уу? Би хаант улсад орж чадах уу? Ахлагч Ж. Дэвн Корниш watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Take Time to be Holy Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Бурханы гэрч Ахлагч Нийл Л.Андэрсэн watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Зам чинь сорилт бэрхшээлээр дүүрэн байсан ч бүү шантар (If the Way Be Full of Trial, Weary Not) Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Joseph Smith's First Prayer Combined Choir from From Missionary Training Center   
Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Баптисм Combined Choir from From Missionary Training Center   
Есүсийн тухай гэрчлэлд нэн хүчтэй байх нь Ахлагч Квинтин Л.Күк watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Номонд ханд мөн Их Эзэнд ханд Ахлагч Гари И.Стивэнсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Үйлчлэхээр дуудагдлаа Цугларагсад   
“Миний хайр дотор бай” Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бидний сүнслэг хөгжил, мэдлэгийн төлөө Ахлагч В. Марк Бассэтт watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Христийн төлөө хичээнгүй бай Ахлагч Казухико Ямашита watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from From Missionary Training Center   
Сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцах нь Ахлагч Даллин Х.Өүкс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Hope of Israel Combined Choir from From Missionary Training Center   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Санваарын нэгдсэн хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Ye Elders of Israel Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Love at Home Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Сүмийн төлөөлөгчид Ахлагч Жэффри Р.Холланд watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Мормоны Номонд хүч байдаг Ахлагч Бага Лигранд Р.Көртис watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бүгд хөгжилдөн цэнгэцгээе Цугларагсад   
Алма, Амюлек хоёроос суралц Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Тэрээр тэрчлэн хүчирхэг болж болохын тулд Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Зарчим ба амлалт Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

You Can Make the Pathway Bright Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Ням гаргийн өглөөний хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

My Redeemer Lives Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
In Hymns of Praise Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Аз жаргалд хүргэх төгс зам Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Баяр баясгалантай байж, сүнслэг байдлын хувьд тэсэж үлдэх нь Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

On This Day of Joy and Gladness Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Ариун ёслол ариун болоход маань тусалж чадна Ахлагч Петр Мэурс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Гэтэлгэлийн агуу төлөвлөгөө Линда С.Рийвс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би Бурханы хүүхэд Цугларагсад   
Бид хэн рүү явах юм бэ? Ахлагч М.Рассэлл Баллард watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Шүтлэг бишрэлийн адислал Бишоп Дийн М.Дэйвийс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Зөв шударга шүүгч Ахлагч Линн Ж.Роббинс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

My Heavenly Father Loves Me Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Хүндэтгэлийн өдөр талархалтай байх Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Come, Ye Thankful People, Come Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Өө, Үнэн гэж юу болохыг хэлээч (Oh Say, What Is Truth?) Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Lead, Kindly Light Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

“Хэрэв та нар Намайг мэдсэн бол” Ахлагч Дэвид А.Бэднар watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Христийн сургаал Брайн К.Аштон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Үйлчил Ахлагч Карл Б.Күк watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Уулын оргил дээр Цугларагсад   
Та мартахгүйн тулд Ахлагч Роналд А.Расбанд watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бурхан нулимс бүрийг арчих болно Ахлагч Эван А.Шмуц watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Тэд Аврагчийг мэддэг гэдгийг мэдэхээс илүү агуу баяр баясгалан гэж үгүй Ахлагч К.Брэтт Наттрэсс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I'll Follow Him in Faith Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Наманчлал: Баяр хөөр авчрах сонголт Ахлагч Дэйл Г.Рэнланд watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Let Us All Press On Мормон Табернеклийн найрал дуучид