УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Чуулган бүрэн эхээрээ

watch
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Have I Done Any Good? Цугларагсад watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

When We Were Strangers Видео танилцуулга watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Дууллуудын эвлүүлэг Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Их Эзэн биднийг Өөрийнх нь мутар болоосой хэмээн хүсдэг Чэрил А.Эсплин watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Sweet Is the Work Цугларагсад watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бид одоо яах вэ? Нийл Ф.Марриотт watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I Was a Stranger: Love One Another Видео танилцуулга watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

“Намайг харь хүн байтал” Линда К.Бөртон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Ирээд, Намайг дага Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Сайныг үйлдэхэд хөтөлдөг Сүнсэнд найд Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

More Holiness Give Me Цугларагсад watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

How Wondrous and Great Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Эзэний хүүхдүүд ирцгээгтүн Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I Feel My Savior's Love Мормон Табернеклийн найрал дуучид watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хоёр эсвэл гурваараа хамтдаа цугларсан тэнд Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хүүхдийн удирдуулах бэлэг Мэри Р.Дурхэм watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би Бурханы хүүхэд Ахлагч Доналд Л.Холлстром watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Secret Prayer Цугларагсад watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Санваарын түлхүүр ба эрх мэдэл хаана байна вэ? Ахлагч Гари Э.Стивэнсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Өршөөлийн эдгээх тос Ахлагч Кэвин Р.Дункан watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Та даруу бай Ахлагч Стивэн И.Снөү watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Lord My Pasture Will Prepare Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
“Би бүх хүмүүнийг өөртөө татаж болохын тулд” Ахлагч Дэйл Г.Рэнланд watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Come, Thou Fount of Every Blessing Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Sing Praise to Him Combined Choir from BYU-Idaho   
Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф танилцуулав watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

2015 оны Сүмийн аудитын албаны тайлан Кэвин Р.Жөргэнсэн танилцуулав watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

2015 оны статистикийн тайлан Брүк П.Хэйлс танилцуулав watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Israel, Israel, God Is Calling Combined Choir from BYU-Idaho   
Сүмийн удирдагчидтайгаа хамт зогсох нь Ахлагч Роналд А.Расбанд watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

“Хэн энэ хүүхдийг хүлээн авна, тэр нь Намайг хүлээн авдаг” Ахлагч Нийл Л.Андэрсэн watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бүгд хөгжилдөн цэнгэцгээе Цугларагсад   
Аврах ажил: Бид үүнийг хийж чадна Ахлагч Мэрвин Б.Арнолд watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Сэргээлтийн ариун газар Ахлагч Иайро Маззагарди watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Нүглүүдийнхээ ангижралыг үргэлж хадгал Ахлагч Дэвид А.Бэднар watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Гэр бүлийн зөвлөл Ахлагч М. Рассэлл Баллард watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Санваарын нэгдсэн хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

In Hymns of Praise Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
I Stand All Amazed Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Санваарын хүчний үнэ цэн Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Агуу удирдагч агуу дагалдагч байдаг Стифэн В.Өвэн watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Come, O Thou King of Kings Цугларагсад   
Авран хадгалдаг тэднийг магтая Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Мөнхийн гэр бүл Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Ариун итгэмжлэл Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Израилийн Цагаатгагч Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Ням гаргийн өглөөний хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Let Zion in Her Beauty Rise (Сион гоёмсог өмсгөлөө өмс) Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
The Morning Breaks Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
I Will Follow God's Plan Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Сонголтууд Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

You Can Make the Pathway Bright Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Би итгэдэг үү? Бонни Л.Оскарсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Амар амгаланд хүргэх загвар Бишоп В. Кристофэр Ваддэлл watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Rejoice, the Lord Is King! Цугларагсад   
Эцэг хүн Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Өөрийгөө Ариун сүмд байгаагаар хар Ахлагч Квинтин Л.Күк watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Press Forward, Saints (Гэгээнтнүүд ээ, урагшаа) Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Тэр таныг мөрөн дээрээ тавиад, гэртээ авчрах болно Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

O Thou Rock of Our Salvation Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
УНШИХ  Үзэх СонсохХэвлэхТатах

Ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Praise to the Lord, the Almighty (Хүчит Их Эзэнийг магтъя) Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
For I Am Called by Thy Name Мормон Табернеклийн найрал дуучид   
Ариун Сүнс Ахлагч Роналд А.Расбанд watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Түүнийг үргэлж сана Ахлагч Гэррит В.Гонг watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Шуурганаас хоргодох газар Ахлагч Патрик Кийрон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Guide Us, O Thou Great Jehovah (Өө Жехова, биднийг хөтлөөч) Цугларагсад   
Бүх зүйлд сөрөг тал байх хэрэгтэй Ахлагч Даллин Х.Өүкс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бурханлаг чанарын хүч Ахлагч Кэнт Ф.Ричардс watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Тэнд цаашид үхэл үгүй болно Ахлагч Пол В.Жонсон watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Үүр цайлаа (The Day Dawn Is Breaking) Үүр цайлаа (The Day Dawn Is Breaking)   
Маргааш ЭЗЭН та нарын дунд гайхамшигт зүйлсийг хийх болно Ахлагч Жэффри Р.Холланд watchlistenprint
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting