LEZEN  KijkenLuisterenDownloaden

Hele conferentie

LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Algemene vrouwenbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Verrijs, gij lusthof Zions Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
If I Listen with My Heart Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Ik zal thuis het licht van het evangelie uitstralen Jean B. Bingham watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De Meestergeneesheer Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Verheft u in kracht, zusters in Zion Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

How Firm a Foundation Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Vierde verdieping, laatste deur President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

I Know That My Redeemer Lives Aanwezigen   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zaterdagochtendbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Sweet Is the Work [Uw dienst is zoet, lofzang 103] Mormoons Tabernakelkoor   
Met blij gezang Mormoons Tabernakelkoor   
O, hoe groot is het plan van onze God! President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

We Thank Thee, O God, for a Prophet Mormoons Tabernakelkoor   
‘Kom dan en volg Mij’ door christelijke liefde en dienstbetoon Ouderling Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Het oprechte verlangen van de ziel Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Redeemer of Israel Aanwezigen   
‘Een uitgelezen ziener zal ik doen opstaan’ Ouderling Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De Heer Jezus Christus leert ons bidden Ouderling Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Ben ik goed genoeg? Ga ik het halen? Ouderling J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Take Time to be Holy Mormoons Tabernakelkoor   
Een getuige van God Ouderling Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Mocht u ’t lot beproeving geven, houdt gij moed! Mormoons Tabernakelkoor   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zaterdagmiddagbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Joseph Smith's First Prayer Combined Choir from From Missionary Training Center   
De steunverlening aan kerkfunctionarissen Gepresenteerd door president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

doop Combined Choir from From Missionary Training Center   
Kloekmoedig in het getuigenis van Jezus Ouderling Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Wend je tot het boek, wend je tot de Heer Ouderling Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Uitgekozen Hem altijd te dienen Aanwezigen   
Blijf ‘in Zijn liefde’ Ouderling D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Voor onze geestelijke ontwikkeling en lering Ouderling W. Mark Bassett watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Wees ambitieus voor Christus Ouderling Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from From Missionary Training Center   
Het herstelde evangelie uitdragen Ouderling Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Hope of Israel Combined Choir from From Missionary Training Center   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Algemene priesterschapsbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Ye Elders of Israel Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Love at Home [Als er liefde heerst, lofzang 192] Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Afgezanten van de kerk Ouderling Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Er gaat kracht van het boek uit Ouderling LeGrand R. Curtis jr. watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Now Let Us Rejoice [O volheid van zegen, lofzang 3] Aanwezigen   
Van Alma en Amulek leren President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Zodat ook hij sterk kan worden President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Beginselen en beloften President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

You Can Make the Pathway Bright Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zondagochtendbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

My Redeemer Lives Mormoons Tabernakelkoor   
In Hymns of Praise Mormoons Tabernakelkoor   
Het volmaakte pad naar geluk President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Vreugde en geestelijk overleven President Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

On This Day of Joy and Gladness Mormoons Tabernakelkoor   
We kunnen door het avondmaal geheiligd worden Ouderling Peter F. Meurs watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Het grote verlossingsplan Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Ik ben een kind van God Aanwezigen   
Naar wie zullen wij heen gaan? Ouderling M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De zegeningen van aanbidding Bisschop Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De rechtvaardige rechter Ouderling Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Mijn hemelse Vader is goed voor mij Mormoons Tabernakelkoor   
Dankbaarheid op de sabbat President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Come, Ye Thankful People, Come Mormoons Tabernakelkoor   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zondagmiddagbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

O zeg, wat is waarheid? Mormoons Tabernakelkoor watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Leid, vriend’lijk Licht Mormoons Tabernakelkoor watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

‘Als u Mij gekend had’ Ouderling David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De leer van Christus Brian K. Ashton watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Dienen Ouderling Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

High on the Mountain Top Aanwezigen   
Vergeet het niet Ouderling Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

God zal alle tranen afwissen Ouderling Evan A. Schmutz watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Geen grotere vreugde dan te weten dat zij het weten Ouderling K. Brett Nattress watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

I'll Follow Him in Faith Mormoons Tabernakelkoor   
Bekering: een vreugdevolle keuze Ouderling Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Let Us All Press On Mormoons Tabernakelkoor