LEZEN  KijkenLuisterenDownloaden

Hele conferentie

watch
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Algemene vrouwenbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Have I Done Any Good? Aanwezigen watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

When We Were Strangers Videopresentatie watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Lofzangenmedley Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Hij vraagt ons om zijn handen te zijn Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Sweet Is the Work [Uw dienst is zoet, lofzang 103] Aanwezigen watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Wat moeten wij doen? Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

I Was a Stranger: Love One Another Videopresentatie watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

‘Ik was een vreemdeling’ Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Come, Follow Me Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Stel uw vertrouwen in die Geest die ertoe beweegt goed te doen President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

More Holiness Give Me Aanwezigen watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zaterdagochtendbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

How Wondrous and Great [Hoe treff’lijk en groot, lofzang 55] Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Come, Ye Children of the Lord Mormoons Tabernakelkoor watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

I Feel My Savior's Love Mormoons Tabernakelkoor watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Waar twee of drie vergaderd zijn President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Een gave van leiding voor een kind Mary R. Durham watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Ik ben een kind van God Ouderling Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Secret Prayer Aanwezigen watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Waar zijn de sleutels en het gezag van het priesterschap? Ouderling Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De genezende zalf van vergeving Ouderling Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Wees ootmoedig Ouderling Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

The Lord My Pasture Will Prepare Mormoons Tabernakelkoor   
‘Opdat Ik alle mensen tot Mij zou kunnen trekken’ Ouderling Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Come, Thou Fount of Every Blessing Mormoons Tabernakelkoor   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zaterdagmiddagbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Sing Praise to Him Combined Choir from BYU-Idaho   
De steunverlening aan kerkfunctionarissen Gepresenteerd door president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Rapport van de afdeling verificatie 2015 Gepresenteerd door Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Statistisch rapport 2015 Gepresenteerd door Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Israel, Israel, God Is Calling [Israël, hoor, God roept u allen, lofzang 7] Combined Choir from BYU-Idaho   
Achter de leiders van de kerk staan Ouderling Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

‘Wie zo’n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij’ Ouderling Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Now Let Us Rejoice [O volheid van zegen, lofzang 3] Aanwezigen   
De reddende hand bieden: we kunnen het Ouderling Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De heilige plaats van de herstelling Ouderling Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Altijd vergeving van uw zonden behouden Ouderling David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De gezinsraad Ouderling M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Algemene priesterschapsbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

In Hymns of Praise Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Ik sta sprakeloos Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
De prijs van priesterschapsmacht President Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De beste leiders zijn de beste volgelingen Stephen W. Owen watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Come, O Thou King of Kings Aanwezigen   
Ter ere van hen die behouden President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Het eeuwige gezin President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Een heilige verantwoordelijkheid President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Redeemer of Israel Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zondagochtendbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Let Zion in Her Beauty Rise Mormoons Tabernakelkoor   
The Morning Breaks Mormoons Tabernakelkoor   
I Will Follow God's Plan Mormoons Tabernakelkoor   
Keuzes President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

You Can Make the Pathway Bright Mormoons Tabernakelkoor   
Geloof ik? Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Een patroon voor vrede Bisschop W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Rejoice, the Lord Is King! Aanwezigen   
Vaders Ouderling D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Uzelf in de tempel zien Ouderling Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Press Forward, Saints Mormoons Tabernakelkoor   
Hij zal u op zijn schouders leggen en u naar huis dragen President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

O Thou Rock of Our Salvation Mormoons Tabernakelkoor   
LEZEN  KijkenLuisterenAfdrukkenDownloaden

Zondagmiddagbijeenkomst

watchlisten 
Download
close

Downloaden

 

Geluid

Praise to the Lord, the Almighty Mormoons Tabernakelkoor   
For I Am Called by Thy Name Mormoons Tabernakelkoor   
De Heilige Geest Ouderling Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Hem altijd indachtig zijn Ouderling Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Toevlucht voor de storm Ouderling Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Guide Us, O Thou Great Jehovah Aanwezigen   
Tegenstelling in alle dingen Ouderling Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

De macht der goddelijkheid Ouderling Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

En de dood zal niet meer zijn Ouderling Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

The Day Dawn Is Breaking [De dageraad breekt aan] The Day Dawn Is Breaking [De dageraad breekt aan]   
‘Morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden’ Ouderling Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting