LES  Se påLyttLast ned

Hele konferansen

watch
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Generalkonferansens kvinnemøte

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Har på jorden jeg gjort noe godt i dag? Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

When We Were Strangers Videopresentasjon watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Salmepotpurri Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Han ber oss om å være hans hender Av Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hvor det er skjønt, min Herre Gud Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hva skal vi gjøre? Av Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

I Was a Stranger: Love One Another Videopresentasjon watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

“Jeg var en fremmed” Av Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Kom, følg med meg Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Sett din lit til den Ånd som leder til å gjøre godt Av President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Mer hellighet gi meg Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hvor herlig og stort Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

La oss stemme i et kor Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Min Frelsers kjærlighet Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hvor to eller tre er samlet Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Et barns veiledende gave Av Mary R. Durham watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Jeg er Guds kjære barn Av eldste Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Secret Prayer Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hvor er prestedømmets nøkler og myndighet? Av eldste Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tilgivelsens helbredende salve Av eldste Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vær du ydmyk Av eldste Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

The Lord My Pasture Will Prepare Tabernakelkoret   
“Så jeg kunne trekke alle mennesker til meg” Av eldste Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Come, Thou Fount of Every Blessing Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Sing Praise to Him Combined Choir from BYU-Idaho   
Oppholdelse av Kirkens funksjonærer Fremlagt av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Rapport fra Kirkens revisjonsavdeling, 2015 Fremlagt av Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Statistisk rapport, 2015 Fremlagt av Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Israel, Israel, Gud deg kaller Combined Choir from BYU-Idaho   
Stå sammen med Kirkens ledere Av eldste Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

“Den som mottar dem, mottar meg” Av eldste Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vi gledes og frydes Forsamlingen   
Til unnsetning: Vi kan klare det Av eldste Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Det hellige sted hvor gjenopprettelsen fant sted Av eldste Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Alltid bevare en forlatelse for deres synder Av eldste David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Familieråd Av eldste M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Generalkonferansens prestedømsmøte

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

In Hymns of Praise Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Jeg står helt forundret Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Prisen for prestedømskraft Av president Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

De beste ledere er de som er best til å følge Av Stephen W. Owen watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Du kongers konge, kom Forsamlingen   
Ros til dem som bevarer Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Evige familier Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

En hellig tillit Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Snart Israels Forløser Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Let Zion in Her Beauty Rise Tabernakelkoret   
I denne skjønne morgenstund Tabernakelkoret   
Jeg vil følge Guds plan Tabernakelkoret   
Valg Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Du kan gjøre veien lett Tabernakelkoret   
Tror jeg? Av Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Et mønster for fred Av biskop W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Se, Herren konge er Forsamlingen   
Fedre Av eldste D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Se deg selv i templet Av eldste Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Press Forward, Saints Tabernakelkoret   
Han vil løfte deg på sine skuldre og bære deg hjem Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

O, du salighetens klippe Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Lover den Herre Tabernakelkoret   
For I Am Called by Thy Name Tabernakelkoret   
Den hellige ånd Av eldste Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Alltid minnes Ham Av eldste Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tilflukt fra stormen Av eldste Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Led oss, o du store Jehova Forsamlingen   
Motsetning i alle ting Av eldste Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Guddommelighetens kraft Av eldste Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Og døden skal ikke være mer Av eldste Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

The Day Dawn Is Breaking The Day Dawn Is Breaking   
I morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere Av eldste Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting