LES  Se påLyttLast ned

Hele konferansen

watch
Download
close

Last ned

 

Tekst

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

I denne skjønne morgenstund Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Høyt oppå fjellets topp Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Velkommen til konferansen Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Beautiful Zion, Built Above Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Grunnen til vårt håp Av president Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Hvilken vei er du vendt? Av eldste Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Nadverden – en fornyelse for sjelen Av Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Led oss, o du store Jehova Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Redning i samarbeid Av eldste Chi Hong (Sam) Wong watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Fri for evig til å handle på egen hånd Av eldste D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

If I Listen with My Heart Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Motta et vitnesbyrd om lys og sannhet Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

From All That Dwell below the Skies Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Arise, O God, and Shine Combined Choir from Stakes in Tooele, Grantsville, and Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer Fremlagt av President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

I Know That My Redeemer Lives Combined Choir from Stakes in Tooele, Grantsville, and Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Ha kjærlighet for andre, og lev med meningsforskjeller Av eldste Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Joseph Smith Av eldste Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Foreldre: Barnas viktigste lærere i evangeliet Av Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Snart Israels Forløser Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Kom til Guds trone med frimodighet Av eldste Jörg Klebingat watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

“Ja, Herre, jeg vil følge deg” Av eldste Eduardo Gavarret watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Er vi ikke alle tiggere? Av eldste Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Finn varig fred og bygg evige familier Av eldste L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

O, bli hos meg, det aften er Combined Choir from Stakes in Tooele, Grantsville, and Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Prestedømsmøtet

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Rise Up, O Men of God Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Missionary Medley Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Velg med omhu Av eldste Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Disse ting vet jeg selv Av eldste Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Fasteloven: Et personlig ansvar for å hjelpe de fattige og trengende Av biskop Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Ha takk for profeten du sendte Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

“Det er vel ikke meg, Herre?” Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Det forberedende prestedømme Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Trygt ledet hjem Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

O, Israels eldster Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Sing Praise to Him Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Pris vår Gud med hjerte, munn Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Priser profeten som skuet Jehova Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Fortsatt åpenbaring Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Opphold profetene Av eldste Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Etterlev profetenes ord Av Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

La oss stemme i et kor Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Evig liv – å kjenne vår himmelske Fader og hans Sønn Jesus Kristus Av eldste Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Nadverden og forsoningen Av eldste James J. Hamula watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Softly and Tenderly Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Gi akt på den sti din fot skal gå Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Så sikker en grunnvoll Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Lo, the Mighty God Appearing Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hold deg i båten, og hold fast! Av eldste M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Gjør utøvelse av tro til din førsteprioritet Av eldste Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Herren har en plan for oss! Av eldste Carlos A. Godoy watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Count Your Blessings Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Boken Av eldste Allan F. Packer watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Vår personlige tjenestegjerning Av eldste Hugo E. Martinez watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Jeg er Guds kjære barn Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vis ikke ringeakt for hellige ting Av eldste Larry S. Kacher watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Kom og se Av eldste David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Til vi ses igjen Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Vi ber til Gud for deg Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Kvinnenes fellesmøte

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Lyd

On This Day of Joy and Gladness Blandet kor fra Primær, Unge kvinner og Hjelpeforeningen fra staver i Magna, Hunter og Taylorsville watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Jeg ser vår Herres tempel Koreansk barnekor watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Forberedt på en måte som aldri før hadde vært kjent Av Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Salmepotpurri Blandet kor fra Primær, Unge kvinner og Hjelpeforeningen fra staver i Magna, Hunter og Taylorsville watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Guds paktsdøtre Av Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Videopresentasjon: Det hellige tempel Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Del ditt lys Av Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Jeg er Guds kjære barn Forsamlingen watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Gledesfylt etterlevelse av evangeliet Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tekst

Let Zion in Her Beauty Rise Blandet kor fra Primær, Unge kvinner og Hjelpeforeningen fra staver i Magna, Hunter og Taylorsville watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd