LES  Se påLyttLast ned

Hele konferansen

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Generalkonferansens kvinnemøte

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Arise, O Glorious Zion Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
If I Listen with My Heart Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Jeg vil bringe evangeliets lys inn i mitt hjem Av Jean B. Bingham watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Mesterlegen Av Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Reis dere i styrke, søstre i Sion Av Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Så sikker en grunnvoll Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Fjerde etasje, siste dør Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Han lever, min Forløser stor Forsamlingen   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hvor det er skjønt, min Herre Gud Tabernakelkoret   
With Songs of Praise Tabernakelkoret   
Hvor stor er ikke vår Guds plan! Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Ha takk for profeten du sendte Tabernakelkoret   
“Kom så og følg meg” ved å praktisere kristen kjærlighet og tjeneste Av eldste Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Sjelens dype trang Av Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Snart Israels Forløser Forsamlingen   
“En utvalgt seer vil jeg oppreise” Av eldste Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vår Herre Jesus Kristus lærer oss å be Av eldste Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Er jeg god nok? Kommer jeg til å klare det? Av eldste J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Take Time to be Holy Tabernakelkoret   
Et vitne om Gud Av eldste Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Joseph Smith's First Prayer Combined Choir from From Missionary Training Center   
Oppholdelse av Kirkens funksjonærer Fremlagt av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

dåp Combined Choir from From Missionary Training Center   
Tapre i vitnesbyrdet om Jesus Av eldste Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Søk i boken, søk Herren Av eldste Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vi er kalt Forsamlingen   
“Da blir dere i min kjærlighet” Av eldste D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

For vår åndelige utvikling og læring Av eldste W. Mark Bassett watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vær ambisiøs for Kristus Av eldste Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from From Missionary Training Center   
La oss dele det gjengitte evangelium med andre Av eldste Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Sions ungdom, kom nå alle Combined Choir from From Missionary Training Center   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Generalkonferansens prestedømsmøte

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

O, Israels eldster Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Et kjærlig hjem Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Utsendinger til Kirken Av eldste Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Det finnes en kraft i boken Av eldste LeGrand R. Curtis jr. watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vi gledes og frydes Forsamlingen   
Lær av Alma og Amulek Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Så han også kan bli sterk Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Prinsipper og løfter Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Du kan gjøre veien lett Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Han lever, min Forløser kjær Tabernakelkoret   
In Hymns of Praise Tabernakelkoret   
Den fullkomne vei til lykke Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Glede og åndelig overlevelse Av president Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

On This Day of Joy and Gladness Tabernakelkoret   
Nadverden kan hjelpe oss å bli hellige Av eldste Peter F. Meurs watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Den store forløsningsplan Av Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Jeg er Guds kjære barn Forsamlingen   
Hvem skal vi gå til? Av eldste M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Velsignelsene ved tilbedelse Av biskop Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Den rettferdige dommer Av eldste Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

My Heavenly Father Loves Me Tabernakelkoret   
Takknemlighet på sabbatsdagen Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Come, Ye Thankful People, Come Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Å, si hva er sannhet? Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Led, milde lys Tabernakelkoret watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

“Hadde dere kjent meg” Av eldste David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Kristi lære Av Brian K. Ashton watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Utføre tjeneste Av eldste Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Høyt oppå fjellets topp Forsamlingen   
Så du ikke glemmer Av eldste Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Gud skal tørke bort hver tåre Av eldste Evan A. Schmutz watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Ingen større glede enn å vite at de vet Av eldste K. Brett Nattress watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

I'll Follow Him in Faith Tabernakelkoret   
Omvendelse: Et gledelig valg Av eldste Dale G. Renlund. watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

La oss stevne frem Tabernakelkoret